więcej


Polityka klimatyczna

Rada Dialogu Społecznego o polityce klimatycznej (19346)

2016-03-22

Drukuj

Rada Dialogu Społecznego przyjęła jednogłośnie Uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Uchwała nr 5 - w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE - została przyjęta na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 18 lutego 2016 r. W spotkaniu tym wzięli, między innymi, udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

W dokumencie krytycznie oceniono zaróno obecne jaki i przyszłe finkcjonowanie systemu EU ETS, zwłaszcza w odniesieniu do "uznaniowych w swej istocie zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji". Zdaniem autorów, dyskutowany obecnie projekt rewizji dyrektywy EU ETS pogarsza obowiązujące dizś zasady i pogłębia istniejące zagrożenia. Wskazuje się na konieczność połączenia EU ETS z non-ETS w zakresie zmniejszania koncentracji CO2 w atmosferze gdyż oddziaływanie każdej tony CO2 nie zależy od tego, z jakiego źródła pochodzi.

W uchwale zaproponowano następujące rozwiązania:

  1. mechanizmy umożliwiające przydział darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu w sytuacji rosnącej produkcji i wykorzystania uprawnień z rynkowej rezerwy stabilizacyjnej (MSR) na potrzeby przemysłu;
  2. zachowanie proporcji pomiędzy pulą bezpłatnych uprawnień do emisji (43%) i pulą uprawnień na aukcje (57%);
  3. obliczanie przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w oparciu o bieżące (a nie historyczne jak do tej pory) poziomy produkcji;
  4. obliczanie wskaźników odniesienia na podstawie najlepszych instalacji i aktualizowanie ich okresowo, aby były realistyczne i motywowały do inwestowania w najlepsze i przyszłościowe technologie;
  5. odstąpienie od liniowej redukcji wskaźników odniesienia w sektorach z dużym udziałem emisji procesowych, gdzie de facto nie ma technologicznych możliwości redukcji;
  6. określanie rekompensat za koszty pośrednie na poziomie UE oraz zapewnienie wsparcia dla sektorów, w których zagrożenie ucieczką emisji (carbon leakage) jest kombinacją kosztów bezpośrednich oraz pośrednich;
  7. wzmocnienie zapisów dyrektywy EU ETS w zakresie obowiązkowego przeznaczania co najmniej 50% dochodów z aukcji uprawnień do emisji wyłącznie na cele związane z redukcją emisji.

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP 22 października 2015, na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Do pobrania: pełen tekst uchwały

Źródło: Ministerstwo Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej