więcej


Polityka klimatyczna

Społeczeństwo do posłów – żądamy zielonego światła dla energetyki obywatelskiej (18074)

2015-01-26

Drukuj
galeria

Energetyka odnawialna po polsku, czyli współspalanie biomasy z piecach elektrowni węglowych. Na zdj. elektrownia Łaziska, fot. Maciek, (flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

83 organizacje, firmy i instytucje wystosowały list do posłów wzywający do poprawienia ustawy o odnawialnych źródłach energii. List został przekazany posłom przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, na którym ma odbyć się drugie czytanie ustawy.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się agencje energetyczne, klastry, organizacje rolnicze i samorządowe, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe, firmy doradztwa energetycznego, organizacje biznesowe zrzeszające producentów urządzeń wytwarzających energię oraz organizacje młodzieżowe. Wszystkie organizacje krytycznie oceniają obecną wersję ustawy.

Społeczeństwo czuje się oszukane, projekt ustawy, zamiast przynosić korzyści, odbiera szanse na rozwój energetyki obywatelskiej. Nie wspiera małych, lokalnych źródeł energii, nie zwiększa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i nie poprawia warunków dla lokalnego rozwoju gospodarczego – wyjaśnia Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, członek Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. – Ustawa nie służy rozwiązywaniu problemów w energetyce, konserwuje natomiast uprzywilejowaną pozycję koncernów energetycznych oraz skutkować będzie zepchnięciem obywatelskiej energetyki rozproszonej na margines. Przykładem może być utrzymanie pomocy dla współspalania w dużych elektrowniach przy jednoczesnym braku wystarczającego wsparcia dla małych odnawialnych źródeł energii.

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, potrzebne jest wprowadzenie taryf gwarantowanych (FiT) dla najmniejszych prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, rozszerzenie definicji prosumenta o wszystkie podmioty użytkujące mikroinstalacje, np.: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, stworzenie warunków do rozwoju produkcji ciepła z rozproszonych odnawialnych źródeł, a także wycofanie się z dalszego wspierania wielkoskalowego współspalania biomasy.

W opinii sygnatariuszy listu bez tych zmian projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie powinien zostać przyjęty.

Kontakty:

Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej,
tel./fax: (+48) 22 827 33 70, tel. 510 069 020, e-mail:
koalicjaklimatyczna@gmail.com
dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej,
tel. 506 173 522, e-mail: zbigniew_karaczun@sggw.pl
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,
tel. 663 765 333, e-mail: gwisniewski@ieo.pl

Lista sygnatariuszy znajduje się pod niżej zamieszczonym listem.

Treść listu do posłów w sprawie energetyki obywatelskiej

Szanowny Panie Pośle/Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Senatorze/Szanowna Pani Senator,

 

Zwracamy się do Pana/Pani, naszego reprezentanta/naszej reprezentantki w Parlamencie RP, zaniepokojeni kierunkiem prac nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Dobra ustawa o OZE umożliwi rozwój energetyki obywatelskiej, która jest istotnym bodźcem rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Wspierając budowę małych, lokalnych źródeł energii ustawa przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionów i całego KRAJU, ale także do tworzenia w nich nowych miejsc pracy, powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia konkurencyjności zlokalizowanych w nich rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ograniczenia zasięgu ubóstwa energetycznego.

Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy nie daje szans na uzyskania tych korzyści. Nie służy rozwiązywaniu problemów w energetyce, konserwuje uprzywilejowanie nieefektywnych technologii oraz skutkować będzie zepchnięciem energetyki rozproszonej na margines. Największe wady projektu to:

  • Utrzymanie wsparcia dla współspalania biomasy. To nieuzasadnione i nadmierne wsparcie prowadzące do naruszenia konkurencyjności na rynku źródeł odnawialnych zostało już zaskarżone do Komisji Europejskiej. Tylko w latach 2005-2012 sektor energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych wsparcia dla technologii współspalania, z czego co najmniej 5 mld nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Co więcej, proceder ten prowadzi do dalszego uzależniania się od importu biomasy z ponad 50 państw świata. Sprowadzane są m.in. skorupy orzechów kokosowych, które następnie spala się w elektrowniach węglowych.
  • Brak rzeczywistego wsparcia dla najmniejszych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz narażanie prosumentów na ryzyko ekonomiczne. Odrzucenie sprawdzonego w Europie, stosowanego obecnie w 66 krajach i uzgodnionego wcześniej ze stroną społeczną instrumentu taryf gwarantowanych (ustalanych na określony okres) powoduje, że czas zwrotu nowych inwestycji jest zbyt długi, aby stały się dostępne dla większości obywateli.
  • Pominięcie w ustawie dużej części społeczeństwa zainteresowanej produkcją energii na własne potrzeby. Zgodnie z projektem ustawy z uproszczeń administracyjnych mogą korzystać osoby fizyczne. Wyłącza to wielką grupę innych podmiotów, które w wielu przypadkach są zainteresowane rozwojem małych źródeł energii opartych na wykorzystaniu lokalnych zasobów energetycznych: przedszkola i szkoły, administratorów budynków publicznych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe itp.
  • Pominięcie w systemie wsparcia małych odnawialnych źródeł wykorzystywanych do produkcji ciepła. W większości przypadków ubóstwo energetyczne związane jest z bardzo wysokimi kosztami ogrzewania. Produkcja ciepła w instalacjach wykorzystujących lokalne, odnawialne zasoby energii i wsparcie dla efektywności energetycznej to najlepsze metody ograniczania zasięgu ubóstwa energetycznego.

To tylko wybrane, najpoważniejsze wady projektu ustawy. W konsekwencji jej uchwalenie nie przyczyni się do rozwoju polskich technologii prosumenckich i niezależnych wytwórców energii, ale prowadzić będzie do dalszej monopolizacji rynku przez wybranych producentów oraz do ciągłego podnoszenia cen energii.

Strona społeczna i posłowie zgłaszali na etapie prac parlamentarnych szereg poprawek do projektu ustawy, które zostały odrzucone bez podjęcia dyskusji. Opinia społeczeństwa nie powinna być ignorowana, dlatego domagamy się wprowadzenia do ustawy zmian zapewniających wsparcie energetyce obywatelskiej.

Podstawowe z nich to:

1. wprowadzenie taryf gwarantowanych dla najmniejszych źródeł prosumenckich,
2. rozszerzenie definicji prosumenta o inne podmioty, np.: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły,
3. stworzenie warunków do rozwoju produkcji ciepła z rozproszonych odnawialnych źródeł,
4. wycofanie się z dalszego wspierania wielkoskalowego współspalania biomasy.

Bez powyższych zmian ustawa o OZE nie powinna zostać przyjęta.

Według naszej wiedzy w II czytaniu zgłoszona zostanie poprawka wprowadzająca przynajmniej część powyższych zmian. Prosimy o jej poparcie zgodnie z wolą tysięcy Pańskich/Pani wyborców, którzy chcą rozwoju energetyki obywatelskiej.

Dziś co najmniej 50% polskiego społeczeństwa chce produkować ciepło i energię elektryczną we własnym zakresie. Stanięcie po stronie społeczeństwa będzie ważnym argumentem w przypadku starania się o ponowny wybór do Sejmu jesienią 2015 roku.

 

Lista organizacji, instytucji i firm, które podpisały list do posłów w sprawie energetyki obywatelskiej:

Inicjatorzy listu:

1.-23. Koalicja Klimatyczna, Urszula Stefanowicz, Rzecznik ds. politycznych
Koalicji Klimatycznej
Fundacja Aeris Futuro
Fundacja ClientEarth Poland
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii
Fundacja Ekologiczna Arka
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja
Fundacja EkoRozwoju FER
Fundacja GAP Polska
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Liga Ochrony Przyrody
Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Społeczny Instytut Ekologiczny
WWF Polska
Zielone Mazowsze
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
24. Instytut Energetyki Odnawialnej, Grzegorz Wiśniewski, Prezes

Sygnatariusze:

25. Admal & Energia Odnawialna, Mariusz Lewandowski – właściciel
26. ARCONET Sp. z o.o, Andrzej Chwalczuk, Prezes Zarządu
27. AT GROUP Spółka Akcyjna, Piotr Budzisz, Prezes Zarządu
28. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Edmund Wach, Prezes Zarządu
29. Biuro Usług Inżynieryjnych AQUA, Wiesław Adamowicz, Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
30. CEE Bankwatch Network, Julia Krzyszkowska, EU Funds Campaigner
31. Cetoenergia Sp. z o.o., Grzegorz Gumulak, Dyrektor Wykonawczy
32. „CIECIERSKI” Instalacje, Franciszek Ciecierski
33. Dr Barzyk Consulting, Grzegorz Barzyk, właściciel
34. EKOSYSTEM – BYDGOSZCZ Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowania Wdrożeń i Wykonawstwa, Andrzej Roszkowski, Prezes
35. Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o., Adrian Pason, Wiceprezes Zarządu
36. Ematech Inteligentne Budynki, Marek Nowakowski, dyrektor handlowy
37. EuroCompass Sp. z o.o., Włodzimierz Styk – Wiceprezes Zarządu, Ryszard Boguszewski – Prezes Zarządu
38. Firma Gutkowski, Jan Gutkowski, właściciel
39. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Ryszard Gołdyn, Prezes
40. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Mariusz Wójcik, Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji
41. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Monika Szymańska, Prezes
42. Fundacja Otwarty Plan, Kraków, Małgorzata Małochleb, Członkini Zarządu
43. Hoven sp. z o.o., Krzysztof Romaniak, Prezes Zarządu
44. HYDRO-PLEX Sp. z o.o., Marek Radek, Prezes
45. Innowacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe Budownictwa i Energetyki ZERO ENERGII Sp. z o.o., Olsztyn, Katarzyna Fedecka – Prezes Zarządu
46. Instytut Spraw Obywatelskich, Rafał Górski, Prezes Zarządu
47. J&K PROJEKT, Jacek Koszela
48. KERI – Konsorcjum Energooszczędnych Rozwiązań Innowacyjnych, Marek Michalak, Prezes Zarządu
49. Konsalnet Monitoring Sp. z o.o., Piotr Król, Dyrektor Działu Technicznego
50. Luxolis Sp. z o.o., Tomasz Piłat, Prezes Zarządu
51. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose, prezes, Jadwiga Łopata, wiceprezes, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
52. Młodzieżowa Sieć Klimatyczna
53. Ogólnopolska Koalicja "Rozwój Tak Odkrywki Nie", Irena Rogowska, Przewodnicząca Koalicji
54. Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe, Wiesław Olasek - pełnomocnik
55. OZE-Tech Radosław Sygocki, Radosław Sygocki, właściciel
56. Phoenix Energy Sp. z o.o., Mirosław Bułdo – Prezes Zarządu
57. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, dr Grzegorz Wisz, Prezes
58. Podlaska Izba Rolnicza, Grzegorz Leszczyński, Prezes
59. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Andrzej Radecki, Prezes Zarządu
60. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Tadeusz Jassa, Prezydent Korporacji
61. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Paweł Lachman, Prezes
62. Przedsiębiorstwo Budowlane Eksportowo - Importowe "KRAWCZYK", Olsztyn, Wiesław Krawczyk, właściciel
63. Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Prezes Zarządu Antoni Chiniewicz
64. RW INSTAL, Rafał Wojtanowicz, właściciel
65. Sądecki Klaster Energii Odnawialnej, mgr inż Andrzej Zarazka, Koordynator
66. Społeczny Komitet "STOP Odkrywce", Tomasz Waśniewski, członek założyciel
67. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Dr Kazimierz Dudziński, Prezes Zarządu
68. Stowarzyszenie Eko-Technologie, Monika Nędzyńska-Stygar, Prezes
69. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO), Mieczysław Koch, Wiceprezes Zarządu
70. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Leszek Kuliński, Przewodniczący zarządu
71. Stowarzyszenie Klaster3x20, Jan Popczyk, Prezes Zarządu
72. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Andrzej Guła, Prezes Zarządu
73. Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych, Janusz Starościk, Prezes Zarządu
74. Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych, Mateusz Gortat Prezes Zarządu
75. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Łukasz Bilski – Prezes Zarządu
76. Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Krzysztof Gorczyca, Prezes
77. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu
78. Vaillant i Saunier Duval, Henryk Zabawski, Poland - Country Manager
79. Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Andrzej Koniecko, Prezes Warmińsko-Mazurskia Izba Rolnicza, Jan Heichel, Prezes
80. Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Ochrony Środowiska "Barys", Marek Barys - właściciel
81. Zielony Instytut, Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej
82. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Przemysław Kowalski, Wiceprezes


Opracowanie Marta Śmigrowska, na podstawie komunikatu Koalicji Klimatycznej i Instytutu Energetyki Odnawialnej


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej