ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Korzyści dla powiatów


Program ten niesie ze sobą korzyści dla powiatów i jego mieszkańców. Przystępując do niego, powiat będzie miał możliwość:

• Zdiagnozowania stanu ochrony klimatu na swoim terytorium lub w mieście będącym siedzibą powiatu.

• Uzyskać narzędzie do oceny własnego śladu węglowego, umożliwiające kontrolę własnej polityki i działań w zakresie ochrony klimatu

• Skorzystania z bezpłatnych działań edukacyjnych na temat problematyki zmian klimatu skierowanych do mieszkańców (debaty publiczne, broszury i ulotki informacyjne).

• Zaangażowania się w Sieć Powiatów na rzecz klimatu, a perspektywicznie także w Porozumienie na rzecz ochrony klimatu burmistrzów UE, gdzie wymiana doświadczeń między władzami lokalnymi UE może przynieść korzyści dla poszczególnych powiatów.

• Zacieśnienia współpracy z gminami oraz przedstawicielami i organizacjami lokalnego społeczeństwa obywatelskiego

• Wzbogacić własne strategie gospodarcze i rozwojowe o nowe rozwiązania bazujące na wykorzystaniu lokalnych zasobów i możliwości

• Przygotowania się do korzystania ze środków UE na lat 2014-2020, gdyż ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniających warunków będą kluczowym zadaniem nowej perspektywy finansowej Wspólnoty.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej