ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik »

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia dot. przedsięwzięć znacznie wpływających na środowisko (15867)

2013-06-27

Drukuj

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożony przez ministra środowiska. Celem zmiany jest uzupełnienie i dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do dyrektywy 2011/92/UE (EIA). Nowe przepisy ułatwiają także działalność przedsiębiorców, m.in. tych poszukujących gazu łupkowego.

Prostsze poszukiwanie gazu łupkowego

W nowym rozporządzeniu przewidziano regulacje, które ułatwią poszukiwanie gazu łupkowego. Chodzi o podwyższenie progu głębokości otworów wiertniczych (z 1 000 do 5 000 m) wykonywanych w celu rozpoznawania lub poszukiwania złóż kopalin. Oznacza to, że firmy, które planują odwierty nie będą musiały uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli otwór o głębokości do 5 000 m wykonany zostanie poza obszarami wrażliwymi, tzn. w odległości większej niż 500 m od terenów zabudowy mieszkaniowej, poza strefami ochrony ujęć wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami objętych formami ochrony przyrody.

Inne zmiany

Obecnie, wpływ wybranych inwestycji na środowisko reguluje rozporządzenie z 9 listopada 2010 roku. W nowym projekcie został rozszerzony katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko m.in. o duże instalacje do przesyłu, wychwytywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla. Z wykazu tego skreślono natomiast i przeniesiono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko instalacje:

  • do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 ton na rok;
  • do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji.

Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skreślono natomiast:

  • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych;
  • instalacje do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych, sklejek lub mebli;
  • stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu;
  • punkty zbierania odpadów innych niż złom.

W nowym rozporządzeniu doprecyzowano także, w jakich sytuacjach garaże, parkingi samochodowe (lub ich zespoły) podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej