ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Poradnik

Wywiad z koordynatorem projektu Eko-lokator (20175)

Konrad Wielądek
2017-07-18

Drukuj
galeria

Fot. Pixabay

Budownictwo ma do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystywaniem zasobów, zużyciem energii oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu. O tym skąd czerpać wiedzę i jak się nią dzielić, rozmawiamy z Hanną Kryszyńską, koordynatorem projektu "Eko-lokator", realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Redakcja: Pani Hanno proszę powiedzieć skąd pomysł na projekt "Eko-lokator"?

Hanna Kryszyńska: Budownictwo mieszkaniowe to sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Wpływ na środowisko pojawia się na różnych etapach cyklu życia budynku, od produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania aż po gospodarowanie odpadami. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział – ok. 35 proc. w skali UE.*

Tak kompleksowe podejście do oddziaływania sektora budownictwa jest już obecne w wysoko rozwiniętych krajach UE, jednak w Polsce nadal poświęca się tym zagadnieniom mało uwagi. Stąd jako Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, postanowiliśmy zrzeszyć wokół projektu edukacyjnego osoby odpowiedzialne za budownictwo mieszkaniowe, by za pomocą warsztatów, badań i spotkań edukować o możliwościach zmiany podejścia do zarządzania budynkami, by stały się one bardziej ekologiczne.

R: Jakie są główne założenia tego projektu i w jaki sposób będzie on realizowany?

H.K.: Głównym założeniem projektu będzie szeroko pojęta edukacja. Na realizację założeń edukacyjnych będą składały się trzy ścieżki. Pierwszą z nich będzie internetowy poradnik "Eko-lokator". Będziemy tam zamieszczać teksty eksperckie, które dotyczyć będą wpływu budownictwa wielorodzinnego na środowisko, oraz sposobów jego zmniejszania. Tak byśmy mogli prowadzić nasze życie z jak najmniejszą ingerencją w otoczenie. Na stronie projektu znajdziemy również prezentacje multimedialne dotyczące omawianego zagadnienia, oraz reportaże ukazujące problem. Dodatkowo uruchamiamy warsztaty podzielone na 6 modułów tematycznych, które będziemy realizowali w wybranych miastach Polski. Moduły zostały dobrane w taki sposób, byśmy na szkoleniu realizowanym w danym mieście dotknęli i szeroko omówili problem jaki tam występuje. Dla przykładu w Krakowie, który jak wiemy zmaga się z najwyższym stężeniem zanieczyszczeń powietrza w Polsce, dedykujemy szkolenie dot. Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynku wielorodzinnym, zaś w Warszawie będziemy mówili o gospodarowaniu wodą.  Tak więc tematyka szkoleń modułowych została dobrana w sposób przemyślany, byśmy w konkretnych miastach mówili o konkretnych problemach i przeciwdziałaniu im. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od nas segregator w którym będzie mógł gromadzić wszystkie materiały szkoleniowe. Osoba która nie będzie mogła uczestniczyć w naszym szkoleniu, będzie mogła pobrać materiały ze strony internetowej projektu.

R: Wiem, że projekt "Eko-lokator", będzie również realizowany poprzez debaty on-line. Czego będą one dotyczyły i kto może wziąć w nich udział?

H.K.: Tak. Projekt "Eko-lokator" realizowany będzie nie tylko poprzez szkolenia modułowe. Planujemy uruchomić "Platformę cyklu życia budynku", której głównym zadaniem będzie integracja oraz współpraca różnych środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej). Okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji i późniejszej współpracy będą trzy spotkania warsztatowe, na których poruszymy tematy realizowane w ramach działania. Wnioski ze spotkań warsztatowych będą omawiane w trakcie trzech debat on-line, które przeprowadzimy na portalu ChrońmyKlimat.pl W każdej debacie weźmie udział sześciu ekspertów. Udział w debacie może wziąć każda chętna i zainteresowana tematem osoba.

R: Wspomniała Pani wcześniej że udział w debatach online może wziąć każda osoba zainteresowana tematem. Proszę powiedzieć do kogo przede wszystkim jest adresowany projekt?

H.K.: Poprzez realizację projektu, chcemy przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie. W projekcie przewidziano działania edukacyjne skierowane do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami – administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych, a więc osób, które "zawiadując" budynkami w fazie ich eksploatacji, mają istotny wpływ i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego oddziaływania budynków na środowisko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że tego typu inwestycje i inicjatywy nie będą jednak możliwe bez poparcia i zrozumienia wśród mieszkańców, dlatego w projekcie przewidzieliśmy elementy mające na celu poprawę komunikacji pomiędzy administratorem czy zarządcą budynku a jego mieszkańcami. Realizacja projektu ma przekonać osoby zarządzające budynkami, że proekologiczne inwestycje są potrzebne i w przyszłości oczekiwać ich będzie coraz większa część polskiego społeczeństwa.

R: W jaki sposób chcecie dotrzeć Państwo do tak trudnej grupy odbiorców, jaką są zarządcy nieruchomości?

H.K: Żeby jak najskuteczniej z wiedzą dotrzeć do przedstawicieli grupy docelowej zaplanowaliśmy przeprowadzenie szkoleń organizowanych we współpracy z organizacjami, które na co dzień wspierają wiedzą zarządców nieruchomości. Dodatkowo przewidzieliśmy również, wspomniany internetowy poradnik składający się z 6 założonych modułów tematycznych, tak aby z wiedzy tej mogli skorzystać również ci przedstawiciele grupy docelowej, do których nie uda nam się dotrzeć przez bezpośrednie szkolenia. Taki poradnik ma jeszcze jedną istotną zaletę – wiedzę będą mogli czerpać z niego również mieszkańcy, co w znacznym stopniu ułatwi komunikację pomiędzy zarządcami budynków a ich lokatorami. Dzięki planowanym spotkaniom z wiedzą dostępną w projekcie oraz efektami pracy dotrzemy szerzej poza główną grupę docelową – przedsiębiorców, deweloperów i przedstawicieli samorządów.

R: Skąd zostały pozyskane środki na realizację projektu "Eko-lokator"?

H.K.: Środki na realizację projektu zostały pozyskane w trybie naboru konkursowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Głównym źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Spójności (FS), wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt "Eko-lokator" realizuje drugą, z dziesięciu wyznaczonych osi priorytetowych projektu, czyli Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

R: "Eko-lokator" to już kolejny projekt działającej 25 lat Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Proszę powiedzieć jak 25 lat doświadczenia wpływa na sposób patrzenia oraz realizację kolejnych projektów?

H.K.: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju prowadzi działania od 25 lat i w tym czasie zrealizowała już ponad 370 projektów i opracowała ponad 300 publikacji. Dzięki temu jest krajowym liderem w zakresie tworzenia i promocji ekologicznych idei oraz zakresie skutecznego ich wdrażania. Tak duże doświadczenie pomaga nam przy realizacji kolejnych projektów i unikaniu, oraz minimalizowaniu przeszkód jakie w trakcie się pojawiają. Co jest bardzo ważne przy poruszaniu tak wielu kierunków działania jakimi są energetyka, transport, strategiczne oceny, tereny wiejskie, ochrona klimatu i wiele innych.

Dziękuję za rozmowę.

Konrad Wielądek
specjalista ds. PR

* Dane użyte w wypowiedzi pochodzą z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie możliwości efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze budowlanym. (Com/2014/0445 final)


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej