więcej


Zielona gospodarka

Sejm uchwalił ustawę o systemie handlu emisjami (18622)

2015-06-21

Drukuj
galeria

W piątek 12 czerwca Sejm uchwalił ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia przedsiębiorców posiadających instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Uchwalona ustawa dopełnia wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2009/29/WE, która służy usprawnieniu i rozszerzeniu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadza regulacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu w naszym kraju. Dyrektywa zasadniczo zmieniła ten system w trzecim okresie rozliczeniowym, tj. w latach 2013-2020, m.in. wprowadzając nowy, aukcyjny sposób dystrybucji uprawnień do emisji przez państwa członkowskie. Dzięki ustawie będzie możliwe, w drodze postępowania przetargowego, wyłonienie krajowej platformy aukcyjnej, prowadzonej przez spółki działające na rynku regulowanym, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawa wprowadza dwa wyjątki od systemu aukcyjnego  derogacje dla energetyki oraz krajowe środki wykonawcze. W ramach derogacji dla energetyki instalacje wytwarzające energię elektryczną uzyskały możliwość otrzymania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji w zamian za poczynione inwestycje. Ustawa precyzuje sposób sprawozdawania się podmiotów z zadań określonych w Krajowym Planie Inwestycyjnym. W ramach krajowych środków wykonawczych przemysł uzyskał możliwość przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej. Ograniczy to zjawisko tzw. ucieczki emisji, czyli zastępowania produkcji w Unii Europejskiej importem z krajów trzecich oraz zjawisko przenoszenia produkcji poza Unię Europejską.

Otrzymanie darmowych uprawnień do emisji jest istotne w zakresie ochrony konkurencyjności polskich firm i ochrony konsumentów, czyli końcowych odbiorców produktów (w tym także elektryczności).

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców: daje podstawę prawną do dokonania dodatkowej czynności umorzenia uprawnień do emisji w przypadku, gdy na skutek szacowania emisji przez organy inspekcji wielkość emisji do rozliczenia okaże się większa niż w zweryfikowanym rocznym raporcie. Zwalnia osoby fizyczne, których działalność nie wymaga pozwolenia, z obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Zasadniczym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie także wprowadzenie dla podmiotów uczestniczących w systemie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku rozliczenia emisji dwutlenku węgla.

Ustawa reguluje także sposób pozyskiwania uprawnień do emisji dla instalacji z ogólnounijnej rezerwy w przypadku uruchomienia nowych instalacji lub modernizacji istniejących. W stosunku do obowiązujących przepisów nowa ustawa usprawnia procedurę ubiegania się przez podmioty o zezwolenie, wspiera starostów i marszałków ekspercką opinią o planie monitowania emisji przygotowywaną przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Ustawa została już skierowana do rozpatrzenia przez Senat.

Źródło: Ministerstwo Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej