Zielona gospodarka

Dbaj o środowisko - unikniesz kary! (10378)

2010-04-30


Jak skutecznie chronić środowisko? Przede wszystkim przestrzegać prawa, które już istnieje. A skłonić mogą nas do tego według Unii Europejskiej kary za przestępstwa przeciwko środowisku. Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację Kodeksu Karnego zgodną z unijnymi  wytycznymi. Nowelizacja  nie zwiększa wymiaru kar, a wyłącznie zmienia znamiona czynów, które tym karom podlegają.
Na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie narażony każdy, kto zanieczyści wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu człowieka, powodujący istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślin czy zwierząt w znacznych rozmiarach. Takie m.in. sankcje wprowadzają przygotowane przez Ministerstwo Środowiska Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1.

Założenia zostały opracowane w związku z koniecznością transponowania do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej tak zwanej "Dyrektywy karnej". Jej celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony środowiska. Stoi za nią przekonanie, że sankcje karne sprawią, iż przepisy ochrony środowiska będą skuteczniejsze, ponieważ bardziej odstraszają niż sankcje administracyjne czy mechanizm kompensacyjny w ramach instytucji prawa cywilnego.

- Surowe kary są konieczne, żeby skutecznie egzekwować przepisy ochrony środowiska, które już w Polsce obowiązują. Potrzebna jest ciągle zmiana mentalności i podejścia do środowiska i w tym sankcje, które proponuje Unia mogą być pomocne. Równolegle działamy poprzez edukacje: przekonujemy dzięki kampaniom społecznym, dlaczego dbanie o środowisko jest dla nas korzystne, m.in. poprzez trwającą w tym roku ogólnopolską kampanię "Nie zaśmiecaj swojego sumienia" dotyczącą właściwego postępowania z odpadami podkreśla minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Wdrożenie regulacji zawartych w ww. dyrektywie będzie się odbywać przez zmianę lub uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego, tzn. rozdziału "Przestępstwa przeciwko środowisku" (rozdział XXII), a także ustaw o ochronie przyrody, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Przestępstwa przeciwko środowisku mają często charakter transgraniczny. Żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać na swoją korzyść różnic istniejących w przepisach w poszczególnych państwach członkowskich - konieczna jest unifikacja prawa i współpraca. To samo dotyczy przestępstw popełnianych przez przedsiębiorstwa, których siedziby mogą znajdować się w innych państwach członkowskich.

Polska, jako członek UE, jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy do 26 grudnia 2010 roku.

Przypisy:
1. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw dostępne są pod adresem:
www.mos.gov.pl/g2/big/2010_04/6b1242e544f318f35bc8c67fbf63c553.pdf

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl