więcej


Inicjatywy lokalne

Publikacje EKOMIASTO#nowe spojrzenie na miasto (20199)

dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki
2017-09-25

Drukuj
galeria

Cztery publikacje opracowane na Uniwersytecie Łódzkim stanowią kompendium wiedzy na temat zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast.

Złożoność i różnorodność systemów miejskich w obliczu przemian społeczno-gospodarczych oraz problemów ekologicznych jest dużym wyzwaniem dla planowania i zarządzania ich rozwojem.

W obszarach zurbanizowanych szczególnie dostrzegalna jest konieczność zarządzania zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju, gdyż w największym stopniu wpływają one na przekształcanie środowiska przyrodniczego i są kluczowym źródłem emisji zanieczyszczeń oraz konsumentem energii.

Karta Lipska (2007) wyznaczającą ścieżkę zrównoważonego rozwoju miast jako główne priorytety wskazuje dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko. Wyzwania te wymagają innowacyjnych rozwiązań w wymiarze gospodarczym, społecznym, przyrodniczym i instytucjonalnym oraz interdyscyplinarnego podejścia i umiejętności zintegrowanego zarządzania i sterowania procesami rozwoju.

Kompendium wiedzy na temat zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast stanowią cztery publikacje: Ekomiasto#Środowisko, Ekomiasto#Gospodarka, Ekomiasto#Zarządzanie, Ekomiasto#Społeczeństwo*.

Książki są autorską próbę opisu kluczowych kategorii rozwoju współczesnych miast. Prezentują uwarunkowania, problemy, wyzwania funkcjonowania współczesnych miast oraz pozwalają spojrzeć na nie z różnych perspektyw: środowiskowej, społecznej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Ich nowatorstwo polega na integracji treści charakterystycznych dla różnych obszarów oraz wskazaniu ścisłych zależności i relacji. Interdyscyplinarne ujęcie poruszanych zagadnień umożliwia zrozumienie i uchwycenie powiązań między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta. Rozważania teoretyczne i podejmowana problematyka ilustrowane są wieloma przykładami i odwołują się do praktycznych zastosowań.

Prezentowane publikacje stanowią spójną, logiczną całość rozważań. Niemniej jednak należy podkreślić, iż każda z czterech prezentowanych książek ma swój indywidualny charakter i można ją traktować samodzielnie; autonomiczne są również poszczególne rozdziały, które podejmują kompleksowo wybrany temat (obszar).

W książce Ekomiasto#Środowisko uwaga skoncentrowana jest na kwestiach uwarunkowań środowiskowych rozwoju miast, m.in. wyceny zasobów przyrody, usług ekosystemów oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Treści publikacji EkoMiasto#Społeczeństwo zogniskowane są wokół problemów jakości i warunków życia w mieście oraz kreowania aktywności obywatelskich.

Książka EkoMiasto#Gospodarka poświęcona jest ekonomicznym aspektom rozwoju miast oraz roli miast we współczesnej gospodarce.

Instytucjonalny wymiar procesów rozwoju miast podejmuje publikacja EkoMiasto#Zarządzanie, której treści dotyczą istoty polityki rozwoju miast i jej nowoczesnych narzędzi.

Ważnym elementem każdej z publikacji jest rozdział przygotowany w języku angielskim, który wpisuje się merytorycznie w tematykę książki. Celem przygotowania tychże rozdziałów jest również zaprezentowanie i przybliżenie czytelnikowi fachowego słownictwa w języku angielskim.

Książki stanowią kompleksowy materiał dydaktyczny, dedykowany studentom różnych kierunków.
W zupełnie nowym wymiarze prezentują kluczowe treści kształcenia niezbędne na takich kierunkach studiów jak: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, administracja, architektura, ekonomia, zarządzanie, socjologia.

Ze względu na szerokie ujęcie tematu „miasto” oraz interdyscyplinarny charakter książki te są również cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych, ale i pasjonatów miasta.

Zachęcamy do zgłębiania tajemnic miasta

dr Agnieszka Rzeńca

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Uniwersytet Łódzki

Redaktorzy książek: dr hab. A. Nowakowska, Prof. UŁ., dr Z. Przygodzki, dr A. Rzeńca. Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

Książki można bezpłatnie pobrać na stronie: http://www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/

*Publikacje powstały w ramach projektu „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” realizowanego przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju miast oraz wypełnienie luki w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania współczesnymi miastami. Projekt „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” był finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Jego realizacja trwała od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2016 roku. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej