więcej


Komisja oczekuje od Polski przestrzegania przepisów w zakresie zapobiegania powodziom (9120)

2010-07-21

Drukuj
Komisja zwróciła się do Polski z żądaniem przestrzegania przepisów UE o ochronie środowiska, dotyczących zapobiegania powodziom. Polska wciąż nie powiadomiła Komisji o wdrożeniu tych przepisów, podczas gdy miały one wejść w życie w listopadzie 2009 r., i ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w odpowiedzi na jej pismo. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Brak powiadomienia w związku z dyrektywą powodziową

Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, z którym wiąże się zagrożenie zdrowia, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także zarządzanie tym ryzykiem. Powodzie stanowią zagrożenie dla życia i są przyczyną ludzkich tragedii oraz poważnych strat w gospodarce. Są one zjawiskiem naturalnym, lecz podejmując właściwe środki można ograniczyć prawdopodobieństwo ich występowania i ich skutki. Oprócz szkód społecznych i gospodarczych, powodzie mogą mieć poważne skutki dla środowiska, np. w przypadku zalania zakładów przechowujących duże ilości chemikaliów, lub wówczas gdy zniszczeniu ulegają tereny podmokłe. W nadchodzących dekadach prawdopodobnie wzrośnie ryzyko występowania powodzi w Europie i zwiększą się rozmiary powodowanych przez nie szkód gospodarczych.

Dyrektywa wymaga od państw członkowskich przeprowadzenia do 2011 r. wstępnej oceny ryzyka mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, na których występuje zagrożenie powodziowe. Następnie, do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka, a do 2015 r. ustanowić plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy ryzyka mają służyć prewencji, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.

Państwa członkowskie powinny były wdrożyć przepisy i powiadomić o tym Komisję najpóźniej do dnia 26 listopada 2009 r. Priorytetem Komisji jest kwestia szybkiego i właściwego wdrażania prawa unijnego przez państwa członkowskie.

Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie internetowej:
ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Więcej szczegółów na temat polityki wodnej można znaleźć na stronie:
ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej