więcej


Polityka klimatyczna

Rząd podał, ile zielonej energii kupi w drodze aukcji w 2016 r. i ile na nią wyda (18431)

2015-04-19

Drukuj
galeria

Grafika: Nemo, pixabay, CC0 Public Domain

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia wskazującego oczekiwane wolumeny energii z instalacji OZE, które rząd zakupi na aukcjach w nadchodzącym roku.

Ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 roku.

Zgodnie z projektem w przyszłym roku rząd zakupi w drodze aukcji w sumie 4 579 491 MWh energii z istniejących instalacji OZE, z czego 2 289 745 MWh może pochodzić ze źródeł o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok. Rozporządzenie wskazuje też, że maksymalna wartość energii elektrycznej w tej grupie projektów wyniesie 1 744 694 319 złotych.

W przypadku instalacji zmodernizowanych po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy o OZE rząd nie przewiduje w aukcjach w 2016 roku żadnego zakupu energii.

Z kolei w przypadku nowych instalacji OZE maksymalna ilość energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 roku, wyniesie 50 449 950 MWh, z czego 30 907 350 MWh może pochodzić ze źródeł o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok. Rozporządzenie wskazuje też, że maksymalna wartość energii elektrycznej w ww. grupie projektów wyniesie 18 201 331 716 złotych. Również w tym przypadku rząd nie przewiduje zakupu energii na podstawie aukcji dla OZE zmodernizowanych po 1 stycznia 2016 roku.

Nowy system od roku 2016

Z końcem roku 2015 wygaśnie dotychczasowy system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. Inwestorzy, którzy do tego czasu uruchomią produkcję energii w instalacjach o mocy powyżej 40 kW, będą mogli nadal korzystać z zielonych certyfikatów przez 15 lat liczonych od dnia uruchomienia produkcji lub będą mogli przejść na system aukcyjny, zgłaszając swój projekt do aukcji. Natomiast inwestorzy, którzy nie zdążą z uruchomieniem produkcji energii do końca 2015 roku, będą musieli zgłosić swoje projekty do aukcji i wstrzymać się z ich uruchomieniem do ogłoszenia jej wyników.

Do końca br. rząd ma podać w kolejnym rozporządzeniu maksymalne ceny energii (tzw. ceny referencyjne), których nie będzie można przekroczyć w ofertach składanych w aukcjach. Dla każdej technologii OZE rząd wyznaczy inną cenę referencyjną, na postawie szacunkowych kosztów produkcji energii w tej technologii.

Nowe instalacje

W ocenie skutków regulacji dot. ww. rozporządzenia Ministerstwo Gospodarki szacuje, że ilość energii elektrycznej z OZE objęta mechanizmem aukcyjnym w przypadku nowych instalacji OZE wyniesie w sumie 11,2111 TWh.

Według szacunków resortu gospodarki, aby wskazany wolumen 11 211,1 GWh został wytworzony do roku 2020, aukcje należy rozstrzygnąć najpóźniej do końca 2018 roku – licząc przewidywany czas na wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy przez zwycięzców aukcji – czyli maks. 48 miesięcy (24 miesiące dla fotwoltaiki i maks. 72 miesiące dla morskich farm wiatrowych).

Mając na uwadze powyższe, MG szacuje, że roczny wolumen energii, wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 roku, powinien wynosić 30% wartości przewidzianej na 2020 r. tj. 3363,33 GWh.

„Biorąc pod uwagę 15 letni okres wsparcia, maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji dla nowych instalacji w 2016 roku, wynosi 50 449,95 GWh.” – czytamy w OSR.

Przy wyliczeniu wartości tej energii w 15-letnim okresie – w sumie chodzi o 18 201 331 716 złotych – przyjęto, że jej średnia cena wyniesie 360,78 zł/MWh. „Powyższe założenie średniej ceny zostało przyjęte zgodnie z założeniem przyjętym na etapie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, które bierze pod uwagę prognozowaną strukturę technologiczną oraz mocową instalacji odnawialnych źródeł energii.” – wyjaśnia ministerstwo w OSR.

Istniejące instalacje

W koszyku aukcyjnym dla instalacji uruchomionych przed 2016 roku (jeszcze w ramach systemu zielonych certyfikatów) przyjęto w OSR, że wolumen energii wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 roku nie powinien przekraczać 475 GWh.

„Jednocześnie z uwagi na fakt, iż w przedmiotowych aukcjach uczestniczyć będą podmioty, które wsparcie z systemu aukcyjnego otrzymywać będą w okresie krótszym niż 15 lat (z uwagi na przechodzenie z systemu świadectw pochodzenia) założono, iż wolumen 475 GWh utrzyma się przez pierwszych 5 lat, a następnie będzie stopniowo malał, aż osiągnie poziom 47,5 GWh w piętnastym roku od dnia rozstrzygnięcia aukcji w 2016 roku. – czytamy w OSR.

W OSR przyjmuje się, że maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez instalacje przechodzące z systemu świadectw pochodzenia w 2016 roku, wyniesie 4579,5 GWh – z uwzględnieniem 15-letniego okresu wsparcia.

Całkowity koszt energii dla instalacji z tej grupy ustalono na poziomie 1 744 694 319 złotych (w okresie 15 lat), przy założeniu, że średnia cena energii sprzedawanej w aukcjach wyniesie 380,98 zł/MWh. Powyższa prognoza średniej ceny została przyjęta przy uwzględnieniu średniej wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 2014 roku (199,43 zł/MWh) oraz wartości średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013 (181,55 zł/MWh).

Brak wsparcia dla zmodernizowanych instalacji

W ocenie skutków regulacji dot. ww. rozporządzenia, w części poświęconej istniejącym instalacjom, Ministerstwo Gospodarki stwierdza, że brak aukcji w 2016 roku dla zmodernizowanych instalacji OZE wynika z braku środków, czego przyczyną jest zbyt niska stawka opłaty OZE.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ma wejść w życie z dniem 31 maja 2015 roku.

Opracowanie i wytłuszczenia: Marta Śmigrowska. Źródło: gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej