więcej


Nauka o klimacie

Polacy o klimacie (9031)

2009-12-02

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Przeważająca większość Polaków (84 proc.) uważa, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu trzeba aktywnie przeciwdziałać, jednak poparcie dla walki ze zmianami klimatu w porównaniu z jesienią zeszłego roku spadło o 8 proc. - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP, zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Trzy czwarte (75%) badanych jest zdania, że Unia Europejska powinna odgrywać rolę światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi, co więcej ponad dwie trzecie (67%) badanych deklaruje, że byliby skłonni zapłacić więcej za czystą energię, niemal jednak trzecia się na to nie zgadza. Co trzeci respondent wierzy, że na zbliżającej się konferencji klimatycznej w Kopenhadze uda się osiągnąć porozumienie w sprawie ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Ponad dwie trzecie Polaków (69%) jest przekonanych, że ze zmianami klimatycznymi należy walczyć, nawet gdyby miało to być szkodliwe dla wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony w ciągu minionych 12 miesięcy znacząco (z 20% do 26%) wzrósł odsetek osób, które są przeciwnego zdania.

63% Polaków uważa, że elektrownie powinny płacić za emisję całego dwutlenku węgla, który powstaje przy produkcji energii. To o 3 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Co czwarty (26%) badany, przeciwnie, jest zdania, że elektrownie za całą emisję płacić nie powinny. Odsetek ten również jest wyższy niż przed rokiem – o 6 pkt. proc.

Główną korzyścią wynikającą zdaniem Polaków z walki ze zmianami klimatycznymi jest czystsze środowisko (64%).

Uboczne skutki walki ze zmianami klimatycznymi to według respondentów przede wszystkim wzrost cen energii (59%).

Ponad połowa (59%) ankietowanych uważa, że każde państwo członkowskie powinno samodzielnie decydować, jakie działania związane z walką ze zmianami klimatycznymi może wprowadzić. Natomiast więcej niż co trzeci (37%) woli, żeby decyzje w tej kwestii były podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej.

Co drugi Polak (50%) słyszał o pakiecie klimatycznym Unii Europejskiej, przy czym co dziesiąty (10%) zna jego założenia, a pozostali (40%) tylko o nim słyszeli.

Co piąty (20%) badany nie tylko słyszał o Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS), ale także wie, na czym on polega. Dalsze 30% badanych słyszało o ETS, ale nie zna zasad funkcjonowania tego systemu.

Spośród poszczególnych założeń pakietu klimatycznego UE Polacy najczęściej słyszeli o tym, że biopaliwa do 2020 roku mają zaspokajać 10% potrzeb sektora transportowego oraz o tym, że do 2020 roku o 20% ma wzrosnąć wydajność energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej.

Co dziesiąty (10%) Polak popiera bez żadnych zastrzeżeń realizację założeń pakietu klimatycznego UE przez Polskę.

Dla połowy badanych niezbędnym warunkiem, który powinna spełnić Polska realizując założenia pakietu, jest ochrona najuboższych gospodarstw domowych przed skutkami rosnących cen energii. 37% badanych uważa, że warunkiem powinno być dostosowanie celów ustalonych dla Polski do faktu, że nasza gospodarka uzależniona jest od spalania węgla.

Polacy niemal powszechnie (96%) są zdania, że powinniśmy używać więcej czystszej energii – wytwarzanej z „czystszych technologii” lub pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ponad dwie trzecie (67%) badanych deklaruje, że byliby skłonni zapłacić więcej za czystą energię. 27% nie zgodziłoby się płacić więcej.

Respondenci, którzy zgodziliby się płacić więcej za energię z czystych źródeł, na ogół (66%) są skłonni zaakceptować jedynie niewielką podwyżkę – do 10%. Co czwarty (26%) mógłby płać do 20% więcej. Jedynie trzech na stu (3%) zgodziłoby się, aby podwyżka wyniosła do 30%, a tylko jeden na stu (1%) zaakceptowałby wzrost cen energii o więcej niż 30%.

O planowanej na 7-18 grudnia światowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze słyszał nieco więcej niż co trzeci (37%) Polak.

Co trzeci (33%) respondent wierzy, że na zbliżającej się konferencji klimatycznej uda się osiągnąć porozumienie w kwestii ograniczania emisji gazów cieplarnianych o 30% przez Unię Europejską i inne kraje uprzemysłowione.

41% badanych uważa, że w czasie konferencji klimatycznej uda się podjąć konkretne zobowiązania dotyczące pomocy finansowej państw bogatszych dla rozwijających się w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

44% Polaków sądzi, że na konferencji klimatycznej uda się osiągnąć kompromis w sprawie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych i handlu tymi pozwoleniami.

Cały raport dostępny jest tutaj

* Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-24 listopada 2009 roku, na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w wieku 18 i więcej lat, metodą wywiadów telefonicznych (CATI)

źródło: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej