ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Działania i terminy


Sieć Powiatów na rzecz Klimatu

W Sieci Powiatów na rzecz Klimatu będą uczestniczyć te powiaty, które podpiszą na późniejszym etapie realizacji projektu specjalną dodatkową deklarację. Celem Sieci będzie wzajemne motywowanie się samorządów do aktywnych działań na rzecz zmian klimatu oraz zachęcanie samorządów do coraz większego zaangażowania w podobnych sieciach międzynarodowych.

Powołanie LISO, czyli Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego

W ramach projektu zostanie stworzona sieć 110 Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego. Ich zadaniem będzie zbieranie informacji z regionów na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian, a także animowanie lokalnych działań projektu, np.: debat lokalnych. Ponadto oferowane im będzie wsparcie merytoryczne w postaci sieci edukacyjno-społecznościowej.

Organizacja lokalnych debat publicznych

Na przełomie 2012 i 2013 roku odbędzie się 85 debat lokalnych. Debaty będą okazją do spotkania się lokalnych władz, przedstawicieli administracji, biznesu oraz mieszkańców. Celem debat będzie wspólne wypracowanie rozwiązań służących poszczególnym powiatom, nawiązując do ich specyfiki i potrzeb w zakresie rozwoju lokalnej zielonej gospodarki oraz działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków klimatycznych. Terminarz debat jest już dostępny [zobacz>>]

Organizacja samorządowych konferencji regionalnych

W 2013 i 2014 roku odbędzie się 16 konferencji regionalnych. Skierowane będą do przedstawicieli władz i urzędów powiatowych, a także do reprezentantów gminnego lub wojewódzkiego szczebla samorządów. Konferencje mają na celu zacieśnianie współpracy na rzecz ochrony klimatu pomiędzy samymi samorządami. W ich ramach wypracowane zostanie porozumienie polskich samorządów działających na rzecz ochrony klimatu. Odbędą się również 2 konferencje ogólnokrajowe.

Przygotowanie Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju jednego z powiatów lub miasta będącego siedzibą powiatu

Program Niskowęglowego Rozwoju to kompleksowy program rozwoju, zakładający, że emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona do 2020 roku w stosunku do roku 2005 lub lat następnych co najmniej o 20%. Dla potrzeb realizacji tego celu w ramach program przewiduje się przygotowanie działań, których finansowanie przynajmniej w istotnej części będzie możliwe z funduszy UE dostępnych w okresie 2014-2020. Spośród zgłaszających się do projektu miast powiatowych zostanie wybrane to, o najbardziej zdecydowanej deklaracji działania na rzecz ochrony klimatu. Projekt pokryje większość kosztów i zapewni eksperckie przygotowanie takiego Programu oraz program konsultacji społecznych. Wykonany dokument ma mieć charakter modelowy dla innych samorządów.

Obliczenia śladu węglowego

Ślad węglowy to wskaźnik określający całkowitą wielkość emisji gazów cieplarnianych danej jednostki administracyjnej spowodowaną bezpośrednio lub pośrednio działalnością człowieka. Obliczenia takiego wskaźnika pomagają w przygotowaniu konkretnych działań zmierzających do redukcji emisji dwutlenku węgla.
Ślad węglowy pozwala także łatwo porównywać ze sobą różne jednostki administracyjne. Dla jednostek administracyjnych chcących rzeczywiście skutecznie działać w zakresie ochrony klimatu, jest to zwykle pierwszy krok do przygotowania rzeczowego programu działań. Dla spełniających określone warunki powiatów przewidziano wykonanie oceny śladu węglowego w 2011 i 2015 roku przy pokryciu większości kosztów z projektu.

Monitorowanie działań powiatów na rzecz ochrony klimatu

Działanie będzie realizowane w wybranych 110 powiatach w Polsce przez Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego (LISO). Pod koniec 2011 roku oraz na przełomie 2014 i 2015 roku w każdym zgłoszonym do projektu powiecie, zostaną przeprowadzone badania sondażowe. Badaniami objęta będzie grupa lokalnych liderów , czyli osób zaangażowanych w sprawy powiatu. Zbadana zostanie świadomości ekologiczna liderów oraz poziom wiedzy na temat działań powiatu na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatycznych. Wyniki badania dostarczą informacji na temat stopnia zaangażowania powiatu w ochronę klimatu.

Opracowanie materiałów informacyjnych

Wśród materiałów informacyjnych powstaną ulotki, broszury oraz film informacyjny. Ukaże się również publikacja „Powiatowy Pakiet Klimatyczny”. Będzie to przewodnik ochrony klimatu na poziomie lokalnym dostosowany do potrzeb polskich. Raporty z działań o charakterze pilotażowym, tzn: obliczeń śladu węglowego i opracowania programu niskowęglowego rozwoju, także będą opracowane drukiem i rozpowszechniane.

Wyjazd studyjny do Kornwalii

W 2015 roku aktywni lokalni liderzy, którzy wyróżnili się aktywnością podczas debat lokalnych, najbardziej zaangażowani LISO oraz przedstawiciele najaktywniejszych samorządów powiatowych wyjadą zobaczyć, jak radzą sobie ze zmianami klimatu samorządy w Kornwalii. Kornwalia to hrabstwo (odpowiednik polskiego powiatu) w Wielkiej Brytanii, ogłoszone przez rząd brytyjski pierwszym niskowęglowym regionem w tym kraju.

Harmonogram najważniejszych działań projektu "Dobry klimat dla powiatów"

Od 30.09.2010 do 31.01.2011  Rekrutacja powiatów do projektu
Od 01.02.2011 do 30.04.2011  Rekrutacja Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego
Od 01.07.2011 do 30.06.2012  Pierwsza ocena śladu węglowego 5 powiatów z Sieci Powiatów na rzecz Klimatu
Od 30.08.2011 do 22.12.2011  Pierwsze badania sondażowe prowadzone przez Lokalnych Inicjatorów
                                                        Społeczeństwa Obywatelskiego
W II kwartale 2012 roku          I Ogólnopolska Konferencja Klimatyczna
Od 01.07.2012 do 30.03.2013  Prace Sieci Powiatów na rzecz Klimatu nad deklaracją sieci powiatów
Od 01.10.2012 do 28.02.2013  Debaty lokalne w powiatach uczestniczących w projekcie
Od 01.04.2013 do 30.03.2014  Konferencje regionalne
Od 30.06.2013 do 30.08.2015  Prace nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju wybranego miasta powiatowego
Od 01.09.2014 do 30.08.2015  Druga ocena śladu węglowego 5 powiatów z Sieci Powiatów na rzecz Klimatu
W IV kwartale 2014 roku          Wyjazd studyjny do Kornwalii
Od 01.10.2014 do 30.03.2015  Drugie badania sondażowe prowadzone przez Lokalnych
                                                       Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego
W I kwartale 2015 roku            II Ogólnopolska Konferencja Klimatyczna

Terminy podane w tabeli mogą nieznacznie ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na naszym portalu

 Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej