Energetyka

Powering Europe - wizja przyszłej sieci elektroenergetycznej dla Europy (9604)

2010-12-10


Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało nowy raport przedstawiający wizję nowoczesnego systemu elektroenergetycznego dla energii odnawialnej i określający, w jaki sposób można wprowadzić do sieci rosnącą ilość energii z wiatru.
Autorzy raportu „Powering Europe‟, opublikowanego podczas konferencji i targów GRIDS 2010 w Berlinie, przekonują, że nie istnieją żadne poważne bariery natury technicznej uniemożliwiające integrację dużej ilości energii z wiatru z europejską siecią elektroenergetyczną. Potencjalne korzyści ekonomiczne natomiast są dość znaczne.

Prezes Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych (ENTSO-E) Daniel Dobbeni stwierdził, że “raport ten jest bardzo wyczekiwaną publikacją, przedstawiającą czytelną wizję rozwoju europejskiej sieci do roku 2020, 2030 oraz 2050. Wraz z Dziesięcioletnim Planem Rozwoju Sieci opracowanym przez ENTSO-E pomaga budować powszechne zrozumienie dla najważniejszych kwestii związanych z integracją energetyki wiatrowej z europejskimi sieciami.”

Autorzy nowego raportu wskazują infrastrukturę oraz rynki jako dwie kluczowe bariery poważnie ograniczające wzrost udziału energii wiatrowej w podaży energii elektrycznej w Europie. W celu dostarczenia energii wytwarzanej z wiatru na lądzie i na morzu do miejsc, w których będzie ona zużywana, Europa potrzebuje:
  • rozbudowanych, zmodernizowanych i lepiej połączonych sieci,
  • skutecznych zasad konkurencji wspólnych dla wszystkich Państw Członkowskich.
Wyniki analiz ujętych w nowym raporcie wskazują na znaczące korzyści ekonomiczne płynące z utworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej oraz modernizacji infrastruktury. Zysk z lepiej połączonych sieci obejmuje 1,5 miliarda € rocznych oszczędności na łącznych kosztach operacyjnych wytwarzania energii dzięki zwiększonej dostępności wszystkich mocy wytwórczych.

Co ważniejsze, integracja 265 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej z sieciami Europy do roku 2020 oznacza oszczędności na kosztach energii elektrycznej rzędu 41.7 miliarda € rocznie, czyli 11 €, które zaoszczędzi odbiorca na każdej MWh wytworzonej energii. Oszczędności te będą się wciąż zwiększać w miarę przyrostu mocy w energetyce wiatrowej.

Raport podkreśla konieczność rozbudowy infrastruktury sieciowej potrzebnej do przyjęcia ciągle zwiększającej się ilości energii odnawialnej. Inwestycje muszą obejmować nową sieć offshore na morzach północnej Europy (Morze Północne, Morze Irlandzkie oraz Morze Bałtyckie), a także zmodernizowane połączenia transgraniczne na terenie Europy kontynentalnej (w szczególności pomiędzy Hiszpanią i Francją, ale również pomiędzy Niemcami i ich sąsiadami, w tym z Polską).

Eksperci EWEA stwierdzają w opracowaniu, że przewody wysokiego napięcia dla prądu stałego (HVDC) stanowią nową atrakcyjną opcję technologiczną do wykorzystania w superautostradach przesyłających energię elektryczną na duże odległości, takich jak sieć offshore, która musi powstać w najbliższej przyszłości.

Ponadto analizy przedstawione w raporcie wykazują, iż elastyczność musi stanowić kluczową cechę przyszłych systemów energetycznych Europy. Oznacza to, że wytwarzanie energii będzie musiało uwzględniać zmienne źródła energii, takie jak źródła wiatrowe i słoneczne. Konieczne będzie wprowadzenie sieci inteligentnych w celu zarządzania popytem oraz lepszego zarządzania podażą, a dzisiejsze, w dużej mierze państwowe sieci będą musiały być lepiej połączone.

Nowy raport EWEA wskazuje również liderów w zarządzaniu systemami elektroenergetycznymi (Dania, Niemcy, Hiszpania, Irlandia oraz Holandia), krajów które robią to w sposób o wiele bardziej elastyczny niż inne Państwa Członkowskie.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie: www.ewea.org

źródło:
Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
www.ewea.org
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
www.elektrownie-wiatrowe.org.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl