ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Gdańsk - program wspierający małą retencję, czyli zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu powstania opadu (20568)

Katarzyna Wolańska
2018-08-03

Drukuj
galeria

Plakat programu „Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej”, źródło UM Gdańska

Wywiad z Marylą Jezierską Kierownik Referatu Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Katarzyna Wolańska: Na czym polega program „Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej” i do kogo jest skierowany?

Maryla Jezierska: Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych jest udzielana aktualnie na podstawie Uchwały Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną (zm. uchw. Nr XLII/1166/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 r.).

Program polega na dofinansowaniu działań polegających na zagospodarowaniu wód opadowych poprzez:

- odprowadzenie do gruntu za pomocą podziemnych urządzeń rozsączających, np. studnie chłonne, skrzynki rozsączające;

- odprowadzenie do wód;

- do sieci kanalizacji deszczowej.

Wszystkie te działania powiększają w końcowym efekcie zasób wód podziemnych lub powierzchniowych. Nie dofinansowujemy ogrodów deszczowych. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy.

KW: Jakie są kryteria wyboru wniosków do realizacji ?

MJ: Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu. Należy je składać w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Wnioski nierozpatrzone w roku, w którym zostały złożone-podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Aby uzyskać dotację należy złożyć wypełniony wniosek i załączyć następujące dokumenty:

  1. Kserokopie rachunków lub faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji);
  2. Oświadczenie, że pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na zagospodarowanie wód opadowych i wypłatę dotacji wnioskodawcy;
  3. Dowód potwierdzający wykonanie infrastruktury odwodnieniowej (np. protokół odbioru, zdjęcia);
  4. Oświadczenie, że wniosek o dotację nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej;
  5. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, w przypadku podmiotu ubiegającego się o taką pomoc.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

  1. Dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców;
  2. Dotacja w wysokości 100%łacznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

KW: Kto był inicjatorem wprowadzenia tego programu w Gdańsku, w jaki sposób Urząd Miejski w Gdańsku realizuje ten program i od jakiego czasu jest realizowany?

MJ: Inicjatorem programu był Wydział Środowiska. Program funkcjonuje od 2011 r. Przełom roku 2010 i 2011 był rokiem mokrym. Wystąpiły liczne podtopienia posesji. Mieszkańcy Gdańska mieli trudności z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Wydział postanowił zatem wspomóc mieszkańców poprzez udzielanie dotacji na zagospodarowanie wód opadowych, na co pozwalała ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Przygotowano kryteria udzielania dotacji i włączono do obowiązującego wówczas regulaminu.

KW: Czy mogą się Państwo podzielić z nami informacjami odnośnie efektów tego programu? Ile podmiotów skorzystało? Jakie to były podmioty?

MJ: Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem mieszkańców. Dotychczas skorzystało z niej 10 osób fizycznych (2013 r. – 2 szt.; 2014 r. – 6 szt.; 2015 r. – 1 szt.; 2016 r. – 1 szt., 2017 r. - 0 szt.).

Z programu na zagospodarowanie wód opadowych nie korzystały dotychczas wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych jest dotacją celową i może być spożytkowana jedynie na zagospodarowanie wód. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków.

Przyczyną braku zainteresowania może być:

- nieudzielanie dotacji dla nowych inwestycji realizowanych w ramach pozwolenia na budowę - w tym przypadku podmiot realizujący budowę winien zagospodarować wody opadowe w ramach projektu;

- wysokie koszty urządzeń do retencjonowania, jakie należy ponieść, aby następnie uzyskać refundację.

KW: Na jakie trudności napotkali Państwo realizując to zadanie i jak udało się je pokonać?

MJ: Procedura udzielania dotacji jest ściśle określona w regulaminie, a więc trudności są sporadyczne i dotyczą zwykle stosowania przepisów prawa. W tych sprawach posiłkujemy się opiniami naszego radcy prawnego. Czasami zdarzają się odwołania na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji. Zwracamy uwagę, że takie odwołanie nie przysługuje.

KW: Jakie są korzyści dla miasta z prowadzenia programu dopłat do retencji wód opadowych?

MJ: Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych nie cieszy się dużym zainteresowaniem, pomimo kampanii reklamowej przeprowadzonej w zeszłym roku w tramwajach i autobusach (był rozwieszony plakat pt. „Nie zalewaj. Wsparcie dla małej retencji”). Dalsza kampania informacyjna nie będzie prowadzona z uwagi na ograniczone środki finansowe. W związku z powyższym korzyści dla miasta są raczej mikre.

KW: Jakie inne programy dotacyjne związane z ekologią są realizowane w Gdańsku?

MJ: Regulamin o którym wspomniałam powyżej przewiduje również udzielanie dotacji na:

- zmianę ogrzewania;

- likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez ich przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

- demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

Szczegóły udzielania dotacji znajdują się na stronie internetowej miasta pod adresem: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-srodowiska/procedury lub www.gdansk.pl/ekodotacje.

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Wolańska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej