Inicjatywy lokalne

Dofinansowanie inwestycji z pompami ciepła w województwie mazowieckim (14080)

2012-03-23


Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) z zadowoleniem wita nową inicjatywę dofinansowania inwestycji z pompami ciepła ogłoszoną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie.

WFOŚiGW w Warszawie ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania pn. "Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW". Dotacje dotyczą tylko województwa mazowieckiego.

Celem konkursu jest propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji. Program kierowany jest do osób fizycznych i prawnych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością lub pozwolenie na budowę budynku, którego źródłem ciepła jest pompa ciepła. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane zawierają: koszt zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem, projekt prac geologicznych, inne materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy pompy ciepła, koszt przygotowania dokumentacji technicznej (projektowe) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Zakończyła się już pierwsza transza naboru wniosków: 1.02-29.02.2012 r.

Pozostał jeszcze terminy dla drugiego naboru 15.03-16.04.2012 r.

PORTPC uważa, że celowe jest wprowadzenie takich programów w całej Polsce, a w pierwszej kolejności w obszarach gdzie występuje największa emisja pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10, czyli na terenie Małopolski i Górnego Śląska.

Dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zobowiązała nas, aby już w 2010 roku obniżyć średnioroczną emisję pyłów zawieszonych PM 2,5 do poziomu poniżej 25 µg/m3. W wielu rejonach naszego kraju emisja pyłów zawieszonych PM przekracza tę wartość kilkukrotnie. Ponieważ emisja pyłów zawieszonych występuje głównie w miesiącach zimowych, szczególną rolę w jej obniżeniu (zarówno PM 2,5, jak i PM10) mogą odegrać pompy ciepła.

Więcej informacji o programie WFOSIGW na stronie: www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/konkursy-2012

Pompy ciepła, jako jedyna z technologii grzewczych korzystających z OZE nie korzystały dotychczas z żadnego centralnego systemu finansowego wsparcia. Mimo to według danych PORTPC, w 2011 roku nastąpił znaczny przyrost rynku pomp ciepła, wynoszący ponad 30% w stosunku do 2010 roku, a łączna sprzedaż osiągnęła ponad 10 tys. sztuk pomp ciepła. Do głównych zalet zastosowania pomp ciepła należy znaczna obniżenie kosztów ogrzewania, komfort, bezawaryjność i nowoczesność rozwiązania.

***

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła. Powstało w styczniu 2011 r.

Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl