więcej


Konkurs na stypendia Niemieckiej Fundacji DBU na rok 2010 (11835)

2010-09-15

Drukuj
Konkurs dla absolwentów wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę: ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej. 
Termin składania wniosków o stypendium: 4 października 2010 r.
Termin składania wniosków o stypendium on-line: 13 września - 4 października 2010 r.
System on-line zostanie uruchomiony do końca sierpnia, informacje na temat logowania do systemu zostaną podane wkrótce.
Rozmowy kwalifikacyjne: 27 października 2010 r.
Rozdanie stypendiów: 4 grudnia 2010 r.

- zgłoszenia w 2010 r., wyjazd w 2011 r. -

Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de) jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1997-2006 we współpracy z Fundacją im. Nowickiego. W roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny został włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej fundacji DBU. Partnerem programu w Polsce jest od 2007 r. Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU.

Fundacja DBU przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy:
  • posiadają tytuł magistra polskiej uczelni,
  • uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach,
  • nie ukończyli 31 roku życia,
  • są na stałe zameldowani w Polsce.
Stypendia przyznawane są na drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Wnioski o przyznanie stypendium składane są w kraju pochodzenia kandydatów. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Celem programu stypendialnego jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i w Niemczech.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz DBU wypełniony w języku niemieckim lub angielskim (do pobrania ze strony: wersja niemiecka, wersja angielska ) .
Koncepcję (wizję) projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojej praktyki. Pisemne przedstawienie projektu powinno liczyć ok. 3 stron formatu A4 i być przygotowane według następującego schematu:
  • Wprowadzenie,
  • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie,
  • Cel projektu,
  • Określenie metodyki pracy,
  • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań,
  • Bibliografia.
2. Kserokopię świadectwa ukończenia studiów
3. Pisemną opinię z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej (strona 8 formularza aplikacyjnego DBU).
4. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego (strona 7 formularza aplikacyjnego DBU).
5. Dokumenty 2-5 należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski. W przypadku, gdy dokumenty wystawione są w języku niemieckim lub angielskim – nie potrzebna jest wersja polska. Nie istnieje konieczność przedstawiania uwierzytelnionych tłumaczeń; tłumaczenia mogą być sporządzone przez kandydata.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 04.10.2010 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 27.10.2010 r. w Warszawie. Jednym z elementów rozmowy będzie prezentacja swojego projektu (w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Stypendium rozpoczyna się 1 marca 2011 r.. Anglojęzyczni laureaci konkursu, przed wyjazdem do Niemiec, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu języka niemieckiego z DBU.

Wnioski o stypendium prosimy kierować na adres e-mailowy przedstawiciela DBU:

Wiesława Dyki
wdyki@eko.wroc.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej