ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


O projekcie


Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych

związanych z zarządzaniem budynkami Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Jednak wpływ budynków kojarzony jest przede wszystkim ze zużyciem energii – potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy pracę urządzeń stanowiących wyposażenie. Tymczasem oddziaływanie środowiskowe budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania zasobów.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Sektor ten wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowalnych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowalnymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział – ok. 35% w skali Unii Europejskiej.

„Eko-lokator” skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczność prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator”, chcemy również przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

W ramach projektu planowane jest przygotowanie internetowego poradnika, który stanowić będzie rozbudowaną bazę wiedzy, przydatną szczególnie administratorom i zarządcom nieruchomości. Z myślą o tej grupie zawodowej w projekcie przewidziano ponadto cykl szkoleń oraz drukowane materiały informacyjne, w tym narzędzia ułatwiające komunikację z mieszkańcami. 

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości zostaną przeprowadzone w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych.

Szkolenia będą się składać z następujących modułów tematycznych:

  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
  • Transport sąsiedzki
  • Roślinność na, wokół i w budynku
  • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Więcej informacji o szkoleniach w zakładce SZKOLENIA

Ponadto w projekcie planujemy uruchomienie platformy współpracy oraz debaty on-line pn. "Platforma cyklu życia budynku". Głównym zadaniem będzie integracja i współpraca różnych środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej).

Okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji i późniejszej współpracy będą trzy spotkania warsztatowe, na których poruszone zostaną trzy spośród sześciu teamtów modułowych: "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym", "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym" oraz "Rośilnność na, wokół i w budynku". Wybrane tematy są najbardziej istotne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, której wdrożenie będzie wymagało w przyszłosci największych zmian w sposobie budowania i zarządzania nieruchomosciami. 

Ważnym punktem wyjścia do organizacji pierwszego z warsztatów będą wyniki badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone na 4 kluczowych grupach: zarządcach nieruchomości, samorządowcach, właścicielach mieszkań/najemcach i deweloperach. Celem badań będzie stwierdzenie czy i jakie są rożnice pomiędzy poszczególnymi grupami w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich. Wyniki badań pozwolą na wskazanie potencjalnych problemów, wokół których będzie można budować platformę o cyklu życia budynku.

Badania i wnioski ze spotkań warsztatowych będą dodatkowo omawiane podczas trzech debat on-line z udziałem ekspertów oraz interesariuszy.

Więcej informacji o warsztatach i debatach w zakładce PLATFORMA CYKLU ŻYCIA BUDYNKU

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej