więcej


Energetyka

Komisja wzywa Polskę do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących wewnętrznego rynku gazu (9250)

2010-07-20

Drukuj
Komisja Europejska wezwała Polskę do zaprzestania praktyk naruszających przepisy UE tworzące jednolity rynek gazu. Nałożony przez Polskę na importerów gazu wymóg magazynowania pewnej jego ilości na jej terytorium oraz brak dostępu do gazociągu jamalskiego naruszają przepisy UE dotyczące wewnętrznego rynku gazu.
Praktyki te również zamykają polski rynek dla unijnych dostawców, co z kolei stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw gazu dla Polski. Kluczowym warunkiem zapewnienia konkurencji i bezpieczeństwa dostaw na rynku jest jego sprawne funkcjonowanie, odpowiednia regulacja, przejrzystość oraz połączenie z innymi systemami.

Efektywny i sprawnie działający unijny jednolity rynek energii umożliwi konsumentom wybór między poszczególnymi dostawcami sprzedającymi gaz po rozsądnych cenach; będzie on również dostępny dla wszystkich dostawców. Polska ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię, która stanowi część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Obowiązek przechowywania rezerw gazu w magazynach na polskim terytorium dyskryminuje przedsiębiorstwa UE importujące gaz do Polski, zmuszając je do poszukiwania dróg transportu gazu do pomieszczeń magazynowych. Ponieważ nie jest możliwe wykorzystanie zdolności przesyłu gazu zarówno na terytorium Polski, jak i do Polski, oraz w związku z brakiem dostępu do gazociągu jamalskiego, tzw. klauzula terytorialna zamyka rynek dla unijnych dostawców gazu, zagrażając tym samym bezpieczeństwu dostaw dla Polski.

Komisja uważa, że Polska powinna udostępnić stronom trzecim gazociąg jamalski oraz zezwolić na przepływ gazu w obu kierunkach, przyzwalając na transport gazu z Niemiec do Polski. Powyższe działania wynikające z dyrektywy gazowej, podobnie jak magazynowanie gazu, mają na celu zapewnienie ciągłości jego dostaw. Polska mogłaby także rozbudować swój system interkonektorów gazowych umożliwiających odbiór gazu z rynków UE. Tak uzyskany dostęp do rynku gazowego UE zwiększyłby bezpieczeństwo dostaw gazu dla Polski w sposób zgodny z wewnętrznym rynkiem energetycznym.

Zdaniem Komisji najlepszą gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa dostaw jest konkurencyjny wewnętrzny rynek energetyczny UE. Jednak rynek ten może stać się konkurencyjny jedynie pod warunkiem, że dotyczące go przepisy zostaną w pełni i prawidłowo wdrożone.

Polsce wyznaczono dwumiesięczny termin odpowiedzi na przesłaną uzasadnioną opinię. Jeżeli Komisja nie otrzyma odpowiednich wyjaśnień dotyczących powyższych kwestii, może ona skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej