Zielona gospodarka

Zielony rozwój: szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki? (10261)

2010-10-22


Bariery na drodze transformacji w kierunku bardziej zielonej gospodarki oraz rekomendacje dla przyspieszenia tego procesu były głównymi tematami konferencji „Zielony rozwój: szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki?”, która odbyła się w dniu 19 października br. w Ministerstwie Gospodarki. 
Uczestnicy konferencji, reprezentujący administrację, pracodawców, naukę, związki zawodowe, instytucje finansowe i organizacje pozarządowe, zgodnie podkreślili potrzebę stymulowania dalszego zrównoważonego rozwoju kraju. W dyskusji zwrócono także uwagę, iż odpowiednio skonstruowane i zastosowane instrumenty filara środowiskowego zrównoważonego rozwoju mogą przełożyć się w ostatecznym rachunku na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Do głównych obszarów mających najważniejsze znaczenie dla budowy zielonej gospodarki zaliczono m.in.
  • zwiększanie innowacyjności,
  • efektywne wykorzystanie środków finansowych, w tym z funduszu spójności oraz innych instrumentów finansowych,
  • efektywność energetyczną i modernizację sektora energetycznego,
  • zatrudnienie, w tym tworzenie nowych, zielonych miejsc pracy,
  • działania na rzecz promocji wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Konferencja była pierwszym spotkaniem poświęconym tematyce zielonej gospodarki, inicjującym szerszy dialog z partnerami społeczno-gospodarczymi na temat wyzwań oraz możliwości dostosowywania poszczególnych sektorów przemysłu do zachodzących przemian. 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl