więcej


Inicjatywy lokalne

Konferencja na 100 lat ochrony środowiska w Polsce (20896)

2019-07-31

Drukuj
galeria

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza naukowców oraz praktyków z biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych na konferencję pod tytułem „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”. Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Domu Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.Symboliczne 100 lat liczymy od dnia 17 grudnia 1919 roku, kiedy to środowiska naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Rada tzw.: tymczasowa została utworzona jeszcze w tym samym roku.


Tematyka konferencji

Tematyka konferencji skupia się z jednej strony na analizie historycznych sukcesów i porażek ochrony środowiska w Polsce, a z drugiej strony na wypracowaniu rekomendacji dla przyszłej polityki zrównoważonego rozwoju kraju zgodne z 17. Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Chcielibyśmy, aby konferencja stałą się także płaszczyzną budowy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Na konferencji planowane są 3 bloki tematyczne pod następującymi hasłami:

     – Historia i osiągnięcia ochrony środowiska w Polsce 1919-2019

     – Diagnoza systemu ochrony środowiska ad 2019

     – Nowe idee dla zrównoważonego rozwoju

Organizatorów przedsięwzięcia interesuje poruszenie m.in. następujących tematów:

Ochrona środowiska w gospodarce rynkowej.

Megatrendy a ochrona środowiska

Wdrażanie prawa unijnego i międzynarodowego ochrony środowiska w Polsce

Działanie krajowego systemu obszarów chronionych

Skuteczność ochrony gatunkowej w Polsce

Turystyka i rolnictwo w obszarach chronionych

System ocen środowiskowych w Polsce

System opłat i kar w ochronie środowiska

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

Promowanie ekologicznych technologii

Ekoinnowacje

System planowania przestrzennego i ochrona środowiska

Edukacja o środowisku

Świadomość ekologiczna i jej przejawy

Kompetencje instytucji w zakresie ochrony środowiska

 

Zgłoszenia

Osoby chcące wygłosić referat na konferencji, proszone są o nadesłanie abstraktu do dnia 15 września 2019 roku na adres e-mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Abstrakt powinien zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz stopień naukowy autorów, tytuł, afiliację oraz streszczenie referatu o długości do 250 słów. Przewidywany termin kwalifikacji referentów na konferencję i ich przydzielenie do poszczególnych bloków tematycznych to 30 września 2019

Autorzy referatów zainteresowani ich wydaniem w monografii powinni przesłać pełny tekst artykułu do dnia 15 października 2019 roku. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii wielo-autorskiej w wydawnictwie SGGW. Więcej informacji na temat publikacji dorobku konferencyjnego prześlemy w komunikacie nr 2.

 

Opłaty

Przewidywana opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Opłatę należy złożyć do dnia nadesłania artykułu konferencyjnego na konto: 53 1240 1024 1111 0010 1422 8655. Organizatorzy przewidują możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczestników reprezentujących organizacje i instytucje pozarządowe.

 

Rada Naukowo-Programowa

Radę Naukowo-Programową Konferencji stanowią:

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Zbigniew Bochniarz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Warsaw&Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle

Dr hab. prof. nadzw., Tadeusz J. Chmielewski, Wydział Biologii Nauk o  Zwierzętach i Gospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Joanna Godlewska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

Dr Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

Dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska

Mgr Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Barbara Szulczewska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Dr Michał Wilczyński, niezależny

Dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Borys; Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Barbara Żarska, Katedra Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Patronaty

Jednocześnie z przyjemnością zawiadamiamy, że honorowy patronat nad konferencją objęło 6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności alfabetycznej): Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak oraz Czesław Śleziak.

Sesja konferencyjna pt.: Nowe idee dla zrównoważonego rozwoju będzie częścią międzynarodowego projektu Make Europe Sustainable for All.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej