ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

URE wyjaśnia zasady przystępowania do aukcji OZE (19868)

2016-11-21

Drukuj
galeria

Mimo zmiany definicji instalacji OZE, a także oznaczeń jednostek redakcyjnych niektórych przepisów ustawy o OZE, bez większych zmian pozostają kwestie zależności zachodzących pomiędzy koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej a wsparciem w postaci systemu aukcyjnego – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

URE przypomina, że zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji OZE uprawniony jest złożyć wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 44 ustawy, tj. wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, a także - będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Urząd podkreśla też, że podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE wymaga uzyskania koncesji - z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, w małej instalacji, z biogazu rolniczego oraz wyłącznie z biopłynów.

Stosownie do treści Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 roku wytwórcy, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zamierzający przystąpić do udziału w aukcji winni legitymować się: koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej, z której będzie wynikało, że energia jest wytwarzana w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii,  wpisem do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub  wpisem do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Warunek ten nie dotyczy wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Koncesje uzyskane przez wytwórców przed dniem wejścia w życie art. 179 pkt 22 ustawy o odnawianych źródłach energii, tj. przed dniem 4 maja 2015 roku, które swym przedmiotem i zakresem obejmują wyłącznie OZE, zamiast instalacji odnawialnego źródła energii, w rozumieniu nadanemu temu pojęciu przez przepis art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, nie uprawniają wytwórcy do skutecznego złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji, a w konsekwencji wymagają w tym celu dokonania stosownej zmiany.

W tym kontekście URE zwraca również uwagę na stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku, sygn. akt III SZP 5/15, w którym Sąd ten wyjaśnił m.in. że "(…) Domniemanie prawidłowości i prawdziwości decyzji pozwala rozważać kwestię związania nią organu w sensie materialnoprawnym. Związanie to polega na tym, że organ nie może pominąć treści własnego rozstrzygnięcia, które ukształtowało prawa i obowiązki strony, wobec czego stan taki winien organ uwzględnić również w innych postępowaniach, które prowadzi, a które pozostają w związku podmiotowo-przedmiotowym z materią sprawy rozstrzygniętą decyzją (wyrok NSA w Warszawie z 12 czerwca 2015 roku, II FSK 1897/13, LEX nr 1774238). (…)". Co przesądza o braku możliwości kwalifikowania danej jednostki wytwórczej - na etapie składania deklaracji o przystąpieniu do udziału w aukcji - jako instalacji odnawialnego źródła energii w sytuacji, w której świetle przedmiotu i zakresu decyzji koncesyjnej jednostka ta stanowić będzie wyłącznie odnawialne źródło energii.

Źródło: www.reo.pl na podstawie UREUdostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej