więcej


Zielona gospodarka

Ku ekologicznej klimatyzacji (10255)

2010-11-02

Drukuj
Klimatyzatory wykorzystujące energię odnawialną (np. energię słoneczną) wkrótce wejdą do masowej produkcji – to kamień milowy na drodze do redukcji zmian klimatycznych oraz wycofania z użycia gazów cieplarnianych, takich jak wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC).
Wiadomość ta stanowi jedną z najważniejszych informacji, które zostały opublikowane po konferencji w Kairze, która odbyła się pod koniec września. Jej celem był przegląd światowych trendów technologicznych w dziedzinie klimatyzacji oraz ich wpływu na środowisko.

Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). Uczestniczyło w nim ponad 150 ekspertów z Europy, Afryki, krajów Środkowego Wschodu oraz południowej Azji. Przybyli również reprezentanci dwustronnych agencji oenzetowskich, działające w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową zgodnie z procedurą „Protokołu Montrealskiego”, mającego chronić warstwę ozonową.

Na świecie jest ponad półtora miliarda lodówek oraz pół miliarda klimatyzatorów. Do nich, a także do przemysłowych ochładzaczy, w większości wykorzystuje się HCFC.

W roku 2007 strony „Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową” zgodziły się na wycofanie HCFC do roku 2030. Zaprzestanie emisji tych gazów spowoduje nie tylko regenerację warstwy ozonowej, lecz także odegra ważną rolę w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Osiągnięcie tego celu będzie równało się redukcji 40 gigaton ekwiwalentu CO2. Promowanie rozwiązań alternatywnych do tradycyjnych ochładzaczy, oprócz korzyści dla środowiska, przyniesie także korzyści ekonomiczne – poprzez utworzenie miejsc pracy w sektorze ekotechnologii.

„Aby wprowadzić technologie niskoemisyjne na rynek, musimy zaangażować w ten proces nie tylko inżynierów związanych z klimatyzacją, lecz także specjalistów finansowych, którzy zajmą się finansowaniem innowacji, aby pokryć wyższe koszty nowych technologii” – powiedział Rajendra Shende, szef projektu ONZ dotyczącego ochrony warstwy ozonowej Ziemi.

Uczestnicy konferencji w Kairze rozmawiali o potrzebie transferu technologii oraz sposobie zachęty do dalszych badań, które wspierałyby przeniesienie się na ekologiczne ochładzacze. To z kolei pomogłoby w osiągnięciu milenijnych celów rozwoju zrównoważonego.

Konferencja została zorganizowana jako część projektu UNEP, finansowanego przez Wielostronny Fundusz Protokołu Montrealskiego na rzecz Programu Globalnej Pomocy Technicznej, który dostarcza technicznej i finansowej pomocy krajom rozwijającym się w celu wycofania substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej, takich jak HCFC. Spotkanie pozwoliło wszystkim agencjom zaprezentować wyniki projektów demonstracyjnych w sektorze klimatyzacji oraz wymienić się doświadczeniami i danymi technicznymi z ekspertami.

„Dzięki sponsorowaniu badań oraz programom szkoleń dla swoich członków ASHRAE może pomóc w wycofaniu HCFC I CFC” – powiedział Lynn G. Bellenger, prezes ASHRAE. „ASHRAE może także wesprzeć wycofanie nieprzyjaznych klimatyzatorów poprzez lepsze standardy wydajności energetyczne urządzeń”.

Podczas konferencji opublikowano 22 dokumenty, zawierające najnowsze dokonania w dziedzinie klimatyzacji, będące owocem pracy ekspertów z 14 krajów. Dokumenty te dotyczą m.in. takich kwestii jak technologia ogrzewaczy wodnych, słoneczne ochładzacze, technologia ochładzaczy przemysłowych oraz chłodnictwo alternatywne.

źródło: United Nations Environment Programme
www.unep.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej