ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs na kogenerację (20226)

Katarzyna Wolańska
2017-09-15

Drukuj
galeria

Dofinansowanie dostępne dla spółdzielni mieszkaniowych, będących koordynatorem lub członkiem klastra energii. 

200 mln zł czeka do podziału – na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii w ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. W ogłoszonym 30 sierpnia 2017 r. naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji, przy czym konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Listę potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.6.1 otwierają przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140) i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431).

Na unijne pieniądze mają szanse także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115) oraz co dla nas szczególnie ważne ze względu na uczestników projektu "Eko-lokator" także spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może przekraczać 85%. Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r. 

Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Pojęcie kogeneracji oznacza równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu. Wysokosprawność uzyskuje się w sytuacji, gdy zamiast rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (np. pobranej z sieci) wystąpi oszczędność energii pierwotnej powyżej 10%.

 Zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. dopuszczalne technologie kogeneracyjne to:

a) turbina gazowo-parowa z odzyskiwaczami ciepła,

b) turbina parowa przeciwprężna,

c) turbina parowa upustowo-kondensacyjna,

d) turbina gazowa z odzyskiwaczami ciepła,

e) silnik spalinowy,

f) mikroturbiny,

g) silniki Stirlinga,

h) ogniwa paliwowe,

i) silniki parowe,

j) organiczny obieg Rankine’a.

Z uwagi na specyficzny charakter - spółdzielnie mieszkaniowe, które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania ciepła na potrzeby lokatorów - inwestycje w jednostki kogeneracyjne mogą stanowić efektywne źródło energii.

Należy jednak zwrócić uwagę na szczególne warunki trwającego konkursu w ramach 1.6.1, m. in. minimalny próg mocy elektrycznej wynoszący 1 MW, który ogranicza wsparcie dla większych jednostek wytwórczych. Analogicznie produkcja ciepła z takich źródeł, zarówno w sezonie grzewczym, jak i pozagrzewczym musi osiągać optymalny próg, co wymaga jednak stabilnego zapotrzebowania na ciepło użytkowe na wysokim poziomie.

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na ponad 2,2 mld zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Dotychczas podpisano umowy z piętnastoma przedsiębiorcami na siedemnaście projektów o łącznej wartości 309 mln zł, przy czym ich dofinansowanie wyniesie 120 mln zł. NFOŚiGW przygotowuje umowy o dofinansowania na kolejne 174 mln zł. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec 2017 roku.

Katarzyna Wolańska

Eko-lokator

ChronmyKlimat.pl

Szczegóły dotyczące nowego naboru na kogenerację:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ii-konkurs/art,1,poddzialanie-1-6-1-konkurs-ii.html


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej