więcej


Kalendarium

VI konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” - 28-30 października, Wrocław

Wstęp: WOLNY
Od: 2014-10-28
Do: 2014-10-30

Opis

Zapraszamy do udziału w VI konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbędzie się w dniach 28-30 października br. we Wrocławiu.


Więcej informacji

Podczas konferencji będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami, przedstawić różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, zwrócić też uwagę na sprawy ekonomiczne i finansowanie systemów selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. Zabiorą głos też recyklerzy zajmujący się różnymi frakcjami odpadów. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki, a także wszystkimi, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów wyznacza drogę w stronę idei „społeczeństwa recyklingu”, u podstaw której znajduje się znowelizowana hierarchia postępowania z odpadami. Nowa hierarchia postępowania z odpadami stawia obecnie w pierwszej kolejności na działania mające na celu zapobieganie wytwarzaniu odpadów a także ponowne ich użycie w obiegu. W dalszej kolejności odpady powinny być poddanie procesom recyklingu, następnie odzysku, w tym również energetycznego, a dopiero w ostateczności, tylko ze względów ekonomicznych, poddawane powinny być procesowi unieszkodliwiania, gdzie proces składowania musi znajdować się na ostatnim miejscu.

Aby spełnić wymagania stawiane przed dyrektywę w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami w tym również gospodarki odpadami komunalnych zgodnie z hierarchią należy przede wszystkim konsekwentnie upowszechniać prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz organizować właściwe warunki do jej realizowania. Bo właśnie jedną z podstawowych cech nowoczesnej gospodarki odpadami jest wydzielenie różnych grup odpadów z całego strumienia odpadów i skierowanie ich do zakładów zagospodarowania. Dzięki selektywnej zbiórce a później jeszcze dodatkowej segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców. Istotny jest również aspekt finansowy prowadzonych działań. Ważnym elementem realizacji tego zadania musi być dobrze przygotowana akcja informacyjna mieszkańców o zasadach zbiórki odpadów, o sposobach ich gromadzenia w domu i poza domem, o odbiorze zgromadzonych odpadów, itd.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, że gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, prowadzą działania informacyjne i edukacyjne.

Pozornie wydaje się, że wdrożenie tych wszystkich działań nie jest zbyt skomplikowane. Jeżeli tak jest to dlaczego ciągle są w Polsce kłopoty z wprowadzeniem efektywnego systemu gospodarki odpadami. Aby znaleźć jak najlepsze rozwiązania, znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania zapraszam Państwa do udziału w VI konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbędzie się w dniach 28-30 października br. we Wrocławiu.

Do zobaczenia we Wrocławiu, Barbara KozłowskaZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej