Energetyka

Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej gotowy (9915)

2010-08-27


Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej określający szczegółowy zakres oraz terminy realizacji działań mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. 16 sierpnia 2010 r. dokument został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej to rozwiązanie, które ma zapewnić dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska oraz respektowanie zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Resort szacuje, że na realizację Programu w latach 2010–2020 należy przeznaczyć ok. 703 mln zł.

Harmonogram Programu obejmuje następujące etapy:

Etap I do 30.06.2011:
  • opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej do 31.12.2010,
  • uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej do 30.06.2011,
Etap II 1.07.2011 - 31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej,

Etap III 1.01.2014 - 31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień,

Etap IV 1.01.2016 - 31.12.2022: pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych,

Etap V 1.01.2023 - 31.12.2030: budowa kolejnych bloków elektrowni jądrowych.

Jednym z najważniejszych działań przewidzianych w Programie jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych dla funkcjonowania w kraju sektora jądrowego. Program zakłada przyjęcie pakietu ustaw regulujących jego poszczególne obszary, w tym m.in.:
  • ustawy o energetyce jądrowej, która określi m.in. proces przygotowania i realizacji inwestycji w budowę obiektów energetyki jądrowej. Ustawa regulować będzie również kwestie dotyczące postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi,
  • nowelizację prawa atomowego, które zdefiniuje wymogi bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych zarówno na etapie ich budowy jak i eksploatacji,
  • ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe, która ustanowi normy regulujące kwestię ewentualnych szkód jądrowych,
Zmiany w prawie pozwolą ukształtować docelowy model polskiej energetyki jądrowej, którego podstawę będą stanowić cztery główne podmioty:
  • Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (KBJiOR) - centralny, niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego. Głównym zadaniem Komisji będzie zapewnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, ochroną fizyczną obiektów jądrowych oraz zapobieganie niepowołanemu rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych.
  • Agencja Energetyki Jądrowej (AJ) podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, której podstawowym zadaniem będzie wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej.
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym.
  • inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę oraz odpowiednie zasoby finansowe niezbędne do budowy i eksploatacji takich obiektów.
W Programie przewidziano działania, które zapewnią polskim elektrowniom dostawy uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Na zlecenie MG zostanie przeprowadzona stosowna analiza, w której rozpoznane zostaną również zasoby uranu na terytorium Polski.

Resort gospodarki opracuje także Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Oprócz harmonogramu działań i kosztów, będzie on zawierał rekomendacje dotyczące wyboru systemu postępowania z wypalonym paliwem.

W Programie określony został również system zapewnienia i rozwoju kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową. We współpracy z zagranicznymi instytucjami realizowane będą m.in. szkolenia edukatorów dla potrzeb polskich uczelni.

Istotnym elementem Programu jest możliwie najszersze zaangażowanie w jego realizację krajowego przemysłu. W tym celu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja potencjału polskich przedsiębiorstw, które mogłyby stać się dostawcami produktów i usług dla sektora jądrowego.

Autorzy Programu wiele uwagi poświęcili także kwestii komunikacji ze społeczeństwem. W dokumencie zaplanowano działania informacyjne i edukacyjne oraz zdefiniowano udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących energetyki jądrowej.

Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zostanie przedłożony i winien zostać przyjęty przez Radę Ministrów do 31 grudnia 2010 r.
 
***

Działania przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce są realizowane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym RP oraz z pełnym poszanowaniem przepisów prawa międzynarodowego i regulacji UE, a także zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Harmonogram działań stanowi rozwinięcie zapisów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Planu strategicznego Ministerstwa Gospodarki oraz Ramowego Harmonogramu Działań dla Energetyki Jądrowej.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (Program PEJ) w wersji, która została udostępniona do konsultacji międzyresortowych dostępny jest pod adresem: www.mg.gov.pl/node/10960

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl