więcej


Nauka o klimacie

Zmiana klimatu może mieć drastyczny wpływ na zdrowie ludzi. (20405)

2018-02-20

Drukuj
galeria

Zmiana klimatu - odczuwana przede wszystkim w wyniku zmian temperatury, opadów deszczu, wzrostu poziomu morza i zmienności pogodowej - może mieć drastyczny wpływ na zdrowie ludzi.

• Zmiany klimatyczne mogą spowodować, że ponad 100 milionów ludzi powróci do skrajnego ubóstwa do 2030 r., o ile nie zostaną podjęte uzgodnione działania. Negatywne skutki zmian klimatu dla zdrowia ludzi mogą odgrywać główną rolę w tym odwróceniu.

• Nie wszystkie z tych skutków spadną na przyszłe populacje: zmiany klimatu już teraz mają wymierny wpływ na zdrowie ludzi.

Zmiana klimatu wpływa na zdrowie poprzez zmianę rozmieszczenia i występowania chorób przenoszonych przez wektory.

• Szacuje się, że ocieplenie o 2-3 ° C zwiększa liczbę osób zagrożonych malarią nawet o 5% na całym świecie lub ponad 150 milionów osób.

• Zmiany klimatyczne są również ściśle powiązane ze zwiększoną częstością występowania dengi - choroby przenoszonej przez komary, której zdolność przenoszenia wzrosła od 3% do 6% z powodu zmian klimatycznych od 1990 roku.

• Zmiana klimatu może zwiększyć obciążenie związane z biegunką nawet o 10 procent do 2030 r. W regionach podatnych, takich jak Azja Południowo-Wschodnia.

Połączone skutki wyższych temperatur, rosnące wahania opadów i ekstremalne warunki pogodowe mają tragiczny wpływ na uprawy. W skrajnym przypadku zmiana klimatu może doprowadzić do całkowitej niesprawności uprawy.

• Z powyższych  powodów, niedożywienie zostało uznane za największy wpływ zmian klimatycznych na zdrowie w XXI wieku.

• Oczekiwany jest 6% spadek globalnych plonów pszenicy i 10% spadek plonów ryżu za każdy dodatkowy wzrost temperatury globalnej o 1°C, co ma znaczny wpływ na niedożywienie i zahamowanie wzrostu w regionach niestabilnych lub słabych pod względem żywności. Oczekuje się, że dodatkowe 7,5 miliona dzieci zostanie zahamowane w rozwoju do 2030 r., z których 4 miliony prawdopodobnie zostaną dotknięte poważnym zahamowaniem wzrostu, zwiększając się do 10 milionów dzieci do 2050 r.

Skutki klęsk związanych z pogodą na zdrowie ludzi wykraczają poza śmiertelność i obejmują obrażenia, problemy ze zdrowiem psychicznym, rozprzestrzenianie się chorób, niedobory żywności i brak bezpieczeństwa wody oraz ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i innych podstawowych usług.

• Częstotliwość występowania klęsk związanych z pogodą wzrosła o 46% w latach 2007-2016 (w porównaniu do lat 90. ubiegłego wieku) w związku ze zmianą klimatu.

• Katastrofy te powodują ponad 60 000 zgonów rocznie, głównie w krajach rozwijających się.

• Rosnąca literatura dotycząca związków między zmianą klimatu a zdrowiem psychicznym zaczęła badać bezpośrednie i pośrednie ścieżki przyczynowe, które wpływają na zdrowie psychiczne, w tym psychologiczne konsekwencje katastrof i strat ekonomicznych, suszę i samobójstwo rolników, migrację i przymusowe przesiedlenia oraz choroby fizyczne.

Zanieczyszczenie powietrza jest czwartym wiodącym czynnikiem ryzyka zgonów na całym świecie.

• Wiele z tych samych zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne wpływa również na zdrowie ludzi poprzez wpływ na jakość powietrza, które są powiązane z zagrożeniami układu oddechowego i sercowego, a także niektórymi nowotworami.

• Czynniki wpływające na zdrowie, które wpływają na zdrowie, obejmują drobne cząstki stałe (w tym czarny węgiel, który jest silnym czynnikiem rozgrzewającym) i metan, który przyczynia się do tworzenia ozonu lub smogu w warstwie przyziemnej.

• W 2013 r. 87% światowej populacji żyło na obszarach, które przekraczają wytyczne jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia.

• Zanieczyszczenie powietrza jest już odpowiedzialne za ponad 7 milionów przedwczesnych zgonów rocznie; 1 na 10 zgonów można przypisać ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza.

• Podczas gdy zgony związane z zanieczyszczeniem dotykają głównie dzieci i osoby starsze, zanieczyszczenie powoduje również utratę dochodów z pracy dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym.

Kraje o niskich i średnich dochodach odczuwają najgorsze skutki zdrowotne związane ze zmianą klimatu, ponieważ są bardziej podatne na zmiany klimatu i najmniej zdolne do adaptacji w przypadku słabych systemów opieki zdrowotnej i niskiego dostępu do podstawowych usług.

• Zmiany klimatyczne pogłębiają nierówności społeczne, gospodarcze i demograficzne poprzez nadwyrężanie systemów społecznych i środowiskowych, które wspierają zdrowotność.

• Liczba osób wymagających szczególnego narażenia na wydarzenia związane z falami upałów wzrosła o 125 milionów w latach 2000-2016.

Ekonomiczny wpływ zmiany klimatu na zdrowie jest uderzający.

Koszty ekonomiczne zmian klimatu dla zdrowia są trudne do obliczenia ze względu na wiele powiązanych środowiskowych i społecznych uwarunkowań zdrowia. Niemniej jednak istnieją pewne ważne wskaźniki ekonomiczne dotyczące stosunków w zakresie zdrowia i klimatu:

1. Do 2030r. bezpośrednie koszty związane ze szkodami dla zdrowia (z wyłączeniem kosztów w sektorach o decydującym znaczeniu dla zdrowia, takich jak rolnictwo, woda i urządzenia sanitarne) mogą sięgać od 2 mld USD do 4 mld USD rocznie.

2. Koszty ekonomiczne związane z obciążeniem związanym z zanieczyszczeniem powietrza odpowiadają 1,7 biliona dolarów utraconej produkcji rocznie w krajach OECD, 1,4 biliona USD w Chinach i 500 miliardach USD w Indiach.

3. Straty produktywności pracy spowodowane nadmiarem ciepła mogą sięgać nawet do 20%, do 11-20% w regionach podatnych na wysokie temperatury, takich jak Azja i Karaiby.

Bez odpowiednich inwestycji w sektor ochrony zdrowia, ostatnie zyski rozwojowe są zagrożone.

• Możliwe są ścieżki do prężnych sektorów zdrowia, w oparciu o rosnące podstawy dowodowe zrozumienia zagrożeń, jakie zmiany klimatyczne nakładają się na zdrowie.

• Wiele krajów i instytucji rozwojowych uznało wagę budowania odporności na zmiany klimatu w sektorze zdrowia. 121 z 184 (66%) wkładów krajowych (NDC) zawiera odniesienia do wpływu zmian klimatycznych na zdrowie, spowodowanych silnym poparciem dla działań w wielu krajach rozwijających się (90% państw afrykańskich, 69% państw azjatyckich, 82% ludności Ameryki Łacińskiej stany).

• I odwrotnie, tylko 15% krajów, które opracowały krajowe plany działań w zakresie zmian klimatu, odnosiło się do zdrowia.

• Finansowanie związane ze zdrowiem stanowi zaledwie 13,3% (47,3 mld USD) ogólnych globalnych wydatków na adaptację.

STRATEGIA

Zapewnienie systemów opieki zdrowotnej i urządzeń przyjaznych dla klimatu jest częścią podejścia Banku Światowego.

• Sektor zdrowia przyczynia się do znacznych emisji na całym świecie poprzez energię i transport, na którym się opiera, a także produkty, które produkuje, wykorzystuje i usuwa.

• Jest także liderem w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, zapobiegania chorobom i wypadkom spowodowanym przez zmieniające się środowisko i reagowania na nie.

• Nakładanie się działań dostosowawczych do zmian klimatycznych i unikanie przyczyniania się do emisji powodujących zmiany klimatu jest kluczowe dla podejścia Banku Światowego do budowania inteligentnych systemów opieki zdrowotnej w zakresie klimatu.

• Inteligentna ochrona zdrowia może wzmocnić sektory i społeczności zdrowotne, zapewniając dostęp do czystej i niezawodnej energii, bezpiecznej wody, czystego transportu i czystych mechanizmów unieszkodliwiania odpadów, przygotowując jednocześnie sektor dla przyszłości przyspieszenia zmian klimatycznych.

Opieka zdrowotna o niskiej emisji dwutlenku węgla zapewnia podejście do projektowania, budowy, eksploatacji i inwestowania w systemy opieki zdrowotnej i urządzenia wytwarzające minimalne ilości gazów cieplarnianych.

Niskoemisyjna opieka zdrowotna pomaga umieścić systemy opieki zdrowotnej na ścieżce rozwoju przyjaznej dla klimatu, dostosowując rozwój opieki zdrowotnej do globalnych celów klimatycznych. Kluczowe elementy niskoemisyjnej opieki zdrowotnej obejmują:

1. Projektowanie i budowa budynków w oparciu o podejście niskowęglowe

2. Inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną

3. Minimalizacja odpadów i zrównoważone zarządzanie odpadami medycznymi

4. Zrównoważona polityka transportu i konsumpcji wody

5. Polityki zaopatrzenia w niskoemisyjne produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne, żywność i inne produkty

Opieka zdrowotna o niskiej emisji związków węgla może poprawić jakość opieki w różnych środowiskach: niskoemisyjna opieka zdrowotna wzmacnia systemy opieki zdrowotnej, zwiększając odporność obiektów na ekstremalne zjawiska pogodowe dzięki lepszemu planowaniu, bardziej odpornej infrastrukturze zbudowanej, poza siecią energetyczną i zrównoważonej wodzie praktyki.

Budowa odpornego sektora ochrony zdrowia obejmuje podejmowanie kroków w celu przewidywania i zapobiegania skutkom zmian klimatu. Polega na budowaniu systemów opieki zdrowotnej, które mogą wytrzymać przyszłe zagrożenia.

Budowanie odpornych systemów opieki zdrowotnej obejmuje szeroki zakres działań i inwestycji wspierających ogólne funkcjonowanie sektora opieki zdrowotnej w obliczu zmian, w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych:

1. Systemy wczesnego ostrzegania i gotowości na wypadek katastrofy do przewidywania, przygotowywania się i zapobiegania śmierci lub choroby w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych lub innych katastrof.

2. Reakcje ukierunkowane na określone choroby lub ukierunkowane na odżywianie w celu zapewnienia, że programy sektorowe związane ze zdrowiem i zdrowiem mają na celu budowanie odporności na zmiany klimatu.

Podejście do przeciwdziałania wpływowi klimatu na zdrowie jest oparte na współpracy, łącząc je z innymi agendami międzynarodowymi.

• Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju pięć ma bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie, a numer 13 dotyczy zmian klimatu. Osiągnięcie sukcesu w każdym z nich wymaga koordynacji z innymi.

• Program Banku Światowego dotyczący klimatu i zdrowia zwołał wspólnotę praktyki z dużymi organizacjami rozwojowymi i instytucjami akademickimi, w tym między innymi Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO).

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła wpływ zdrowotny zmian klimatycznych i zmian środowiskowych jako jeden z pięciu priorytetów. Bank Światowy współpracuje z WHO, aby zapewnić, że ta praca nadal będzie przekładać się na bezpośrednie wsparcie dla krajów.

 

Źródłó: Bank Światowy


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej