więcej


Kalendarium

Dyrektywa IED – nowe standardy emisyjne

Wstęp: WOLNY
Od: 2012-10-11
Do: 2012-10-11

Opis

dyr iedSC Consulting oraz PowerMeetings.pl zapraszają na seminarium "Dyrektywa IED – nowe standardy emisyjne", które odbędzie się 11 października 2012 r. w Warszawie w Millennium Plaza (Al. Jerozolimskie 123 A).


Więcej informacji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED) wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska. Wśród najistotniejszych wskazuje się znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Regulacje dyrektywy IED odnoszą się zarówno do nowych obiektów energetycznego spalania, jak i obiektów istniejących, w tym również i tych, które do tej pory korzystały z tzw. derogacji traktatowych. Co więcej, z uwagi na wyrażoną przez dyrektywę IED tzw. zasadę łączenia, zaostrzone wymogi emisyjne znajdą zastosowanie do większej niż dotychczas liczby instalacji. Z drugiej strony, dyrektywa IED daje podstawy do wprowadzenia kilku nowych, elastycznych mechanizmów derogacyjnych. Ich celem jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych.

Spełnienie warunków danego mechanizmu derogacyjnego pozwala na eksploatację obiektu w oparciu o łagodniejsze standardy emisyjne. W tym kontekście warto podkreślić, że już wiadomo, iż znaczna część starszych obiektów energetycznego spalania nie będzie w stanie spełnić 1 stycznia 2016 r. zaostrzonych standardów emisyjnych wprowadzonych przez dyrektywę IED. Obiekty takie (bez zastosowania odpowiedniego mechanizmu derogacyjnego) z uwagi na niespełnienie wymagań wynikających z prawa ochrony środowiska będą musiały zostać wyłączone. To z kolei oznaczać będzie spadek dostępnych mocy już na przełomie sezonu zimowego 2015/2016. Możliwość skorzystania z mechanizmów derogacyjnych jest więc dla wielu instalacji niezwykle istotna. Jednak - zdaniem ekspertów – jeżeli do 1 stycznia 2013 r. Polska nie przygotuje odpowiedniego projektu Przejściowego Planu Krajowego i nie zgłosi go KE, to dodatkowa ścieżka derogacyjna pozwalająca odsunąć do połowy roku 2020 generalne wymagania dyrektywy IED będzie definitywnie zamknięta dla operatorów obiektów energetycznego spalania. Czy więc zdążymy?

To jednak nie koniec pytań. W pierwszych dniach stycznia 2013 r. mija termin transpozycji dyrektywy IED do prawodawstwa polskiego. W związku z tym, podjęte zostały już działania mające na celu ustanowienie wewnętrznych regulacji wdrażających założenia dyrektywy o emisjach przemysłowych w Polsce. Istotna w tym zakresie jest szczegółowa analiza ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz projektu nowelizacji ustawy "Prawo ochrony środowiska". Wspomniane powyżej akty wprowadzają trzy nowe instrumenty ochrony gleby i wód podziemnych nakładające na podmioty gospodarcze szereg nowych obowiązków. W świetle nowych regulacji prawnych przedsiębiorstwa zobowiązane będą do przeprowadzania raportu bazowego oraz do ciągłego monitoringu stanu gleby i wód. Jakie są te nowe wytyczne?

Na to i inne pytania dotyczące wymagań dyrektywy IED i aktów z nią powiązanych, odpowiedzą Państwu w trakcie seminarium "Dyrektywa IED – nowe standardy emisyjne" zaproszeni eksperci.

Lokalizacja: Millennium Plaza, Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A, XV p.

Seminarium skierowane jest do sektora energetycznego i przemysłowego, w tym do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów przemysłowych z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego i koksowniczego, gospodarki odpadami. W szczególności do udziału w wydarzeniu zaproszona jest kadra zarządzająca, przedstawiciele departamentów i działów:

• ochrony środowiska i ekologii
• Kontrolingu
• analiz
• prawnego
• kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu
• firmy doradcze obsługujące ww. sektory.

Moderatorem przewidzianego w programie spotkania panelu dyskusyjnego będzie pan Mirosław Niewiadomski, Kierownik Biura Ochrony Środowiska PGE SA, a jednym z prelegentów prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska w latach 2010-2011. Swój udział zgłosili również przedstawiciele firmy Carbon Engineering oraz Kancelarii Prawnej CMS Cameron McKenna.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: scc.com.pl/konferencje/en/ied.


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej