więcej


Polityka klimatyczna

Skuteczna adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie (19531)

2016-06-21

Drukuj
galeria

Fot. Cheltenham Borough Council, flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Z badań przeprowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wynika, że zamiast zapobiegać występowaniu powodzi lepiej ograniczać ich negatywne skutki.

W ramach prac Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre, JRC) przeprowadzono badania, w ramach których analizuje się korzyści związane z zastosowaniem różnych metod przygotowania na zagrożenie powodziowe w Europie. Są to poniższe metody:

  • podnoszenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych
  • zwiększanie retencji na powierzchnia zabudowanej
  • redukcja wrażliwości
  • relokacja obiektów zagrożonych

Wszystkie prognozy oraz obecne obserwacje wskazują na znaczny wzrost zagrożenia ze strony powodzi, stąd prowadzonych jest wiele analiz badających poszczególne metody adaptacyjne. Jednym z najważniejszych wniosków jakie udało się do tej pory uzyskać jest stwierdzenie, że działania adaptacyjne polegające jedynie na podnoszeniu budowli zabezpieczających są rozwiązaniem chwilowym i nieskutecznym w dłuższej perspektywie czasu. Skuteczne zabezpieczenie przed negatywnym wpływem powodzi powinno być procesem uwzględniającym wszystkie opcje dostępne dla danego regionu rozpatrywane w odniesieniu do zlewni cieku, nie zaś do jego fragmentów.

Adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie powinna być oparta głownie na redukowaniu wpływu, a nie zapobieganiu występowania

 

Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest stwierdzenie że lepszy skutek przynosi ograniczanie negatywnego wpływu powodzi, a nie zapobieganie jej wystąpieniu. Przez to działaniami faworyzowanymi przez JRC są np. relokacja i działania oparte na zmniejszaniu szkód (np. tworzenie pływających budynków).

Scenariuszem klimatycznym wykorzystanym w badaniu jest RCP8.5, który zakłada wysokie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze i przewiduje wzrost temperatury o 4°C do końca tego wieku. Okresem bazowym są lata 1976-2005, natomiast korzyści z implementacji działań adaptacyjnych zostały określone dla lat 2006-2100.

 

Rys. 1 Estymacja roczna populacji ogarniętej zagrożeniem powodziowym związanym ze zmianami klimatycznymi w przypadku zastosowania działań adaptacyjnych (czerwony) oraz braku działań (szary).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: http://phys.org/news/2016-03-europe-aim-impact.html#nRlv

Joint Research Centre (Wspólne Centrum Badawcze) jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej: Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii.

Źródło: www.klimada.mos.gov.pl 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej