Zielona gospodarka

Trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (13342)

2011-10-06


Ze względu na zobowiązania redukcyjne wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej Polska przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Rada Ministrów 16 sierpnia 2011 r. przyjęła projekt założeń tego dokumentu.

"Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r." (tzw. roadmap 2050) razem z białą księgą transportu i "Planem efektywności energetycznej" jest kluczowym elementem flagowej inicjatywy UE "Europa efektywnie korzystająca z zasobów – Europa 2020". Przedstawia on mechanizm osiągnięcia przez Unię redukcji emisji CO2 o 80-95 proc. do roku 2050. Na szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny dostosować swoją politykę do wymogów wspólnotowych. Krokiem w tym kierunku może być Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), nad którym pracuje Ministerstwo Gospodarki. Dokument ten ma wskazać, jak wypełnić unijne cele redukcyjne, a jednocześnie zapewnić korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które wynikają ze zmniejszenia emisji.

Pierwszym etap resortu gospodarki i Ministerstwa Środowiska polegał na przygotowaniu projektu założeń programu – w czerwcu 2010 roku został on przedłożony do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych. Po wprowadzeniu modyfikacji (łącznie ze zmianą nazwy – wcześniejsza to "Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych") 31 marca 2011 r. na specjalnie zorganizowanej konferencji zakończono etap konsultacji i zatwierdzono projekt. Na spotkaniu wskazano na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy organami administracji, a również z partnerami społecznymi przy opracowywaniu dokumentu.

Projekt założeń programu został przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Jako główny cel określono rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Obszary, w których powinny zostać podjęte działania to:

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

2) Poprawa efektywności energetycznej,

3) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

6) Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Autorzy programu zakładają, że NPRGN ma być prowadzony przy racjonalnym wydatkowaniu środków. Korzyści z niego płynące związane będą z rozwojem innowacyjności, przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału technologii energochłonnych i zwiększaniu liczby miejsc pracy. Działania te mają wspierać konkurencyjność polskiej gospodarki i są zgodne z ideą rozwoju zrównoważonego. Dzięki realizacji NPRGN mają powstać również instrumenty wspomagające jednostki objęte programem w przechodzeniu na niskoemisyjną gospodarkę.

Program będzie skierowany do wszystkich sektorów gospodarki, a także do samorządów gospodarczych i terytorialnych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych i biznesowych. Ma on także wykształcić w obywatelach RP właściwe postawy ekologiczne i pobudzić je do podejmowania odpowiednich działań.

Ministerstwo Gospodarki nie informuje, kiedy zakończą się prace nad tym programem. Tymczasem jest on potrzebny jak najszybciej. NPRGN może stać się użytecznym narzędziem, które pozwoli Polsce wyjść z roli europejskiego hamulcowego skupiającego się jedynie na blokowaniu wszelkich inicjatyw pogłębienia redukcji, a zamiast tego skoncentrować się na świadomej budowie gospodarki niskoemisyjnej.

 

OB, ChronmyKlimat.pl
na podstawie materiałów Ministerstwa Gospodarki

 

Redakcja ChronmyKlimat.pl zezwala na przedruk tego artykułu, pod warunkiem podania źródła tekstu i zamieszczenia linku do portalu lub podlinkowanego logotypu.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl