ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


O projekcie


Jest to jedyny i pierwszy projekt z Polski niedotyczący przeciwdziałaniu pożarom lasów, który uzyskał dotację na kampanię informacyjno-promocyjną z instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej w priorytecie Informacja i Komunikacja. Projekt rozpoczął się 1 września 2010 roku, a działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Przyznana dotacja ze środków LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze środków NFOŚiGW - 811 438 euro (45%). Pozostałe 90 248 euro (5%) zapewnią partnerzy projektu.

Informacja o projekcie na oficjalnej stronie LIFE+ (w języku angielskim)

Cele projektu

  • Aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu.
  • Stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.

Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Adresaci projektu

Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest przez 3 partnerów:

  • Instytut na rzecz Ekorozwoju - ekologiczna organizacja pozarządowa działająca w formie fundacji z siedzibą w Warszawie, lider projektu, beneficjent koordynujący
  • Związek Powiatów Polskich – organizacja zrzeszająca polskie powiaty z siedzibą w Nowym Sączu, partner projektu, współbeneficjent
  • Community Energy Plus – brytyjska organizacja z siedzibą w Camborne w Kornwalii ogłoszonej pierwszym niskowęglowym regionem w Wielkiej Brytanii, partner projektu, współbeneficjent

Więcej o instrumencie finansowym LIFE+ może przycztać na stronach Komisji Europejskiej [zobacz>>]

Kontakt do koordynatora projektu [ mail>>]Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej