Inicjatywy lokalne

Czy gminom uda się wprowadzenie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej? (18291)

2015-03-14


galeria

Bardo, fot. Tomasz Przywecki, CC BY-NC-ND 2.0

Od powstania Koalicji na rzecz utworzenia krajowego systemu gospodarowania energią minął już rok. Działania Koalicji sprawiły, że w gminach pojawiło się zainteresowanie Planami Gospodarki Niskoemisyjnej.

Intensywne prace, spotkania z koalicjantami i podejmowane działania sprawiły, że Koalicji udało się rozbudzić w gminach zainteresowanie gospodarką niskoemisyjną. W ciągu tego czasu do Koalicji przystąpiło ponad 80 członków – głównie reprezentantów samorządów, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych polityką energetyczną.

Koalicja zorganizowała cztery spotkania, na które przyjechało łącznie ok. 180 uczestników. Na spotkaniach podejmowano dyskusje na temat problemów, z jakimi borykają się samorządy wprowadzające na swoim terenie plany gospodarki niskoemisyjnej, oraz przedstawiano propozycje skutecznego wprowadzania tych planów.

Działania Koalicji mają tym większe znaczenie, że w procesie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej rola gmin jest niezwykle istotna. Wprowadzenie i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej odbywa się na ich terenie, a realizację przeprowadzają władze gminy.

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mogą stać się doskonałym narzędziem służącym poprawie jakości powietrza. Dotyczy to nie tylko ograniczenia emisji dwutlenku węgla, lecz także pyłów zawieszonych i obecnych w powietrzu dioksyn pochodzących ze spalania. Niestety, w obecnym systemie prawnym stworzenie skutecznego PGN-u jest praktycznie niemożliwe. Istotna jest więc ścisła współpraca pomiędzy Koalicją , Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Koalicją Efektywna Polska.

Prawidłowe opracowanie PGN-u może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału OZE, poprawy efektywności energetycznej i jakości powietrza.

Na spotkaniach koalicjanci podkreślali konieczność zmiany prawa. Ich zdaniem wciąż brakuje precyzyjnych przepisów, które umożliwią zmiany. Niezbędna są np. regulacje dotyczące kotłów na paliwa stałe, wprowadzenie norm jakości węgla oraz możliwość wprowadzenia norm emisyjnych dla poszczególnych obszarów. Takie rozwiązania umożliwiłyby gminom skuteczne monitorowanie i wpływ na jakość powietrza na ich terenie.

Większa świadomość władz gminnych – kształtujących własną politykę w dziedzinie efektywności energetycznej i skutecznego monitorowania zużycia energii – pozwoli na działania, które będą opłacalne nie tylko dla inwestorów, ale także dla mieszkańców gminy.

Każda z gmin ma możliwość zainicjowania procesu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Ważne jest, by plany gospodarki niskoemisyjnej oparte były na energetyce odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Efektem będzie pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. Ważnym ogniwem realizacji PGN-ów jest kompetentny i przeszkolony zespół odpowiedzialny za wdrażanie tego typu rozwiązań.

Na przeszkodzie do powszechnego wprowadzenia planów gospodarki niskoemisyjnej stoi często brak świadomości i i wiedzy na temat poprawy efektywności energetycznej w gminach. Należy zatem pokazać przedstawicielom gmin, że tak oczekiwane przez nie ograniczenie kosztów wynikać może również z właściwego zarządzania zużyciem energii na ich terenie. Gminy, które podjęły wysiłek i zajęły się organizacją odpowiednich szkoleń, przekonały się, że przynoszą one konkretne korzyści finansowe.

Piotr Siergiej, ChronmyKlimat.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl