więcej


Energetyka

Biogazownie rolnicze szansą dla energetyki i rolnictwa (9685)

2010-07-23

Drukuj
Powstanie do 2020 r. biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego w każdej gminie, która posiada warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia – to główne założenie „Kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”. Przygotowany przez MG dokument Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2010 r.
MG przewiduje, że biogazownie będą powstawać głównie w gminach wiejskich oraz na terenach zasobnych w biomasę, co jest zgodne z priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej UE.

„Kierunki” wskazują najważniejsze bariery prawno-administracyjne oraz przepisy, które powinny zostać wprowadzone aby umożliwić rozwój biogazowni rolniczych. W ciągu roku od daty przyjęcia programu przez Radę Ministrów, właściwi ministrowie będą zobowiązani do przygotowania prawa, które ułatwi inwestycje w tym sektorze.

Dokument MG, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawia także możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej. Są to m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013.

Zapisy dokumentu mówią również o konieczności przeprowadzenia kampanii promocyjno-edukacyjnej nt. znaczenia biogazowni. Jej adresatami będą m.in.: przedsiębiorcy, rolnicy, producenci rolni oraz lokalne społeczności. W jej realizacji uczestniczyć będą ponadto ośrodki naukowo-szkoleniowe, ośrodki doradztwa rolniczego, jednostki badawcze i dydaktyczne oraz media.

Zdaniem autorów dokumentu, przyjęcie „Kierunków” przez Radę Ministrów pozytywnie wpłynie na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, co jest zgodne z „Deklaracją Zielonego Wzrostu” OECD.
 
***

Rozwój biogazowni jest jeden z celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do 2030”. Zapisano w niej wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15 proc., a na rynku paliw transportowych do 2020 r. o 10 proc.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej