ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


RegulaminREGULAMIN KONKURSU
„OCHRONA KLIMATU W MOJEJ OKOLICY”
rok szkolny 2015/2016

 

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Organizatorem konkursu „Ochrona klimatu w mojej okolicy”, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) z siedzibą przy ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000134492, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany we współpracy z Grupą Eko-Tur w skład której wchodzą m.in.: Instytut Kształcenia EKO-TUR (IKET) i portal edukacyjny Edurada.pl.
 3. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? (KLIMAPOLKA)”, zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest kierowany do uczniów publicznych szkół gimnazjalnych z woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, zwanych dalej „Szkołami”.
 2. Konkurs jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie realizacji projektów edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych.
 3. Podstawowe informacje formalne związane z Konkursem dostępne są na stronie internetowej Projektu www.chronmyklimat.pl/klimapolka.

§ 3 Cele Konkursu

 1. Promocja wiedzy o ochronie klimatu, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródłach energii.
 2. Pobudzanie i rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów.
 3. Rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska naturalnego.
 4. Wykształcenie zdolności obserwacji otaczającego świata.

§ 4 Warunki formalne udziału w Konkursie

 1. Szkoły w Konkursie reprezentowane są przez Zespoły. Zespół tworzy nie więcej niż 5-ciu uczniów oraz wyznaczony przez Szkołę nauczyciel, który pełni rolę osoby prowadzącej.
 2. W celu przystąpienia do Konkursu Szkoła powinna przesłać Organizatorowi wypełnioną deklarację uczestnictwa w Konkursie. Formularz deklaracji zostanie udostępniony na stronie Projektu w zakładce Konkurs.
 3. Wypełnioną deklarację należy przesłać:
  • drogą elektroniczną na adres: klimapolka@ine-isd.org.pl
  • lub faksem na numer (22) 851 04 00
  • lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora (w tym przypadku przesyłka powinna być nadana pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru).
 4. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Szkół. Każda Szkoła może zgłosić dowolną liczbę Zespołów.
 5. Przesłanie podpisanej deklaracji przez Szkołę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i ze zgodą na opublikowanie nadesłanej pracy konkursowej (w całości bądź we fragmentach) na stronie internetowej projektu oraz jej wykorzystanie w działaniach promocyjnych i edukacyjnych realizowanych przez Organizatora.
 6. Przesłanie podpisanej deklaracji przez Szkołę jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Konkursu dla celów statystycznych i edukacyjnych. Uczestnikom Konkursu przysługują należne im prawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 5 Prace konkursowe

 1. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów wchodzących w skład Zespołów prac własnych z wykorzystaniem wiedzy szkolnej, materiałów udostępnionych przez Organizatora oraz materiałów zebranych samodzielnie.
 2. Praca konkursowa powinna dotyczyć konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu dostrzeżonych przez uczniów w okolicy szkoły lub miejsca zamieszkania. W pracy należy w sposób narracyjny i artystyczny przedstawić działanie lub inwestycję związaną np. z rozwojem odnawialnych źródeł energii, poprawą efektywności energetycznej lub ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza. Ważne jest, by elementem pracy było wskazanie, w jaki sposób dane działanie czy inwestycja łączą się z ochroną klimatu.
 3. Przykładowe formy prac konkursowych to: artykuł, fotoreportaż, wywiad, słuchowisko, komiks, prezentacja multimedialna lub dowolna kompilacja wymienionych.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej projektu.
 5. Przesyłając pracę konkursową należy podać jej tytuł, krótki opis (do 350 znaków) oraz załączyć zdjęcie/ilustrację w rozmiarze 700x525 pikseli.
 6. Przesłanie pracy polega na wypełnieniu elektronicznego formularza na stronie projektu i wgraniu pliku z pracą konkursową. Prace należy wgrywać w formacie PDF. Maksymalna wielkość pliku to 10 MB.
 7. W przypadku kiedy praca konkursowa ma postać filmu lub nagrania, materiał należy zamieścić na You Tube, a link do niego wpisać do formularza we wskazanym miejscu.
 8. Prace zawierające materiały skopiowane bez praw autorskich będą odrzucane, a takie postępowanie będzie potępiane.
 9. Prace, które nie przejdą pozytywnie weryfikacji antywirusowej będą odrzucane.
 10. Prace muszą być tworzone w języku polskim.
 11. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych Konkursu. Wzór oświadczenia będzie można pobrać ze strony internetowej Projektu.

§ 6 Harmonogram Konkursu i postanowienia organizacyjne

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu oraz regulamin Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu www.chronmyklimat.pl/klimapolka.
 2. Na stronie internetowej Projektu udostępnione zostaną materiały merytoryczne dotyczące tematyki Konkursu, do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych przygotowujących uczniów do udziału w Konkursie.
 3. Konkurs trwa od 15 stycznia 2016 r. do 4 maja 2016 r.
 4. Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa trwa do 15 marca 2016 r. [UWAGA: decyzją z dn. 9.03.2016 r. termin przyjmowania deklaracji przedłużono do 15 kwietnie 2016 r.]
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Organizator.
 6. Szkoły nadsyłają swoje prace za pośrednictwem strony projektu do dnia 4 maja 2016 r.
 7. Głosowanie internetowe na prace zgłoszone do konkursu potrwa od 06 do 16 maja 2016 r.
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2016 r. przez wywieszenie listy na stronie Projektu i rozesłanie drogą e-mailową do Szkół biorących udział w Konkursie.
 9. Nagrody i wyróżnienia Komisji Konkursowej zostaną wręczone podczas warsztatów będących integralną częścią projektu. Data i miejsce uroczystości wręczenia nagród w każdym z 4 województw zostanie ogłoszona na stronie Projektu i przekazana zwycięskim Zespołom drogą mailową lub telefoniczną z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca do przeprowadzenia konkursu.

§ 7 Ocena prac konkursowych

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, którą kieruje jej Przewodniczący. Komisję i Przewodniczącego powołuje Organizator. W skład Komisji wchodzą trzy osoby.
 2. Komisja Konkursowa ocenia prace konkursowe wykonane w ramach Konkursu oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. Praca Komisji jest niezależna, a jej decyzje są ostateczne (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 9). Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.
 3. Do oceny przekazane zostaną prace spełniające wszystkie warunki udziału w Konkursie wymienione w niniejszym regulaminie. Oceny tej dokonuje Organizator.
 4. Ocenie Komisji podlegać będą następujące aspekty pracy:
  • zawartość merytoryczna i zgodność z tematem,
  • innowacyjne, kreatywne podejście do tematu,
  • jakość i estetyka wykonania.
 5. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie Projektu i będą oceniane przez internautów w głosowaniu internetowym w okresie od 6 maja do 16 maja 2016 r. Każdy internauta będzie mógł oddać jeden głos. Komisja dokona ostatecznej akceptacji wyników tej części Konkursu.
 6. Prace Komisji dokumentuje protokół przygotowany po dokonaniu oceny prac i analizie głosowania Internautów. Protokół zawiera również informację o przyznaniu nagród regulaminowych. Protokół w całości zostaje następnie przedłożony Organizatorowi.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia wywieszania informacji o wynikach Konkursu na stronie Projektu. Odwołanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora. Ewentualne skargi rozpatruje Organizator po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej w najkrótszym możliwym terminie.

§ 8 Nagrody

 1. Komisja nagrodzi po jednym Zespole z każdego z 4 województw biorących udział w Konkursie. Każdy z członków nagrodzonych Zespołów (uczniowie i nauczyciele prowadzący) otrzyma tablet i dyplom laureata. 4 szkoły z których nadeszły nagrodzone prace otrzyma: urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kserokopiarka), bezpłatny audyt energetyczny zabudowań należących do Szkoły i pamiątkowy dyplom.
 2. Na podstawie głosowania internautów Komisja wyłoni 3 prace, które dostały największą liczbę głosów. Każdy z członków Zespołów – autorów tych prac (uczniowie i nauczyciele) otrzyma atrakcyjny album przyrodniczy i dyplom laureata. 3 szkoły, z których nadeszły wyróżnione prace otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Liczba i rodzaj nagród może – w wyjątkowych przypadkach – ulec zmianie w wyniku decyzji Komisji Konkursowej. Organizator zobowiązuje się przekazać taką decyzję w najkrótszym możliwym terminie od jej podjęcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej projektu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym nie przyznania mu nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględniania w głosowaniu Internautów tych głosów, w stosunku do których będą istniały jednoznaczne wskazania, że w sposób nieuczciwy wpłynęły na wynik końcowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania w całości lub w części decyzji Komisji Konkursowej w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy Komisji lub jej członków, w tym zmianę oceny prac konkursowych.

 

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

 Pobierz OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINUZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej