więcej


Energetyka

Zasady wsparcia dla mikroinstalacji PV zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE (18543)

2015-05-20

Drukuj
galeria

Oceniając nowelizację ustawy o OZE wydaje się, że Ministerstwo Gospodarki najbardziej obawia się dynamicznego wzrostu fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce.

Zaprezentowany 15 maja projekt nowelizacji ustawy o OZE ma na celu wprowadzenie zmian do uchwalonej niedawno ustawy o OZE, w zakresie wsparcia dla najmniejszych mikroinstalacji objętych systemem taryf gwarantowanych zgodnie z ustawą o OZE. Zaproponowane w piątek zmiany mają – w opinii Ministerstwa Gospodarki – wprowadzić do tego systemu mechanizmy zabezpieczające przed powstaniem zbyt wysokiego wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji uruchamiających sprzedaż energii do sieci po 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta w marcu br. ustawą o OZE, od początku przyszłego roku właściciele najmniejszych mikroinstalacji mają być objęci systemem wsparcia w postaci taryf gwarantowanych, czyli stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii, obowiązujących w okresie 15 lat liczonym od momentu rozpoczęcia sprzedaży.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych stawki za sprzedaż energii przyjęto na 0,75 zł/kWh w przypadku instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł/kWh w przedziale mocy 3-10 kW.

Jednak zanim jeszcze nowy system wsparcia zacznie obowiązywać, Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić do niego pewne zmiany. W tym celu zaprezentowało właśnie projekt nowelizacji ustawy o OZE zakładający zmiany w systemie taryf gwarantowanych.

MG obniża taryfy. Chcesz wyższe? Udowodnij, że zasługujesz

Projekt wprowadza dla mikroinstalacji fotowoltaicznych minimalne taryfy – 0,64 zł/kWh w grupie do 3 kW oraz 0,49 zł/kWh w grupie instalacji o mocy od 3 do 10 kW.

Urzędnicy resortu gospodarki w projekcie nowelizacji ustawy o OZE dopuszczają jednak pozostawienie taryf gwarantowanych na przyjętym wcześniej poziomie, ale taki poziom wsparcia inwestor będzie musiał uzasadnić we wniosku składanym do Urzędu Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem sprzedaży energii, przedstawiając swoje uzasadnienie na podstawie wyliczeń kosztów mikroinstalacji zgodnie z wpisanym do projektu nowelizacji wzorem.

W projekcie nowelizacji znajdziemy zapis wskazujący wysokość stopy dyskonta na poziomie 3,58%, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Ta stopa ma obowiązywać do końca 2016 r.

Jeśli inwestor uzasadni, że koszty jego mikroinstalacji PV wymagają wyższych taryf, wówczas będzie mógł otrzymać taryfy wyższe od minimalnych, nie przekraczające jednak wartości odpowiednio 0,75 zł/kWh (do 3 kW) oraz 0,65 zł/kWh (3-10 kW).

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o OZE resort gospodarki wskazuje na wprowadzenie w/w taryf na podstawie obliczeń, w których przyjęto, że koszt inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną wynosi 5500 zł/kW, a koszty operacyjne określono na poziomie 110 zł/kW/rok z uwzględnieniem corocznej inflacji 2,5%. Natomiast produktywność instalacji ustalono na 950 kWh/kW/rok.

Podobny mechanizm, zakładający obniżenie stawek gwarantowanych przy możliwości zachowania wpisanego do ustawy o OZE wsparcia, przyjęto w nowelizacji ustawy o OZE w zakresie produkcji energii z biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów czy ścieków. W przypadku pozostałych typów mikroinstalacji wysokość taryf pozostawiono bez zmian.

Albo "Prosument", albo taryfy gwarantowane

W projekcie nowelizacji nie zmieniono także maksymalnego potencjału mikroinstalacji, po przekroczeniu którego taryfy gwarantowane mają przestać obowiązywać. W pierwszej grupie instalacji o mocy do 3 kW ma to być łącznie 300 MW, a w grupie 3-10 kW – 500 MW.


W projekcie nowelizacji doprecyzowuje się, że system taryf gwarantowanych przestanie obowiązywać dla nowych mikroinstalacji uruchamiających sprzedaż energii do sieci po dniu zakończenia kwartału, w którym przekroczono wskazane wyżej poziomy mocowe. URE ma informować w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni od dnia zakończenia wcześniejszego kwartału, o sumarycznej mocy zainstalowanej w segmencie mikroinstalacji objętych taryfami gwarantowanymi.

W nowelizacji Ministerstwo Gospodarki chce jednoznacznie rozstrzygnąć w przypadku mikorinstalacji kwestię łączenia pomocy na poziomie inwestycji, czyli np. dotacji z programu „Prosument” czy dofinansowania unijnego, z pomocą operacyjną, czyli taryfami gwarantowanymi.

W uchwalonej ustawie o OZE znalazł się zapis ograniczający możliwość łączenia pomocy inwestycyjnej z operacyjną, jednak dotyczył on tylko projektów objętych systemem aukcyjnym. W przypadku mikroinstalacji objętych systemem taryf gwarantowanych podobnego zapisu w ustawie zabrakło, co wywołało spore zamieszanie na rynku OZE. Teraz resort gospodarki chce jednoznacznie wykluczyć możliwość łączenia wsparcia inwestycyjnego i operacyjnego przy okazji nowelizacji ustawy o OZE. Takie rozwiązanie jest zresztą zgodne z założeniami autorów tzw. poprawki prosumenckiej, która wprowadziła do ustawy o OZE taryfy gwarantowane.

Stosowny zapis ma zostać umieszczony w art. 39 ustawy o OZE, który wcześniej regulował kwestię pomocy publicznej dla instalacji objętych systemem aukcji.

Prosumencie - pisz oświadczenia i zaświadczenia

Dodatkowo, aby uniemożliwić zbyt wysokie wsparcie dla mikroinstalacji, Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić do ustawy o OZE zapis, zgodnie z którym przyszli właściciele mikroinstalacji muszą złożyć oświadczenie, w którym wskażą, że przyznaną pomoc uzasadniają określone koszty inwestycji.

W projekcie nowelizacji ustawy o OZE proponuje się też wprowadzenie obowiązku składania przez właścicieli mikroinstalacji sprzedawcom zobowiązanym specjalnych oświadczeń o niekorzystaniu z pomocy inwestycyjnej. W innym oświadczeniu kierowanym do URE inwestor ma potwierdzić, że określona taryfa gwarantowana jest niezbędna do pokrycia kosztów inwestycyjnych, zgodnie z w/w wzorem. URE ma otrzymać możliwość kontroli mikroinstalacji i weryfikacji złożonych wniosków.

Ponadto, Ministerstwo Gospodarki chce ograniczyć możliwość nadwsparcia, redukując przyznawanie taryf tylko do określonego rocznego wolumenu produkcji energii w przeliczeniu na jednostkę zainstalowanej mocy. W przypadku instalacji fotowoltaicznych wsparcie ma być przyznawane za sprzedaż maksymalnie 950 kWh/kW/rok. Podobne ograniczenia wprowadzono także w przypadku innych typów mikroinstalacji.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został skierowany do konsultacji społecznych. Ministerstwo Gospodarki chce, aby nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., czyli od momentu, gdy zacznie obowiązywać nowy system wsparcia dla producentów zielonej energii, który wpisano do ustawy o OZE.

Źródło: gramwzielone.pl
www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej