więcej


Kalendarium

Seminarium "System aukcyjny w handlu uprawnieniami"

Wstęp: WOLNY
Od: 2011-09-14
Do: 2011-09-14

Opis

Zapraszamy do udziału w seminarium „System aukcyjny w handlu uprawnieniami”, które odbędzie się w dniu 14 września 2011 roku w Warszawie.


Więcej informacji

W trakcie seminarium "System aukcyjny w handlu uprawnieniami do emisji" paneliści podzielą się swoją aktualną wiedzą oraz przedyskutują z uczestnikami wydarzenia najbardziej aktualne kwestie związane z czekającymi nas zmianami.

System rozpoczął działanie w Unii Europejskiej 1 stycznia 2005 roku (utworzony na mocy przepisów dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE).

Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Oprócz, jak dotychczas (w II fazie działania systemu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) dwutlenku węgla (CO2), emisja gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem dotyczyć będzie także (od dnia 1 stycznia 2013 r.) podtlenku azotu (N2O) oraz perfluorowęglowodorów (PFCs).

Od 2013 roku wszystkie bezpłatne przydziały będą dokonywane na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/EC. W chwili obecnej obowiązuje system przejściowy wprowadzony przez art. 10a (11) dyrektywy 2003/87/EC, zgodnie z którym bezpłatna alokacja uprawnień do emisji powinna być zmniejszona z 80% ilości odpowiadającej uprawnieniom alokowanym w 2013 do 30% ilości w 2020, z założeniem osiągnięcia zerowej ilości bezpłatnych uprawnień w 2027 roku.


 
Temat handlu uprawnieniami budzi wiele emocji od kilku już lat. Nastroje zmieniają się wraz z nadchodzącymi informacjami z Komisji Europejskiej oraz spekulacjami mediów, prawników i specjalistów z rynku polskiego i europejskiego.

W odpowiedzi na obecnie pojawiające się wątpliwości i pytania oraz celem merytorycznego i fachowego wsparcia przedsiębiorców, postanowiliśmy zorganizować seminarium, w trakcie którego nasi paneliści podzielą się swoją aktualną wiedzą oraz przedyskutują z uczestnikami wydarzenia najbardziej aktualne kwestie związane z czekającymi nas zmianami.

Zdaniem naszych ekspertów najważniejszym aspektem jest w dniu dzisiejszym identyfikacja ryzyka i szacunkowa ocena kosztów związanych z wprowadzeniem Pakietu. Im lepiej się przygotujemy, im bardziej szczegółowo skalkulujemy potencjalne przychody i wydatki – tym mniejsze będzie ryzyko zaniechania, a efekt biznesowo lepszy.

 

W trakcie seminarium omówione zostaną najważniejsze tematy, takie jak:

 • System handlu emisjami – dynamicznie zmieniająca się sytuacja formalna i prawna - perspektywa Unijna i Polska
 • System aukcyjny – post 2013, przewidywana metodologia rozdziału alokacji uprawnień, produkcja energii elektrycznej, a kogeneracja, inne sektory przemysłu
 • Rola, zadania, administrowanie systemem, nadzór nad rynkiem
 • Rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 w 2010, prognoza na 2011 – analizy, trendy, scenariusze, potencjalne konsekwencje dla uczestników, symulacja / narzędzia
 • Aspekty podatkowo–księgowe związane z posiadaniem uprawnień do emisji
 • Aspekty prawne
 • Derogacje – wniosek Rządu RP, rozdział bezpłatnych uprawnień post 2013, KPI (Krajowy Plan Inwestycyjny)
 • Narodowy Program Redukcji Emisji
 • Plan monitorowania, raportowanie i weryfikacja wielkości emisji
 • Bezpieczeństwo transakcji w handlu emisjami w PL i UE, stan obecny, trendy, a komfort uczestników
 • Kary


Seminarium skierowane jest do analityków rynku uprawnień do emisji CO2, kadry przedsiębiorstw z sektora energetycznego, pracowników działów ochrony środowiska, przedstawicieli firm doradczych obsługujących sektor energetyczny, przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych odbierających energię z sektorów: koksowniczego, wapienniczego, cementowego, chemicznego, hutniczego, papierniczego; doradców pośredniczących w obrocie uprawnieniami, weryfikatorów emisji CO2, kancelarii prawne świadczące usługi dla branży energetycznej i przemysłu, pracowników firm produkcyjnych, wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Do wystąpienia podczas seminarium zostali zaproszeni wybitni eksperci, reprezentujący kluczowe firmy i instytucje zaangażowane w tematykę handlu uprawnieniami do emisji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami spotkania oraz do uczestnictwa.

Szczegóły na temat seminarium znajdą Państwo na scc.com.pl/konferencje/en/sahu_pl/zaproszenie.

 

Kontakt z organizatorem:

SC Consulting 
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel. 22 740 67 80
Kom. +48 508 921 590
Faks. +48 22 672 95 89
e-mail: PowerMeetings@SCC.com.pl
www.powermeetings.pl
 
 


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej