ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Uwagi Koalicji Klimatycznej do projektu raportu z wykonania Konwencji z Aarhus (16061)

2013-08-19

Drukuj

logo Koalicja KlimatycznaPoniżej prezentujemy uwagi Koalicji Klimatycznej do projektu Raportu z wykonania Konwencji z Aarhus (2011), w ramach konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska.

Resort środowiska przygotowuje obecnie raport z wykonywania konwencji w Polsce. Konwencja z Aarhus, podpisana 25 czerwca 1998 roku w Danii, mówi o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Swoje uwagi zgłosiła Koalicja Klimatyczna. Przedstawiamy je Państwu poniżej.

 

I. Wdrażanie artykułu 2 pkt 5, art. 9 ust. 1 oraz art. 9 ust. 5 Konwencji

Przepisy art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Konwencji przyznają zainteresowanym społecznościom, w szczególności organizacjom pozarządowym, dostęp do wymiaru sprawiedliwości poprzez zagwarantowanie m.in. prawa do procedury odwoławczej przed organami sądowymi. Tymczasem, faktyczne wdrażanie postanowień, napotkało na zaskakująco negatywną reakcję ze strony organów państwa. Mianowicie, minister skarbu państwa, Mikołaj Budzanowski, publicznie podważył rzetelność działań organizacji pozarządowej Fundacji ClientEarth Poland twierdząc, że „działa (ona) przeciwko interesowi publicznemu państwa (...)". Dodał również, że jego zdaniem istnieje „granica odpowiedzialności ze strony tego typu organizacji". Bezpośrednim powodem tego bezprzykładnego ataku przedstawiciela rządu na organizację pozarządową był właśnie fakt skorzystania przez Fundację ClientEarth Poland z uprawnień przyznawanych społeczeństwu obywatelskiemu przez Konwencję z Aarhus. Fundacja, członek Koalicji Klimatycznej, zakwestionowała bowiem pozwolenie środowiskowe dla projektu 'brown-field' rozbudowy elektrowni węglowej w Opolu przez PGE S.A. minister skarbu państwa w swoich słowach zanegował materialną treść wskazanych praw gwarantowanych przez Konwencję.

Fundacja ClientEarth Poland, podejmując działania w interesie publicznym, skorzystała ze środków prawnych przewidzianych przez polski system prawny, w tym właśnie przez Konwencję z Aarhus. Choć publiczne wypowiedzi ministra Rządu RP nie miały charakteru działań prawnych, to jednak zgodnie z Konwencją, na jej wdrażanie składa się nie tylko uchwalanie środków prawnych, ale także działania zapewniające ich wykonywanie. W tej sprawie bardzo wyraźne jest nierespektowanie treści
ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej. Zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP władze publiczne działają na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego, do których art. 87 Konstytucji zalicza również ratyfikowane umowy międzynarodowe – tym samym wskazane działania (wypowiedź Ministra Skarbu Państwa) charakteryzowała niezgodność tak z Konwencją z Aarhus, jak i z konstytucyjną zasadą legalizmu, co kwalifikuje je jako działania bezprawne...

Pełna treść uwag do pobrania w pliku PDF.

  

źródło: Koalicja Klimatyczna

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej