więcej


Energetyka

Michał Ćwil z PIGEO o prawie energetycznym: "Obydwie poprawki nie rozwiązują problemów" (12890)

2011-07-11

Drukuj

Sejmowa Komisja Gospodarki odrzuciła w ostatnim czasie proponowane poprawki do ustawy "Prawo energetyczne". Największe kontrowersje budziły dwie kwestie. Pierwsza to propozycja rozszerzenia katalogu aktów prawnych, które należy dołączyć do wniosku o określenie warunków przyłączenia o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Autorzy projektu twierdzą, iż wprowadzenie powyższej zmiany wywoła pozytywne skutki społeczne ze względu na ułatwienie w gminach, które nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego, a więc zazwyczaj w mniejszych lub uboższych gminach, dokonania inwestycji energetycznej. Druga to, możliwość odmowy rozpatrzenia wniosków o przyłączenie do sieci nowych źródeł energii przez operatorów bez podania przyczyny, jeżeli dostępna moc przyłączeniowa jest mniejsza niż określona we wniosku. Zdaniem ekspertów z zakresu źródeł energii odnawialnej zapis dot. rozszerzenia katalogu aktów prawnych o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ze względu na jego bardzo ogólny charakter zmniejsza szansę na realizację planowanego projektu niż plan zagospodarowania przestrzennego. Co do drugiej zmiany podkreśla się, że wprowadza ona zbyt daleko idącą dowolność mogącą skutkować eliminowaniem z obrotu np. farm wiatrowych, co w konsekwencji zagraża zrównoważonemu rozwojowi źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej.

O ostatnich zmianach związanych z ustawą "Prawo Energetyczne" rozmawia REO z Michałem Ćwilem, dyrektorem generalnym PIGEO.

reo.pl: Sejmowa Komisja Gospodarki odrzuciła proponowane przez SLD zmiany do noweli ustawy Prawo energetyczne. Jak PIGEO ustosunkuje się do tej decyzji?

Michał Ćwil, PIGEO: Rzeczywiście Komisja utrzymała propozycje zmian w zakresie procedur związanych z ubieganiem się o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zaproponowane w projekcie ustawy. Zmiany te dotyczą z jednej strony rozszerzenia listy dokumentów planistycznych, składanych wraz z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia, o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego alternatywnie do miejscowego planu. Z drugiej strony zmiany dotyczą także wprowadzenia zapisu o pozostawianiu wniosku bez rozpatrzenia, kiedy moc określona we wniosku przekracza dostępną moc przyłączeniową. Wniosek Pana Posła Ryszarda Zbrzyznego o wykreślenie tych poprawek został w głosowaniu Komisji odrzucony.

W opinii PIGEO, obydwie poprawki nie rozwiązują problemów przed jakimi stoi polski system prawny i co z tym związane funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Należy przede wszystkim wskazać, że projekt ustawy nie wdraża zapisów Dyrektywy 2009/28/WE o konieczności wprowadzenia priorytetowego lub gwarantowanego dostępu do sieci dla źródeł OZE. Źródła odnawialne w dalszym ciągu pozostają “na równi” jeśli chodzi o kwestie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci, ze źródłami konwencjonalnymi. W dalszej kolejności należy wskazać, że utrzymanie poprawek nie uwalnia sieci od zablokowania licznymi wnioskami, a w zasadzie umowami, o przyłączenie w późniejszym okresie farm wiatrowych. Jedynie czas pokaże, ile spośród zwartych umów zostanie zrealizowanych. Myślę, że bardziej pozytywnym dla rozwoju OZE, było by przyjęcie propozycji SLD, szczególnie tej drugiej, gdzie wniosek o wydanie warunków przyłączenia może pozostać bez rozpatrzenia. Warto bowiem zwrócić uwagę, że wnioskodawca/wytwórca może nie mieć dostępu do informacji o dostępnych mocach przyłączeniowych i gwarancji, że informacje opublikowane na stronie przez dystrybutora/operatora są aktualne, nie wspominając już o tym jakie informacje zamieszczają spółki na swoich stronach oraz, że obowiązek publikacji informacji dotyczy tylko wybranych napięć sieci. Nie jest także precyzyjne, w proponowanej poprawce projektu ustawy, co oznacza łączna moc przyłączeniowa. Brakuje zapisów rozstrzygania sporów przez URE na ewentualny wniosek wytwórcy. Dlatego od tej poprawki należałoby odstąpić i dodatkowo wprowadzić inną poprawkę o konieczności zwrotu zaliczki w przypadku kiedy wytwórca nie akceptuje treści wydanych warunków przyłączeniowych – o taką poprawkę PIGEO wnioskowało we wcześniejszym etapie procedowania nad projektem noweli Prawa energetycznego.

Cały wywiad można przeczytać na stronie REO w zakładce Wywiady

 

źródło: Rynek Energii Odnawialnej
www.reo.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej