więcej


Inicjatywy lokalne

Nowe zasady „Prosumenta” (18654)

2015-07-03

Drukuj
galeria

Panele fotowoltaiczne, fot. Pujanak (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmiany w programie Prosument. W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu: dla banków, samorządów i wojewódzkich funduszy.

Program Prosument, dzięki któremu można pozyskać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych – informuje NFOŚiGW.

Wprowadzone zmiany pozwalają na skorzystanie z finansowania mikroinstalacji OZE większej liczbie beneficjentów poprzez odstąpienie od konieczności łączenia inwestycji w produkcję ciepła i energii elektrycznej oraz obniżenie progu wielkości inwestycji dla gmin.

– Zależy nam na tym, by usprawnić wdrażanie programu Prosument, dlatego w najbliższym czasie ogłosimy nabór we wszystkich trzech ścieżkach programu: samorządowej, bankowej i realizowanej przez wojewódzkie fundusze. Liczymy, że w wyniku nowego naboru zwiększy się liczba podmiotów, oferujących finansowanie w ramach programu Prosument, co będzie ułatwieniem dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z pomocy na inwestycje w mikroinstalacje OZE – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Wyższe dotacje

Do głównych zmian, zatwierdzonych dzisiaj w programie Prosument, należy zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację.

Na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp, do końca 2016 można otrzymać dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spada do 30% Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie wynosi do końca 2016 r. 20% kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 15%.
W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł.

Znowelizowany program wprowadza niższe stawki dotyczące maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp). Wprowadzono też zmiany w niektórych zapisach dotyczących wymagań technicznych, m.in. dotyczących kotłów na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.

W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Więcej beneficjentów

Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego , w których jednostki samorządu posiadają 100% udziałów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków podniesiono górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się starać bank. Bank będzie mógł wnioskować o dwukrotnie większą kwotę do 40 mln zł, kwota minimalna pozostała bez zmian. W programie zmieniono też zapisy odnośnie maksymalnych opłat i prowizji pobieranych przez banki.
W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego.

Nowe nabory

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ma na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Opiera się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Instrument skierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Budżet programu Prosument na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej