więcej


Inicjatywy lokalne

Program udostępniania kompostowników we Wrocławiu (20429)

2018-03-19

Drukuj
galeria

źródło: UM Wrocław

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o kontynuacji programu udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Program  skierowany   jest  do mieszkańców Wrocławia oraz do placówek oświatowych położonych na terenie miasta.

   Celem programu jest:

 • edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów,
 • promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby,
 • zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów  komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

 1. Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.
 2. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.

Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

 1. instrukcję montażu kompostownika,
 2. instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
 3. informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:

 1. wykorzystanie  kompostownika  w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych  oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji  zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,
 2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
 3. ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

Dodatkowe informacje:

 • Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.
 • Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.
 • Pojemność kompostownika – 720 l.
 • Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wnioski o  użyczenie kompostowników należy składać  w siedzibie Wydziału Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403.   

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. O  przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

Mieszkańcy  Wrocławia   mogą  starać   się  o użyczenie  1 sztuki kompostownika na daną nieruchomość,  placówki oświatowe max. – 2 sztuki.

Mieszkańcy Wrocławia,  po  podpisaniu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa umowy użyczenia i   otrzymaniu protokołu odbioru kompostownika, będą mogli go odebrać osobiście z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 5 od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00 lub z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00  oraz  w sobotę w  godz.  od 8.00 do 16.00.  W indywidualnych,  uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dowiezienie kompostownika bezpośrednio pod adres wskazany przez mieszkańca.  

Dotychczas w ramach programu użyczonych zostało 1099  sztuk kompostowników. 

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się na stronie

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9028/udostepnianie-kompostownikow

źródło: Urząd Miasta Wrocław


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej