więcej


Inicjatywy lokalne

Forum OECD dotyczące należytej staranności w sektorze odzieży i obuwia (21131)

2020-01-22

Drukuj
galeria

Due Diligence w zmieniającym się kontekście ” to temat Forum OECD ds. Należytej staranności w sektorze odzieży i obuwia, które odbyło się w dniach 11–13 lutego 2020 r. W OECD w Paryżu.

Forum odzieży i obuwia gromadzi ponad 500 przedstawicieli rządów, biznesu, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić stosowanie odpowiedzialnego postępowania biznesowego w sektorze w neutralnym otoczeniu.

Dyskusje plenarne w 2020 r. Zbadają, w jaki sposób można pogodzić należytą staranność z napięciami handlowymi, a także różne odcienie szarości wokół obowiązkowej należytej staranności. Tegoroczne forum będzie również okazją do zbadania, w jaki sposób technologia może wspierać monitorowanie i zaangażowanie pracowników, MŚP i należytą staranność oraz implikacje wynikające z należytej staranności modeli okrągłego łańcucha dostaw w sektorze. Rejestracja rozpocznie się w połowie grudnia.

Uzupełnieniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych są zalecenia OECD uwzględniające specyfikę działania pięciu głównych sektorów:

  1. wydobywczego,
  2. tzw. „minerałów konfliktowych”,
  3. rolno-spożywczego,
  4. tekstylno-odzieżowego i obuwniczego oraz
  5. sektora finansowego. 
     

Sektor wydobywczy

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym ­opublikowano w 2015 r. Nie tworzą nowego standardu, tylko odwołują się do istniejących już Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w taki sposób, aby pomóc przedsiębiorcom z sektora wydobywczego wdrażać je z należytą starannością (due diligence). Celem tego dokumentu jest przekazanie przedsiębiorcom praktycznych wskazówek związanych ze współpracą z interesariuszami, w tym m.in. w jaki sposób angażować interesariuszy (np. społeczności lokalne) w odpowiedzialne prowadzenie działalności w sektorze wydobywczym. Do korzystania z tych wytycznych zachęcamy w szczególności przedsiębiorstwa związane z sektorem wydobywczym, w tym: przedsiębiorstwa prowadzące poszukiwania, rozwój, wydobycie, przetwarzanie, transport oraz przechowywanie ropy, gazu i minerałów. 

Sektor tzw. „minerałów konfliktowych”

Trzecie wydanie Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów objętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka   zostało opublikowane w kwietniu 2016 r. Zawierają one zalecenie Rady OECD, tekst poradnika, suplement dotyczący minerałów 3T (cyny, tantalu i wolframu)  oraz suplement dotyczący złota. Wytyczne mogą być pomocne przy przeprowadzaniu przez przedsiębiorstwa analizy due diligence jako podstawy odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw minerałów pochodzących z obszarów objętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. 

Sektor tekstylno-odzieżowy i obuwniczy

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym OECD opublikowała w lutym 2016 r. Wytyczne mają wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w całym łańcuchu dostaw przemysłu tekstylno-odzieżowego i obuwniczego, tak by zapobiegać i przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw oraz ich łańcuchów dostaw. Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym składają się z dwóch części. W części pierwszej opisano proces należytej staranności, zaś na część drugą składają się moduły dotyczące należytej staranności w określonych obszarach ryzyka, w tym: praca dzieci, molestowanie seksualne w miejscu pracy, praca przymusowa, czas pracy, bhp, związki zawodowe i negocjacje zbiorowe, płace, ochrona środowiska.

Sektor rolno-spożywczy

Wytyczne OECD-FAO dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów dostaw rolnych, opublikowano w 2015 r. Dokument dotyczy odpowiedzialności w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych. Przedsiębiorstwa zaangażowane w łańcuchach dostaw produktów rolnych mogą tworzyć miejsca pracy, podnosić standardy pracy i wprowadzać technologie w celu zwiększenia produkcji rolnej lub zmniejszenia zanieczyszczenia. Działania tych przedsiębiorstw mogą jednak przyczyniać się do zaburzeń bezpieczeństwa żywnościowego. Wytyczne OECD-FAO wspomagają przedsiębiorstwa w przestrzeganiu standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, zwracając uwagę, by ich działalność nie wywoływała negatywnych skutków oraz przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju. Wytyczne OECD-FAO są skierowane do krajowych i międzynarodowych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw produktów rolnych. 

Sektor finansowy

Jak dotychczas wydano dwa dokumenty dla sektora finansowego:

Wytyczne OECD dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności przez inwestorów instytucjonalnych (2017)

Wytyczne mają ułatwić inwestorom instytucjonalnym wdrażanie zaleceń dotyczących należytej staranności, o których mowa w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, w celu zapobiegania lub ograniczania negatywnych skutków dla praw człowieka i praw pracowniczych, środowiska naturalnego, a także praktyk korupcyjnych w ich portfelach inwestycyjnych.
W dokumencie wskazano najważniejsze działania, jakie powinni każdorazowo podejmować zarządzający aktywami i właściciele aktywów w ramach każdego etapu procesu należytej staranności, a także omówiono najważniejsze aspekty, w tym wyzwania, istniejące praktyki i regulacje dotyczące branży inwestycyjnej, które mogą wpływać na metody prowadzenia procesu należytej staranności.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego kredytowania przedsiębiorstw i gwarantowania emisji papierów wartościowych (2019)

Dokument adresowany jest do banków, aby pomóc im w dostosowanym do specyfiki branży zrozumieniu zasad należytej staranności w realizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz omawia kluczowe dla banków kwestie na każdym etapie procesu należytej staranności. Dokument dotyczy części działalności prowadzonej przez banki: kredytowania klientów korporacyjnych i gwarantowania emisji papierów wartościowych.

 

Źródło: www.mneguidelines.oecd.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej