więcej


Nauka o klimacie

Ochrona środowiska: Utrzymanie zdrowych ekosystemów jest ekonomicznie uzasadnione i niezbędne dla kontroli zmian klimatu, mówi komisarz Dimas (9039)

2009-11-17

Drukuj
Unijny komisarz ds. środowiska Stavros Dimas podkreśli znaczenie wyceny korzyści czerpanych z natury dla jej lepszej ochrony. Środowisko dostarcza nam za darmo wielu usług – od regulacji wody po ochronę przeciwpowodziową czy składowanie dwutlenku węgla. Wzrost wywieranej na ekosystemy na całym świecie presji powoduje, że wiele z tych usług jest obecnie zagrożonych...
...Niektóre z nich można zastąpić rozwiązaniami technicznymi, ale te wiążą się zazwyczaj ze znacznymi kosztami. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej stanowią zatem niezbędny etap na drodze do bardziej zrównoważonej gospodarki, Jest to szczególnie ważne ponieważ różnorodność biologiczna stanowi podstawowy element skutecznej walki ze zmianami klimatu. Komisarz Dimas opublikuje w głównym sprawozdaniu wyniki z projektu dotyczącego ekonomiki ekosystemów i różnorodności biologicznej (The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB), ważnego niezależnego badania na szczeblu światowym współfinansowanego przez Komisję Europejską. Koordynujący badanie Pavan Sukhdev przedstawi również „Sprawozdanie TEEB dla decydentów”.

Komisarz Dimas powiedział: „Wnioski płynące ze sprawozdania TEEB są jasne: Niedostateczna ochrona środowiska wynika często z tego, że nie rozumiemy jego wartości. Musimy nauczyć się wyceniać środowisko, aby móc je lepiej chronić. Zbyt często uważa się, że środowisko nie ma znaczenia gospodarczego. W rzeczywistości jednak podtrzymuje ono i chroni naszą gospodarkę i społeczeństwo, a także może skutecznie chronić przed zmianami klimatu. Nie uda nam się przeciwdziałać zmianom klimatu ani dostosować się do nich, jeżeli nie będziemy chronić cennych ekosystemów. Nie powstrzymamy utraty różnorodności biologicznej, jeżeli dopuścimy do tego, że zmiany klimatu staną się zbyt niebezpieczne.”

Koordynujący badanie TEEB Pavan Sukhdev stwierdził: „Niewidzialność ekonomiczna ekosystemów i różnorodności biologicznej jest główną przyczyną ich niepokojącej utraty, a przecież przedstawiają one sobą ogromną wartość ekonomiczną dla społeczeństwa. Nasze zasoby naturalne – nasz naturalny kapitał – są równie ważne, co zasoby wytworzone przez człowieka czy kapitał fizyczny. Uznanie i wynagrodzenie wartości korzyści płynących dla społeczeństwa z kapitału natury musi stać się priorytetem politycznym.”

Środowisko – opłacalna inwestycja


Ze sprawozdania wynika, że inwestycje w ochronę ekosystemów mogą być bardzo opłacalne. Środowisko jest podwaliną wielu sektorów gospodarczych oraz rozszerza dostępne opcje dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. Jego zdolność do świadczenia niezbędnych usług – takich jak zapewnienie słodkiej wody czy regulacja klimatu – często dostarcza tańszych rozwiązań niż inwestycje w technologię. Obszary chronione – kamień węgielny polityki ochrony środowiska – są korzystne nie tylko dla środowiska, mogą także być źródłem wymiernych korzyści. Szacuje się, że w Szkocji korzyści płynące z ochrony sieci Natura 2000 (europejska sieć obszarów chronionych) dla społeczeństwa trzykrotnie przekraczają jej koszty.

Środowisko oferuje również najbardziej opłacalne sposoby przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowania się do nich. Pomimo podejmowanych działań przewiduje się, że wraz z następującymi zmianami klimatu wzrośnie ryzyko występowania zagrożeń naturalnych. Inwestycje w zdrowe ekosystemy będą ważnym elementem ochrony przed powodziami czy burzami. Inwestycje te wydadzą się jeszcze bardziej uzasadnione po uwzględnieniu wszystkich usług, których świadczenie stanie się dzięki nim możliwie.

Wyniki podkreślają konieczność osiągnięcia w Kopenhadze porozumienia dotyczącego finansowania działań w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla wynikających z wylesiania i degradacji lasów w krajach tropikalnych (poprzez system REDD). Wylesianie i degradacja lasów odpowiadają za ok. 20 proc. globalnych emisji CO2 – czyli więcej, niż wszystkie rodzaje transportu łącznie. UE pragnie, aby w Kopenhadze osiągnięto porozumienie zakładające ograniczenie wylesiania obszarów tropikalnych o co najmniej połowę w porównaniu z obecnym poziomem do roku 2020 oraz o zupełne powstrzymanie utraty lasów do 2030 r. Wniosek Komisji Europejskiej proponujący zwiększenie finansowania na rzecz krajów rozwijających się w celu wspomożenia ich walki ze zmianami klimatu zawiera przepisy dotyczące wylesiania (zob. IP/09/1297).

Wyzwania na przyszłość

W sprawozdaniu podkreślono dwa główne wyzwania, przed którymi stoją decydenci. Pierwszym jest zrozumienie wartości naszych ekosystemów, różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych oraz ich włączenie w procesy decyzyjne we wszystkich obszarach politycznych na wszystkich szczeblach – lokalnym, krajowym i światowym. Drugie wyzwanie polega na znalezieniu skutecznej odpowiedzi oraz rozwiązań politycznych dostosowanych do poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Lepsze zrozumienie wartości różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz ich pomiar dla potrzeb zintegrowanych ocen politycznych mają podstawowe znaczenie dla długoterminowego rozwiązania.

Kontekst

TEEB powstał z inicjatywy Niemiec i Komisji Europejskiej w odpowiedzi na wniosek przedstawiony na spotkaniu ministrów środowiska państw G8+5 w Poczdamie w 2007 r. i ma na celu prowadzenie niezależnych badań ekonomiki utraty różnorodności biologicznej na szczeblu światowym. Jest prowadzony w ramach Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) przy wsparciu finansowym z Komisji Europejskiej, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a ostatnio także Norwegii, Holandii i Szwecji.
Komunikat prasowy UNEP i wszystkie sprawozdania TEEB dostępne są pod adresem www.teebweb.org. Komunikat prasowy w zapisie video dostępny na stronie: www.tvlink.org/media.php


źródło: Unia Europejska
www.europa.eu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej