więcej


Energetyka

Taryfy gwarantowane w ustawie o OZE – netto czy brutto? (18754)

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
2015-08-07

Drukuj
galeria

fot. Piotr Drabik, flickr.com, CC BY 2.0

Chociaż istnieją kontrowersje odnośnie tego, czy podana w ustawie stawka dla taryf gwarantowanych jest kwotą netto czy brutto to widzimy argumenty przemawiające za tym, że jest to stawka netto.

Po pierwsze ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (dalej: Ustawa o cenach), zgodnie z którą w cenie uwzględnia się podatek VAT, stanowi, że jej przepisów nie stosuje się do informowania o cenach uregulowanych na podstawie odrębnych przepisów. Naszym zdaniem można twierdzić, że kwoty taryf określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii są takimi cenami uregulowanymi odrębnymi przepisami. W związku z tym zapis Ustawy o cenach, zgodnie z którym w cenie uwzględnia się podatek VAT, nie miałby zastosowania do kwot taryf gwarantowanych.

Ponadto ustawa o odnawialnych źródłach energii stanowi, że w ramach systemu aukcyjnego sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej m.in. ceny energii elektrycznej, pomniejszonej o kwotę podatku VAT, wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii zakupionej w danym miesiącu (art. 93 ust. 1 pkt 1) oraz że wytwórca energii elektrycznej jest obowiązany do obliczenia wartości energii elektrycznej jako iloczynu ilości energii elektrycznej oraz średniej dziennej ceny energii elektrycznej niezawierającej kwot podatku VAT(art. 93 ust. 2 pkt 2). Możliwe jest więc argumentowanie, że również taryfy gwarantowane są kwotami niezawierającymi podatku VAT skoro w ramach systemu aukcyjnego ceny nie zawierają tego podatku – przemawia za tym zasada równości podatników.

Co więcej w 2012 r. przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Janusz Pilitowski nieoficjalnie wyjaśniał, że "W art. 42 projektu ustawy o OZE z dnia 9.10.2012 r. uregulowano tryb określania ceny zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego, bez wskazania czy cena ta jest ceną brutto czy netto. Po dogłębnej analizie kwestii należnych podatków Departament Energii Odnawialnej wprowadzi odpowiednie autopoprawki do przedmiotowego projektu, obejmujące doprecyzowanie, że ceny gwarantowane są cenami netto" (http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/4663/taryfa-gwarantowana-netto-czy-brutto-znamy-odpowiedz). Mimo, że ostatecznie takiej poprawki nie wprowadzono, wypowiedź ta przemawia za tym, że wprowadzając taryfy gwarantowane zamiarem ustawodawcy było, aby nie zawierały one podatku VAT.

Niestety, z uwagi na brak jednoznacznego uregulowania tej kwestii w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii, możliwe jest przyjęcie odmiennego stanowiska w oparciu o następujące przesłanki: (i) ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera zapis, że sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej (art. 41 ust. 10), (ii) Ustawa o cenach stanowi, że w cenie uwzględnia się podatek VAT, a przez cenę rozumie się również stawkę taryfową (art. 3 ust. 2 Ustawy o cenach), (iii) gdyby ustawodawca chciał, aby stawka taryf gwarantowanych była kwotą netto to wprowadziłby taki zapis, podobnie jak to uczynił przy systemie aukcyjnym a wypowiedzi przedstawiciela MG nie mogą być traktowane jako źródło prawa.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca Podatkowy, Partner w Advicero Tax Sp. z o.o.

źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej