więcej


Inicjatywy lokalne

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 (17550)

2014-08-07

Drukuj
galeria

Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

1. Cel programu
Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

2. Obszar programowy
W ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zdefiniowano dwa obszary programowe:

Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna”,
Obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”.

3. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • rekuperatory ciepła;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermiczną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1.

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.

4. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z ust. 1.2 Aneksu nr II do umowy w sprawie programu:

 • podmioty publiczne;
 • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998, 42 PLN, w tym:

 • na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 2 974 570,91 EUR, tj. 12 442 927,58 PLN,
 • na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 611 286,09 EUR, tj. 2 557 070,83 PLN.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

6. Poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

 • uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane,
 • uwzględnienia zysku wygenerowanego w projekcie.

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.

Okres zwrotu kosztów projektu (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat.

7. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 711 127 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

Przyznana wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości redukcji lub wielkości uniknięcia emisji CO2 i stanowić będzie dopłatę do usunięcia 1 tony CO2/rok. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3758,60 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

8. Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2016 roku.

9. Kryteria wyboru projektów

Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków:

1. Formalna - w trakcie której wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem spełniania kryteriów dostępu;
2. Merytoryczno-techniczna - prowadzona zgodnie z kryteriami selekcji i szczegółowymi.

Zgodnie z zapisami Aneksu II ppkt 3 oraz z przyjętymi kryteriami wyboru projektów przyznany poziom dofinansowania dla projektu uzależniony jest od poziomu redukcji lub uniknięcia emisji CO2 lub najwyższej produkcji energii odnawialnej, a także od poziomu nakładów inwestycyjnych - pierwszeństwo zostanie przyznane projektom o najwyższym poziomie redukcji emisji CO2 lub najwyższej produkcji energii odnawialnej w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu podlegają następujące braki:

 • oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach,
 • brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników,
 • brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku,
 • brak załączników.

W przypadku uzupełnień, do Wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez Wnioskodawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.

Ocena merytoryczna jest dokonywana przez dwóch ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezaangażowanych we wdrażanie programu, Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ocenianymi projektami.

Minimalna całkowita liczba punktów (próg), która pozwala na pozytywną ocenę merytoryczno - techniczną projektu, a tym samym kwalifikuje projekt do umieszczenia na liście rankingowej to 55 pkt na 100 pkt możliwych od uzyskania.

Minimalna liczba punktów (próg) w ramach określonego kryterium selekcji w ocenie merytoryczno-technicznej, kwalifikująca projekt do dalszego postępowania, a tym samym wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na liście rankingowej została podana w Kryteriach szczegółowych (do pobrania poniżej).

W celu umieszczenia projektu na liście rankingowej spełnione powinny być jednocześnie dwa powyższe warunki.

Zatwierdzone szczegółowe kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczno-techniczne) wraz z liczbą punktów za każde kryterium są dostępne do pobrania poniżej.

10. System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych i w formie jednorazowej zaliczki, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego.

Kwota zaliczki uzależniona jest od rodzaju beneficjenta, może zostać wypłacona jednorazowo, w kwocie:

 • do 40 % przyznanego dofinansowania – podmioty publiczne,
 • do 10 % przyznanego dofinansowania – podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Zaliczka będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie zawartej umowy w sprawie projektu i rozliczona we wniosku/ach o płatność.

Refundacja kosztów poniesionych będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie sprawozdań okresowych (wniosków o płatność), jednakże po akceptacji przez NFOŚiGW rozliczenia wcześniej wypłaconej zaliczki.

W ramach realizacji każdego projektu przewiduje się również płatność końcową (kwota zatrzymana), która będzie wypłacana beneficjentom po akceptacji sprawozdania końcowego. Ustanowiona kwota zatrzymana będzie wynosić 5 % przyznanego dofinansowania.

W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera projektu z krajów Darczyńców, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającego, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do partnera projektu z krajów Darczyńców zgodnie z artykułem 7.13.5 Regulacji.

11. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z następującym wyjątkiem:

W odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu.

Zgodnie z Art. 7.4.1 (b) Regulacji, podstawą dla kalkulacji kosztów pośrednich w projektach jest ryczałt w wysokości do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta.

Szczegółowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.

Szczegółowe warunki dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu.

Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach projektów.

12. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 4.07.2014 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 7.07.2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 15.09.2014 r., g. 15:00

Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R, DVD lub pamięć USB)3 na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków.

13. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

W przypadku odrzucenia w rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej złożonego wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z dwuinstancyjnej procedury odwoławczej. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w pierwszej instancji jest Operator Programu. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy.

Szczegóły dotyczące postępowania w ramach procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie pt.: „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014” dostępnym do pobrania poniżej.

14. Program partnerski, Projekty partnerskie

Operator Programu zachęca Wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem projektu pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia).

W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego zawiązanie partnerstwa, w postaci listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do kontaktu z następującą instytucją z Państw-Darczyńców:

Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
International Section
Director General’s Office
Telephone +47 22 95 91 21
Mobile phone: +47 470 698 94
Internet: www.nve.no

The Icelandic Centre for Research (potencjalni partnerzy z Islandii)
Internet: www.rannis.is/english

Potencjalni partnerzy z Liechtensteinu
Kontakt mailowy z Panią Karin Lingg Karin.Lingg@llv.li

Dodatkowo, rekomendowane jest zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższych stronach internetowych:

www.eog.gov.pl,

www.eeagrants.org/Partnerships

15. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wnioskodawca jest zobowiązany stosować, przy opracowaniu wniosku aplikacyjnego, przepisy wynikające z poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania poniżej,
 • Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG a KPK do pobrania poniżej,
 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania poniżej,
 • Wytyczne Państw Darczyńców (dostępne na stronie www.eeagrants.org),
 • Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na stronie www.eog.gov.pl),
 • Podręcznik wnioskodawcy opracowany przez Operatora Programu do pobrania poniżej,
 • Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

16. Formularz wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Formularz wraz z instrukcją są dostępne do pobrania poniżej.

17. Lista wymaganych do wniosku załączników

Do wniosku aplikacyjnego należy załączyć następujące załączniki:

1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy – dotyczy podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne;
2. Dokumenty finansowe składane w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy - dotyczy podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne;
3. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków przez Wnioskodawcę na współfinansowanie projektu;
4. Audyt efektywności ekologicznej projektu;
5. Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania;
6. Plan promocji przygotowany zgodnie z zał. 4 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2009-2014;
7. Informacja nt. wybranej metodyki wyliczania kosztów pośrednich oraz w przypadku, gdy dotyczy, lista kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do obliczenia ryczałtu kosztów pośrednich;
8. Oświadczenie dotyczące prawidłowości przyjętych założeń do wyliczenia kosztów pośrednich przy zastosowaniu wybranej metody stawki ryczałtu (według wzoru zatwierdzonego przez Operatora Programu);
9. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, /nieruchomościami;
10. Umowy partnerstwa / list intencyjny – jeżeli dotyczy;
11. Mapa poglądowa lokalizacji wymiany źródła ciepła – jeżeli dotyczy;
12. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek – jeżeli dotyczy.

Szczegółowe wymagania dotyczące powyższych załączników opisano w „Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu”.

18. Język wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim niezależnie od tego, czy projekt jest składany wyłącznie przez podmiot krajowy czy też we współpracy z partnerem z Państw - Darczyńców.

19. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków proszę kierować, w trakcie trwania naboru, pod adresem:

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 57 92 213, 22 57 92 772
e-mail: mfeog@mos.gov.pl
w godzinach: 9.00-16.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 854, 22 45 95 853, 22 45 95 818, 22 45 95 833, 22 45 95 836
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl
w godzinach: 8.00-15.00

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

 

Uwaga: W związku z przyjęciem podanego powyżej kursu wymiany, Operator Programu zdecydował o uaktualnieniu kwoty dopłaty do ograniczenia lub uniknięcia emisji 1 Mg CO2/rok z kwoty 3 600 PLN/ 1 Mg CO2 rok na kwotę 3 758,60 PLN/ 1 Mg CO2 rok.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów może wzrosnąć w trakcie trwania naboru.

 

Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie NFOŚiGW – TUTAJ.

 

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej