Energetyka

Przez oszczędzanie do sukcesu (9414)

2010-12-20


Wciąż słyszymy o potrzebie rozwoju energetyki atomowej jako mostu do przyszłości, zapomina się jednocześnie o zwalczaniu przyczyn wysokiego zapotrzebowania energetycznego. W ten sposób wspieramy lobby energetyczne oraz leżącą w jego interesie olbrzymią konsumpcję energii. Można jednak wybrać inną drogę opartą na wspieraniu racjonalizacji zużycia energii i oszczędnościach w sektorze transportu- mówi Günter Schlagowski z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w liście otwartym namawiającym do współpracy media, polityków i samorządy.
List otwarty

Szanowna Redakcjo, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Partie Polityczne, Samorządy, Rząd Polski oraz wszystkie osoby, którym na sercu leży innowacyjność i postęp, pragnę zaprosić Państwa do interaktywnego dialogu. Wciąż słyszymy o potrzebie rozwoju energetyki atomowej jako mostu do przyszłości, zapomina się jednocześnie o zwalczaniu przyczyn tak wysokiego zapotrzebowania energetycznego. W ten sposób wciąż wspieramy lobby energetyczne oraz leżącą w jego interesie olbrzymią konsumpcję energii. Można jednak wybrać inną drogę, opierającą się na dzieleniu się wiedzą oraz nieustannym kształceniu się. Jest to droga przynosząca realne korzyści i zapewniająca prawdziwie zrównoważony rozwój.

Czy zechcą Państwo mi w tym pomóc?

Prośba do mediów, posłów – partii politycznych oraz rządzących.

Proszę o wsparcie w rozpowszechnianiu wiedzy, która umożliwi dalszy postęp dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.

Największe rezerwy energii na Ziemi leżą w racjonalizacji zużycia energii we wszystkich obszarach życia.

Stosując zasady efektywności energetycznej możemy zyskać więcej energii niż ze wszystkich znanych kopalnych źródeł energii na naszej planecie (węgiel-ropa-gaz).
Niepotrzebna jest nam zatem energia atomowa.

1. BUDYNKI

Największe zużycie energii a tym samym największy potencjał redukcyjny tkwi w budynkach, w których spędzamy często aż 90% naszego życia.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków jest nie tylko możliwe ale wręcz niezbędne. Działania te podnoszą komfort przebywania w budynku oraz poprawiają warunki zdrowotne mieszkańców.

To właśnie w budynkach zużywamy około 40% całej energii pierwotnej, podczas gdy wartość tę możemy ograniczyć do 4%, jeśli tylko takie będzie nasze życzenie. Oznacza to 90% oszczędności energii pierwotnej w budynkach, które jak wspomniałem – obecnie zużywają 40% całej energii pierwotnej.

Tak duże obniżenie konsumpcji energii w budownictwie przekłada się na 36% oszczędności całej energii zużywanej obecnie zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej .

Dopiero, gdy osiągnięte zostaną oszczędności na takim poziomie, możliwe będzie pokrycie pozostałego zapotrzebowania energetycznego budynków w pełni z odnawialnych źródeł energii. Rozwiązaniem jest budowa domów pasywnych oraz zeroenergetycznych. Dostrzega to cała Unia Europejska, a Parlament Europejski podejmuje odpowiednie decyzje:
  • rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E, z dnia 21.3.2009, s. 18, PL) w punkcie 29: „wzywa Komisję do przedstawienia wiążącego wymogu, aby wszystkie nowe budynki wymagające ogrzewania lub chłodzenia powstawały zgodnie ze standardami „budynków pasywnych” lub odpowiednimi standardami budynków niemieszkalnych od 2011 r. oraz wymogu stosowania pasywnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia od  2008 r.”.
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wersja przekształcona, (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 153, z dnia 18.6.2010, s. 13, PL), w artykule 9, punkt 1, nakłada na państwa członkowskie obowiązek, aby: „po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii” oraz, że „do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”.
Zastosowanie technologii domów pasywnych oraz domów zeroenergetycznych możliwe jest również w przypadku termomodernizacji oraz rewitalizacji starych, istniejących obiektów.

Budynki mają długoterminowy wpływ na zużycie energii i dlatego istniejące już budowle poddane ważniejszym renowacjom, powinny spełniać najostrzejsze wymogi dotyczące efektywności energetycznej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że modernizując stare budownictwo, można dodatkowo szybko i istotnie zmniejszyć bezrobocie.

O skali problemu modernizacji starego budownictwa niech świadczy przykład Niemiec. Modernizacja starego budownictwa w Polsce może stać się impulsem dla dalszego rozwój gospodarczy kraju oraz zmniejszenia bezrobocia lokalnego.

Zachęcam do zapoznania się z następującymi stronami internetowymi www.passiv.de; www.pibp.pl; www.energieinstitut.at; www.ig-passivhaus.at.

2. TRANSPORT

Drugim co do w wielkości źródłem drzemiącej energii jest transport, który w Unii Europejskiej pochłania około 30% energii pierwotnej.

W tym przypadku redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną może wynieść od 30 do70% Co daje średni wynik 50%. Z kolej 50% x 30% daje nam wynik obniżenia do 15% energii pierwotnej zużywanej przez transport. Taki rezultat można osiągnąć poprzez unikanie niepotrzebnych podróży biznesowych, szkoleniowych oraz wielu innych zbędnych wyjazdów, które należy zastąpić w efektywny i innowacyjny sposób – kontaktami przez Internet, bez potrzeby wychodzenia z domu czy z biura.

Takie spotkania biznesowe są dzisiaj standardem na świecie, wykorzystywanym przez wiodące na rynku firmy, które pragną iść z postępem i kierują się innowacyjnością.

Za pośrednictwem internetu mogą spotykać się całe rodziny : rodzice z dziećmi, wnukowie z dziadkami. Dzięki takiemu rozwiązaniu można też urzeczywistnić ideę kształcenia ustawicznego przez całe życie (studia e-learning).

Wszystko zależy jedynie od nas.

Zachęcam do zapoznania się rozwiązaniami zaprezentowanymi na stronach internetowych www.vivicom.pl., www.vivicom.de i www.webex.de.

PODSUMOWANIE

Dzięki wymienionym rozwiązaniom można zaoszczędzić w bardzo krótkim czasie łącznie 51% (36+15) całej energii pierwotnej zużywanej obecnie w Unii Europejskiej i tym samym w Polsce.

Jesteśmy to winni naszej matce Ziemi oraz przyszłym pokoleniom.

Zawsze należy kierować się zasadami „przyszłość to postęp poprzez innowację” oraz ”produkcja przy mniejszym zużyciu energii”. Jedyną przeszkodą na drodze tego rozwoju jest silne lobby energetyczne dysponujące pokaźnymi funduszami przeznaczanymi na zabezpieczanie swych własnych doraźnych interesów. Ironią jest to, że my wszyscy finansujemy to lobby i grupy nacisku.

Poszukuję osób chętnych do współpracy, które nie będą się bały tej prawdy (wiedzy) oraz osób, które zechcą wraz ze mną działać na polu rozwoju innowacyjności i postępu w Polsce i Europie. Do dalszego pogłębienia tej dyskusji potrzebni są godni zaufania fachowcy.

Pragnę podkreślić, że przedstawione przeze mnie rozwiązania zapewnią ponadto zatrudnienie na wiele następnych lat i wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarki regionalnej.

To, co dzisiaj wiemy o przyszłości to zaledwie wizja, tego co nas naprawdę czeka nie potrafimy obecnie i nawet nie śmiemy sobie wyobrazić. Potrzeba czasu, aby rozpowszechnić niezbędną wiedzę, która przyniesie konkretne, pozytywne rezultaty.

Życzę wszystkim dużo pomyślności oraz optymizmu w działaniu na rzecz szczęścia i dobrobytu naszego i przyszłych pokoleń.

Jestem przekonany, że wspólnie odniesiemy wielki sukces! Tylko od nas zależy, jak szybko on nadejdzie.


Dipl. Ing. Günter Schlagowski,
Beratungs – Büro und Wissenstransfer
Schwachhauser Ring 103
D 28213 Bremen
www.schlagowski.de
Tel: 0049-421-21-12-10
Fax: 0049-421-21-12-10
E-Mail: g.schlagowski@t-online.de

PIBP – Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
 Dipl. Ing. Günter Schlagowski Sp z o.o.
ul. Homera 55
PL 80-299 Gdańsk
www.pibp.pl
Tel.: 0048-58-524-12-00
Fax: 0048-58-522-98-50
 E-Mail: pibp@pibp.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl