ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Regulamin


Konkurs "Energooszczędne 4 kąty" trwa od 28 kwietnia 2013 r. do 30 stycznia 2015 r. Wziąć w nim udział może każdy. Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w najnowszym bloku tematycznym poświęconym budownictwu energooszczędnego i pasywnemu, oraz podać swój adres e-mail. Zapraszamy do udziału! Poniżej pełny regulamin konkursu.

Regulamin konkursu "Energooszczędne 4 kąty"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: "regulamin") określa warunki i zasady udziału w konkursie pod nazwą: "Energooszczędne 4 kąty" (dalej: „konkurs").

2. Organizatorem konkursu jest portal ChronmyKlimat.pl, Instytut na rzecz Ekorozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-743) przy ul. Nabielaka 15 lok. 1, wpisana do rejestru nr KRS:0000134492, REGON 011002200; NIP 522-100-62-68 (dalej: "organizator").

3. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Rozstrzygnięcie każdej części konkursu i ogłoszenie zwycięzców nagród miesięcznych nastąpi do 10. dnia kolejnego miesiąca podczas trwania konkursu. Ogłoszenie laureatów nagród głównych nastąpi w ciągu miesiąca od zakończenia całego konkursu.

7. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania konkursu w siedzibie organizatora oraz na stronie www projektu.

8. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu przez uczestnika.

§ 2. Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od 28 kwietnia 2013 r. do 30 stycznia 2015 r. Na stronie internetowej chronmyklimat.pl/4katy zostaną opublikowane zasady konkursu.

2. Aby wziąć udział w konkursie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od maja 2013 roku do grudnia 2014 roku, należy:
a) odpowiedzieć na pytania (sformułowane przez komisję konkursową po konsultacji z ekspertem) opublikowane na stronie chronmyklimat.pl/4katy,
b) przesłać przez zamieszczony pod nimi formularz hasło własnego autorstwa zachęcające do energooszczędności w domu, związane z tematem omawianym w danym miesiącu w ramach projektu "Energooszczędne 4 kąty",
c) podać adres swojej poczty elektronicznej.

3. Uczestnicy konkursu, którzy poprawnie odpowiedzą na trzy pozostałe pytania oraz zdaniem komisji konkursowej prześlą najciekawsze i najbardziej oryginalne hasła otrzymają 1 z 10 nagród przyznawanych co miesiąc. Organizator poinformuje uczestników o fakcie przyznania nagród pocztą elektroniczną.

4. Laureaci wyłonieni spośród uczestników konkursu przez komisję konkursową, aby otrzymać nagrodę, zobowiązani są w ciągu 4 dni od otrzymania informacji o nagrodzie drogą elektroniczną przesłać na adres e-mailowy organizatora konkurs@chronmyklimat.pl swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny.

5. W przypadku nieprzekazania przez laureata ww. danych osobowych w określonym powyżej czasie jury konkursu zastrzega sobie prawo do wytypowania innego laureata, zgodnie z zasadami konkursu określonymi w §2 ust. 3.

6. Spośród wszystkich uczestników konkursu po jego zakończeniu przez komisję konkursową wyłonionych zostanie 3 laureatów nagród głównych.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi na pytania, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

§ 3. Nagrody w konkursie

1. Co miesiąc przyznawanych jest 10 nagród o wartości 75 zł (zwanych dalej "nagrodami miesięcznymi").

2. Trzy nagrody główne o wartości 500 zł (zwane dalej "nagrodami głównymi") zostanie przyznanych na ostatnim etapie konkursu, czyli po 10 stycznia 2015 roku.

3. Nagrody miesięczne i nagrody główne zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez uczestnika konkursu. W przypadku, gdy laureat nie przekaże Organizatorowi danych osobowych, o których mowa w § 6 ust. 2 poniżej traci on prawo do nagrody miesięcznej lub nagrody głównej.

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową, której skład stanowić będą pracownicy portalu chronmyklimat.pl/4katy.

2. Komisja konkursowa co miesiąc wybiera najciekawsze i najbardziej oryginalne hasła. Wyboru zwycięzców 10 nagród miesięcznych dokonuje spośród uczestników, którzy w danym miesiącu prawidłowo odpowiedzieli na pytania konkursowe oraz udostępnili adres swojej poczty elektronicznej.

3. Spośród najbardziej aktywnych uczestników całego konkursu trwającego 20 miesięcy, komisja konkursowa wybierze 3 laureatów nagród głównych.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

§ 5. Prawa autorskie i prawa pokrewne
1. Uczestnik konkursu odpowiadając pytania i wysyłając do organizatora hasło deklaruje, że jest jedynym autorem hasła i gwarantuje, że w przypadku, gdy jego hasło będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), jest jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do hasła.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uczestnik konkursu z chwilą przesłania organizatorowi hasła udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do hasła, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji.
3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z hasła w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.


§ 6. Nagrody dodatkowe

1. W ostatniej części konkursu, trwającej od 1 do 31 grudnia 2014 roku organizator przewidział nagrody dodatkowe.

2. Nagrodę dodatkową stanowi kod rabatowy na zakupy w sklepie ecogadget.pl w wysokości 10% kwoty zakupu.

3. Nagrodę dodatkową otrzyma 200 pierwszych uczestników, którzy odpowiedzą na pytania w grudniowej części konkursu poświęconej „Budownictwo energooszczędne a zdrowie i komfort życia”, i potwierdzą przesłanie odpowiedzi.

4. Kod rabatowy zostanie wysłany uczestnikowi w przeciągu 7 dni od chwili uczestnictwa w konkursie.

5. Nagrodę dodatkową w postaci rabatu należy wykorzystać do 31 stycznia 2015 roku. Po tym dniu nagroda przepada i niemożliwe będzie skorzystanie ze zniżki na zakupy.

§ 7. Dane osobowe

1. Uczestnik – podając swój adres e-mailowy, konieczny do wzięcia udziału w konkursie, który zostanie zamieszczony w bazie danych uczestników konkursu oraz na liście subskrybentów newslettera portalu chronmyklimat.pl – wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu, a także celów marketingowych organizatora.

2. Laureaci wyłonieni spośród uczestników konkursu przez komisję konkursową, aby otrzymać nagrodę, zobowiązani są w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o nagrodzie drogą elektroniczną przesłać na adres e-mailowy organizatora wskazany później na stronie www.chronmyklimat.pl/4katy swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny.

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie (adresu e-mailowego) lub przez laureata w celu otrzymania nagrody (imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny), organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie, a laureatowi otrzymania nagrody.

5. Zarówno uczestnik, jak i laureat konkursu ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest organizator.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres organizatora, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany w § 1. ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. W imieniu organizatora, reklamacje rozpatrywane będą w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania przez osobę powołaną przez organizatora.

4. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może dodatkowo powiadomić uczestnika o decyzji telefonicznie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do organizatora z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika. W sytuacji, której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

8. Zwycięzcom konkursu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagród. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach tożsamych z gwarancją udzieloną organizatorowi przez podmioty, od których Organizator nabył produkty stanowiące nagrody.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody w konkursie.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej