Zielona gospodarka

O efektywnym wykorzystaniu zasobów w Brukseli (13243)

2011-09-19


Przyszłość europejskiej polityki ochrony środowiska, jej rola w efektywnym gospodarowaniu zasobami oraz znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miast były jednym z głównych tematów wizyty dr Joanny Maćkowiak-Pandery, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w Brukseli.

14 września wiceminister Maćkowiak-Pandera wzięła udział w sesji plenarnej podsumowującej odbywającą się w Brukseli konferencję ICLEI Convention. Tegoroczna sesja poświęcona była zrównoważonemu rozwojowi miast.

Joanna Maćkowiak-Pandera odniosła się do wypracowanego w ramach ICLEI Convention przesłania politycznego – ICLEI European Convention Declaration, zaprezentowanego przez Evelyne Hutebroeck, Minister Środowiska, Energii, i Rekultywacji Terenów Miejskich m. st. Brukseli. Przedstawiła także dążenia polskiej prezydencji środowiskowej – uwzględnieniające specyficznąsytuację miast w polityce UE oraz dotycząceefektywnego wykorzystania zasobów, adaptacji do zmian klimatu, RIO+20 i konferencji klimatycznej w Durbanie.

"Co 15 lat przybywa na świecie 1 mld ludzi, a 80% ludności świata żyje w miastach. Tradycyjne podejście do ochrony środowiska nie sprosta wyzwaniom jakie stawiają miasta, dlatego w dążeniu do ich zrównoważonego rozwoju konieczne jest podejście holistyczne, uwzględniające kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe – w innym razie miasta nie będą mogły się rozwijać i zapewnić odpowiedniej jakości życia swoim mieszkańcom. Problemy miast powinny znaleźć odzwierciedlenie w tzw. Roadmap Resource Efficienty, ponieważ miasta mają szczególne znaczenie w kontekście korzystania z zasobów. Jako prezydencja dołożymy starań, by tak się stało. Również kwestia zmian klimatu i Konferencja w Durbanie oraz strategie adaptacji do zmian klimatu powinny dobrze odzwierciedlać problemy i rolę miast" – powiedziała wiceminister Maćkowiak-Pandera w swoim przemówieniu.

Joanna Maćkowiak-Pandera była również moderatorem warsztatów The future of European Environmental Policy: what role for the Resource Efficiency Roadmap and what role for the Environment Action Programme?, których tematem było omówienie najważniejszych wyzwań związanych z rosnącą presją człowieka na środowisko oraz coraz większym użyciem zasobów. W dyskusji wzięli również udział Kurt Vandenberghe, Szef gabinetu Janeza Potocnika, Lars Mortensen EEA – Europejska Agencja Środowiskowa, Peter de Pous EEB – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska oraz Peter Borkey, OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Efektywne wykorzystanie zasobów jest ponadsektorowym spojrzeniem na kwestie gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe - skupia się na optymalizacji ich wykorzystania w celu osiągnięcia większej wydajności. Tylko zintegrowane działania w wielu dziedzinach (w zakresie energetyki, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, badań i innowacji, przemysłu, transportu, rybołówstwa oraz ochrony środowiska) ukierunkowane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i powstawania odpadów oraz większe wykorzystanie ekoinnowacji mogą doprowadzić do zrealizowania ambitnych celów w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów.

Organizatorami spotkania były Bruxelles Environnement (BE) przy współpracy ministerstw środowiska Polski i Danii.

***

ICLEI – Samorządy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju została powołana do życia w 1990 roku, w trakcie Światowego Kongresu Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju odbywającego się w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Misją ICLEI jest współtworzenie i wspieranie światowego ruchu samorządów lokalnych, które wspólnie działają na rzecz osiągnięcia konkretnych, pozytywnych zmian w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska. Dotychczas odbyły się 4 konferencje w ramach ICLEI European Convention na poziomie UE. Najbliższa ma na celu skoncentrowanie się na najpilniejszych wyzwaniach, jakie czekają miasta Unii Europejskiej w drodze do stworzenia trwałych i zrównoważonych społeczności miejskich.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl