więcej


Nauka o klimacie

Natura 2000 – Dolina dolnej Baryczy (21469)

2020-08-19

Drukuj
galeria

Ostoja obejmuje fragment pradoliny w okolicy miejscowości Góry z meandrującą Baryczą i jej dopływami: Dziczek i Rów Śląski. W obszarze występują starorzecza.

W wodach żyją cenne gatunki ryb - Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus, Z wodami związane są także ptaki ostoi - Alcedo atthis, Merus merganser oraz ssaki - Castor fiber i Lutra lutra. Cenne łąki - siedlisko motyla Maculinea nausithous i wielu ptaków zajmują 32%, a tereny rolne - 14% obszaru. Lasy zajmują 54% powierzchni, w tym lasy iglaste - 10%, liściaste - 24%, a mieszane 20% terenu.

Na stromych zboczach pradoliny występują ciepłolubne dąbrowy (siedlisko Rosa gallica - gatunku z Czerwonej Księgi), na tarasie zalewowym - lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (rozległe łęgi jesionowe nad Rowem Śląskim) i nadrzeczne zarośla wierzbowe, a na siedliskach suchszych - grądy. Lasy ostoi są miejscem występowania rzadkiego gatunku chrząszcza - pachnica debowa Osmoderma eremita i miejscem lęgów znaczących populacji dzięciołów.

 

Róża Francuska - Rosa gallica

Ostoja jest bardzo ważnym w tej części Polski miejscem występowania priorytetowego siedliska - ciepłolubnych dąbrów, oraz lasów łęgowych i nadrzecznych zarośli wierzbowych. Szczególnie dobrze zachowane są rozległe łęgi jesionowe. Cenne są również tutejsze lasy łęgowe dębowo- wiązowo-jesionowe i grądy. Lasy ostoi są miejscem lęgów znaczących populacji dzięciołów. Bardzo ważnym siedliskiem w ostoi są liczne starorzecza. W ostoi zachowały się cenne łąki trzęślicowe będące siedliskiem motyla - Maculinea nausithous. Dla zachowania ostoi również cenne są dwa inne typy siedlisk - olsy i turzycowiska. Są one ważne dla zachowania populacji gatunków: Grus grus, Ciconia nigra, Lycaena dispar.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej