więcej


Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki podał jednostkowe opłaty zastępcze obowiązujące w 2017 r. (19514)

2016-05-31

Drukuj
galeria

Fot. pixabay.com

Opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozg (według art. 9a ust. 10 ustawy –prawo energetyczne) w 2017 r. wyniesie 120,00 zł/MWh, co odpowiada 70,59 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. 

Opłata Ozg jest przypisana obowiązkowi, który jest związany z tzw. żółtymi certyfikatami, przyznawanymi operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy do 1 MWe produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Ta opłata będzie w 2017 r. niższa niż ustalona na rok 2016 r., w którym wynosi 125 zł/MWh (76,42 proc.).

Opłata oznaczona symbolem Ozk została ustalona na 2017 r. na poziomie 10,00 zł/MWh, czyli 5,88 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. To spadek w porównaniu do opłaty Ozk ustalonej na rok 2016 na poziomie 11,00 zł/MWh, czyli 6,72 proc. średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. Uiszczanie opłaty OZk jest alternatywą dla obowiązku umarzania tzw. czerwonych certyfikatów przyznawanych za wyprodukowanie każdej 1 MWh energii w instalacji kogeneracyjnej o mocy powyżej 1 MWe.

Natomiast wysokości opłaty Ozm URE określił na 56,00 zł/MWh, tj. 32,94 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. To o 7 zł mniej niż tegoroczna wartość opłaty Ozm określona jako 38,51 proc. średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. Opłata Ozm jest alternatywą dla obowiązku umarzania certyfikatów fioletowych, przyznawanych producentom energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem

Opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, zostały określone przez URE na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – Prawo energetyczne, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowej opłaty zastępczej, biorąc pod uwagę: 1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 2) różnicę między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji a cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, 3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, 4) poziom zagospodarowania dostępnych ilości metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego oraz gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).

Źródło: gramwzielone.pl 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej