więcej


CCS jako technologia preferowana dla celów upowszechnienia czystych metod wykorzystania węgla w Polsce (11870)

2010-07-09

Drukuj
Czwarte seminarium z serii demosEUROPA „CCS jako technologia preferowana dla celów upowszechnienia czystych metod wykorzystania węgla w Polsce”, które odbyło się 29 czerwca 2010 roku w Warszawie, dotyczyło kwestii związanych z potencjałem badawczo rozwojowym technologii CCS w Polsce. Spotkanie otworzył Główny Geolog Kraju, Pan Minister Henryk Jacek Jezierski, który zaznaczył konieczność współdziałania sektora rządowego, administracji publicznej, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w celu realizacji projektów demonstracyjnych CCS w Polsce.
Minister Jezierski poinformował także o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego „GeoCO2”, którego celem ma być przygotowanie naukowej i technicznej ekspertyzy w sprawie możliwości bezpiecznego składowania CO2 w geologicznych strukturach wód solankowych oraz jego monitoringu.

Uczestnicy konferencji byli zgodni co do identyfikacji głównych zagrożeń rysujących się przed implementacją projektów CCS w Polsce. Pan Eugeniusz Sutor, Kierownik Biura Rozwoju Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia prac legislacyjnych w celu terminowej realizacji programów demonstracyjnych. Dotyczy to zarówno nowelizacji ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze” jak i uchwalenia spec ustawy dotyczącej budowy infrastruktury do transportu dwutlenku węgla. Jej uchwalenie pozwoli na skrócenie czasu realizacji projektów demonstracyjnych z 7 do 4 lat - podkreślał profesor Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ważnym wyzwaniem stojącym na drodze implementacji programu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla jest percepcja społeczna technologii CCS w Polsce. Na aspekt ten zwrócił szczególną uwagę pan Marek Jarosiński z Państwowego Instytutu Geologicznego. Podkreślił on, że to właśnie protesty społeczności lokalnej spowodowały, iż konieczne było zaprzestanie prac badawczych na strukturze Lutomiersk-Tuszyn koło Bełchatowa, uważanej dotychczas za optymalną do wykorzystania dla projektu demonstracyjnego PGE. W związku ze sprzeciwem społeczności lokalnej nie udało się przeprowadzić niezbędnych badań w celu ustalenia jej dokładnych parametrów geologicznych. Dlatego też właściwa kampania informacyjna jest niezbędna, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Zaplanowanie kampanii informacyjnej oraz wyraźne poparcie rządu i administracji dla projektów CCS jest koniecznością i stanowić powinno jeden z priorytetów w najbliższych miesiącach. Odbiór społeczny działań prowadzonych pod auspicjami rządu jest na ogół dużo bardziej pozytywny niż percepcja działań prowadzonych samodzielnie przez zainteresowane podmioty prywatne. Pani Elżbieta Wróblewska z Ministerstwa Gospodarki poinformowała, iż została podjęta decyzja o stworzeniu specjalnej międzyresortowej grupy roboczej do spraw właściwej komunikacji społecznej nt. CCS. Pan Jacek Skiba z Głównego Instytutu Górnictwa wyraził gotowość do współpracy z sektorem rządowym w tym zakresie. GIG miał już okazję prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą zatłaczania i składowania dwutlenku węgla w skali lokalnej i jest gotowy do wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Ważną przeszkodą w realizacji projektów demonstracyjnych CCS w Polsce pozostają istniejące bariery naturalne, które uniemożliwiają lub znacznie ograniczają możliwości optymalnego składowania dwutlenku węgla w dotychczas zidentyfikowanych strukturach. Dla przykładu, jakość badań sejsmicznych uniemożliwiła dokończenie badań geologicznych i geofizycznych, a tym samym na ustalenie dokładnych parametrów jednej ze struktur zlokalizowanej w okolicach Bełchatowa. Spowodowało to konieczność przeniesienia badań na kolejną strukturę. Jej lokalizacja wydaje się najbardziej atrakcyjna dla elektrowni Bełchatów, lecz jej (wstępnie oszacowane) parametry geologiczne wydają się być dalekie od optymalnych.

Z wyzwaniami, które stoją dziś na drodze skutecznej implementacji CCS w Polsce (m.in. przyspieszenie prac nad legislacją, , przygotowanie odpowiedniej kampanii społecznej, bariery naturalne, budowa infrastruktury do transportu CO2, zbudowanie finansowania) trzeba będzie zmierzyć się w najbliższej w przyszłości. W przeciwnym wypadku, uniemożliwią one terminową realizację polskich projektów demonstracyjnych, a w przyszłości rozwoju CCS w skali komercyjnej.

źródło: demosEUROPA
www.demoseuropa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej