więcej


Kalendarium

Konferencja - Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki

Wstęp: WOLNY
Od: 2014-06-18
Do: 2014-06-18

Opis

Jaką rolę w strategii energetycznej rządu zajmują instalacje biogazowe na obszarach wiejskich? Jakiego wsparcia wymagają w biogazownie rolnicze? Czy nowa ustawa o OZE uwzględni zgłaszane postulaty i zlikwiduje bariery finansowe i proceduralne? - to główne pytania, na które odpowiedzą uczestnicy konferencji "Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki".


Więcej informacji

W rozwoju biogazowni rolniczych od kilku lat upatruje się szansy na rozwiązanie problemów środowiskowych (nieuciążliwe zagospodarowanie produktów ubocznych z hodowli zwierząt, zagospodarowanie odpadów z przemysłu spożywczego), problemów lokalnych społeczności (miejsca pracy, podatki lokalne) oraz stabilności dostaw energii (biogazownie najlepiej spośród wszystkich instalacji OZE spełniają postulat rozproszonych i stabilnych źródeł energii). Ponadto inwestycje biogazowe to sposób na niezależność energetyczną obszarów wiejskich.
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza na konferencję "Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki", która odbędzie się 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.
Konferencja będzie okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska- ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach stworzono w Polsce sieć 40 doradców rolnych przeszkolonych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 314 powiatowych punktów konsultacyjnych ds. OZE, w których rolnicy otrzymują wsparcie i materiały edukacyjne.

Raport na temat biogazowni
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany najnowszy raport Fundacji z badania ankietowego na temat postrzegania biogazowni, przeprowadzonego wśród mieszkańców wsi, rolników oraz przedstawicieli władz samorządowych. Wyniki raportu będą podstawą do dyskusji panelowej o znaczeniu energetyki rozproszonej na obszarach wiejskich oraz do sformułowania postulatów w zakresie niezbędnych zmian ustawowych odnośnie biogazowni rolniczych.
- Jak dotąd mamy w Polsce tylko 50 działających biogazowni. Jednak potrzeby i możliwości inwestycyjne w tym zakresie są dużo większe. Dla porównania w Niemczech funkcjonuje ponad 7 tysięcy biogazowni - powiedziała Monika Szymańska, Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. - Bariery finansowa i proceduralna to najczęściej wskazywane ograniczenia w rozwoju inwestycji biogazowych, których rozwiązania należy oczekiwać w nowej ustawie o OZE - dodała prezes Monika Szymańska.
Badanie ankietowe wykazało, że zainteresowanie budową biogazowni wyraziło ponad 44% właścicieli dużych gospodarstw rolnych i niecałe 12% właścicieli gospodarstw średniej wielkości (14-50 ha). Wśród tej drugiej grupy ponad 1/3 ankietowanych rolników deklaruje chęć dostarczania wsadu do biogazowni (substratów roślinnych lub zwierzęcych), jak i odbiór produktów z biogazowni (energia cieplna, elektryczna, biometan, pofermet).
Najwięcej zwolenników biogazowni odnotowano w woj. pomorskim (21,3% ankietowanych w tym województwie) i woj. lubuskim (20,0%), zaś najmniej w podkarpackim (2,0%). Warto zauważyć, że w woj. pomorskim uruchomiono w 2005 r. pierwszą w Polsce biogazownię rolniczą, a od tego czasu wybudowano kilka kolejnych. Z kolei w woj. lubuskim dwie biogazownie funkcjonują od 2011 r.

Uczestnicy debaty
W konferencji "Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki" wezmą udział jako prelegenci m.in.:
* Jerzy Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
* Janusz Pilitowski - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki
* Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
* Jarosław Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
* Monika Szymańska - Prezes Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
* Prof. Anna Grzybek - Instytut Technologiczno-Przemysłowy
* Prof. Krzysztof Żmijewski - Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
* Prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska
* Tomasz Koprowiak - Burmistrz miasta Kisielice
* Mgr Ludwik Latocha
* Wiesław Wasilewski, Big-Pol
* Zdzisław Ginalski, Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Radom
* Krzysztof Maciąg, Specjalista ds. kogeneracji  i uzdatniania biogazu, CES
* przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wśród uczestników konferencji, oprócz strony rządowej, będą także obecni przedstawiciele organizacji i samorządów zaangażowanych w rozwój energetyki odnawialnej, właściciele biogazowni, a także przedsiębiorcy i rolnicy, którzy planują budowę biogazowni.
- Zaproszeni na konferencję właściciele działających biogazowni przedstawią dobre praktyki biznesowe, a także oczekiwania inwestorów w zakresie regulacji prawnych, które umożliwią rozwój obecnych i powstawanie nowych biogazowni - poinformowała Monika Szymańska, Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Zagadnienia do dyskusji:
* Czy możliwy jest jeszcze rozwój biogazowni w Polsce?
* W jaki sposób zapewnić bezpieczne warunki inwestycyjne dla biogazowni?
* Czy biogazownie rolnicze nadal stanowią ważny element w polityce rządu i samorządu?
* Czy i jaka może być ich rola w osiąganiu ważnych celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych?

Data konferencji: 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:00
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie
Patronaty honorowe:
Ministerstwo Gospodarki; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt dla mediów:
Karolina Witeska, kierownik projektu "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska- ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna", tel.  784013951  

O fundacji:
Misją Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy.
Fundacja realizuje również projekty edukacyjne, których  Celem jest kształtowanie świadomości mieszkańców wsi w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i promocja racjonalnych działań proekologicznych. FDPA angażuje się w działania promujące odnawialne źródła energii,  upowszechnia dobre praktyki w zakresie OZE i zapewnia wsparcie w ich wdrażaniu.


Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej:

http://bio-gazownie.edu.pl/category/aktualnosci/ do 13 czerwca 2014 r. oraz o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości na konferencję.
 
Akredytacja dla mediów:
http://www.mg.gov.pl/Serwis+Prasowy/Formularz+akredytacyjny+dla+mediowZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej